Nyheder

 • Rustet til en fremtid, der allerede er her
  9. november 2017

  Rustet til en fremtid, der allerede er her

  “Man bliver nødt til at have en fundamental erkendelse af, at den digitale verden er et vilkår i det moderne arbejdsliv. Den forsvinder ikke, tværtimod udvikler den sig hele tiden. Derfor er det essentielt at have en tilgang, hvor man hverk…
  Læs mere

 • Få 25.000 kr. for ekstra lærling
  9. november 2017

  Få 25.000 kr. for ekstra lærling

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik søndag den 29. oktober 2017 en aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse i de kommende år, hvor kampen om arbejdskraften skærpes. Aftalen dækker perioden 2018-2021 o…
  Læs mere

 • Utilstrækkelig kritik af akkordregnskab
  9. november 2017

  Utilstrækkelig kritik af akkordregnskab

  Efter rørplislistens pkt. 01.13 skal arbejdsgiverens kritik af delregnskab/slutregnskab været motiveret og meddeles af akkordholderen inden for en frist efter indlevering. I modsat fald betragtes regnskabet som godkendt. I en faglig voldgif…
  Læs mere

 • Kontrol af underentreprenørens arbejde
  26. oktober 2017

  Kontrol af underentreprenørens arbejde

  I et entrepriseforhold mellem en hovedentreprenør og underentreprenør er det som udgangspunkt ikke hovedentreprenørens opgave at kontrollere underentreprenørens arbejde. Som hovedregel er underentreprenøren ansvarlig for at udføre sit arbej…
  Læs mere

 • Virksomhedskøber hæftede for sælgers retsstridige opsigelse
  26. oktober 2017

  Virksomhedskøber hæftede for sælgers retsstridige opsigelse

  Højesteret har den 17. oktober 2017 afsagt dom i en sag, hvor et konkursbo solgte en del af den konkursramte virksomhed. Få dage inden salget fritstillede konkursboet en tillidsrepræsentant, hvilket betød, at han ikke skulle overtages af kø…
  Læs mere

 • Ny afgørelse om overvågning af private e-mails
  9. oktober 2017

  Ny afgørelse om overvågning af private e-mails

  En ny afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omstøder tidligere afgørelse om arbejdsgivers ret til overvågning af medarbejders private e-mails. Det sker i en sag, hvor en arbejdsgiver afskedigede en medarbejder for at anvend…
  Læs mere

 • Nyt udbud på samme opgave
  9. oktober 2017

  Nyt udbud på samme opgave

  FAQ: I forbindelse med et udbud har udbyder efter afholdelse af licitation annulleret udbuddet. Begrundelsen er, at der er flere af de afgivne tilbud, der er ukonditionsmæssige. Udbyder har samtidig oplyst, at han snarest vil udbyde opgaven…
  Læs mere

 • Bygningsreglement 2018
  28. september 2017

  Bygningsreglement 2018

  Bygningsreglement 2018 forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, og såvel bygningsreglement 2018 som certificeringsbekendtgørelse er nu sendt til EU. Dermed starter en periode på tre måneder, hvor EU-Kommissionen og andre lande har mul…
  Læs mere

 • Overvågning af e-mails
  14. september 2017

  Overvågning af e-mails

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i en ny afgørelse truffet af Domstolens højeste instans den 5. september 2017 specificeret, hvornår en arbejdsgiver kan overvåge og læse medarbejderes e-mail uden, at det er i strid med medarbejd…
  Læs mere

 • Praktikant til Kooperationens sekretariat
  5. september 2017

  Praktikant til Kooperationens sekretariat

  Har du lyst til at stifte bekendtskab med arbejdet i en arbejdsgiver- og interesseorganisation? Og kan din viden og kompetencer hjælpe os i arbejdet med at skabe flere kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark? Så skal du måske…
  Læs mere

 • Ny ferielov fra 2020
  31. august 2017

  Ny ferielov fra 2020

  Ferielovsudvalget har nu afgivet deres betænkning til forslag om en ændring af ferieloven til regeringen. Den vigtigste ændring, som der lægges op til, er ændringen af forskydningen mellem optjenings- og ferieår. Man vil efter ændringen ku…
  Læs mere

 • Konflikter forringer byggebranchens resultater
  31. august 2017

  Konflikter forringer byggebranchens resultater

  De danske byggevirksomheder bruger cirka 2,2 mia. kr. om året på juridiske konflikter og retssager, og dette gigantiske beløb barberer 22 % af byggebranchens resultat, viser en undersøgelse fra Meditationsinstituttet. Meditationsinstitutte…
  Læs mere

 • Malerne har svært ved at finde medarbejdere
  31. august 2017

  Malerne har svært ved at finde medarbejdere

  Hele 41 % af malervirksomhederne oplevede stigende omsætning i 1. halvår 2017 i forhold til samme periode sidste år, mens kun 15 % oplevede en tilbagegang. Forventningerne til 2. halvår 2017 er endnu mere positive, idet næsten halvdelen af …
  Læs mere

 • Ansættelse af medarbejdere uden EU-statsborgerskab
  26. juli 2017

  Ansættelse af medarbejdere uden EU-statsborgerskab

  Den foretrukne ordning for virksomheder, der ønsker at ansætte kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU har hidtil været den såkaldte beløbsordning, hvor der kan opnås arbejds- og opholdstilladelse, såfremt en række betingelser er op…
  Læs mere

 • Betydningen af samtaler forud for en opsigelse
  26. juli 2017

  Betydningen af samtaler forud for en opsigelse

  I en nyligt afsagt ankedom fra Østre Landsret er det igen fastslået, at en arbejdsgiver gør klogt i at give en skriftlig advarsel forud for en eventuel opsigelse. Arbejdsgiveren, der var en kommune, havde forud for opsigelsen haft en række…
  Læs mere

 • Mangler for 200 millioner kroner
  26. juli 2017

  Mangler for 200 millioner kroner

  En entreprenør har en pligt til at afhjælpe mangler, og en bygherre kan derfor kræve erstatning for afhjælpningsomkostninger, hvis entreprenøren ikke opfylder sin afhjælpningspligt. Men er afhjælpningsomkostningerne imidlertid disproportio…
  Læs mere

 • Ny vejledning om konsortiesamarbejde
  20. juli 2017

  Ny vejledning om konsortiesamarbejde

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et udkast til en opdateret version af vejledningen ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” i høring. Konkurrencerådet har godkendt udkastet og skal også godkende det endeligt, når hø…
  Læs mere

 • Tilbagebetaling af uberettiget løn under ferie
  20. juli 2017

  Tilbagebetaling af uberettiget løn under ferie

  Sagen drejede sig, om hvorvidt arbejdsgiveren var berettiget til at foretage løntræk hos medarbejderen. Medarbejderen var ikke berettiget til løn under den ferie, som hun holdt 10. maj, 5. juni samt 11. juli til og med 31. juli 2013, idet h…
  Læs mere

 • Den nye markedsføringslov og ansættelsesforhold
  20. juli 2017

  Den nye markedsføringslov og ansættelsesforhold

  Den nye markedsføringslov, som skal være med til at støtte effektiv konkurrence ‎og sikre gode forbrugerforhold, trådte i kraft 1. juli 2017. Loven indeholder nye bestemmelser, ligesom bestemmelser i den hidtidige markedsføringslov får nye…
  Læs mere

 • El-håndværktøj og eftersyn
  20. juli 2017

  El-håndværktøj og eftersyn

  Den 1. juli 2017 trådte en ny bekendtgørelse om vedligeholdelse af elektrisk materiel i kraft. De nye regler betyder, at der ikke længere er krav om, at el-håndværktøj skal efterses hvert halve år. Hvad gælder per 1. juli 2017? Der gælder…
  Læs mere