Opsigelse af tillidsrepræsentant grundet sygdom

6. marts 2019

Langt de fleste overenskomster på kooperationens område  henviser til, at opsigelse af en tillidsrepræsentant skal være begrundet i ”tvingende årsager”.

I en faglig voldgift har opmanden for nylig taget stilling til, at opsigelsen af en sygemeldt tillidsrepræsentant i den konkrete sag  var tilstrækkelig begrundet i ”tvingende årsager”.

Sagen kort

På en mindre arbejdsplads var tillidsrepræsentanten blevet sygemeldt med stress den 15. juni 2016. Den 1. september blev hun delvis raskmeldt og startede i en langsom optrapning af arbejdstimerne, de første seks uger 2-6 timer om ugen, derefter op til 27 timer i januar 2017. Hun havde dog også i perioden efter den 1. september behov for  skånehensyn i varetagelsen af sine arbejdsfunktioner.

I  januar 2017 blev der udfærdiget en ny mulighedserklæring, hvori lægen skønnede, at tillidsrepræsentanten ville kunne arbejde i de normale arbejdstimer fra den 1. marts 2017. Lægen skønnede dog, at det også i perioden efter den 1. marts fortsat ville være hensigtsmæssigt med skånehensyn i varetagelsen af opgaverne.   

Herefter blev tillidsrepræsentanten afskediget.

Afgørelsen

Opmanden fastslog, at det var ubestridt i sagen, at opsigelsen var uden forbindelse til varetagelsen af hvervet som tillidsrepræsentant, men alene var begrundet i sygdomsfraværet, der den 1. marts ville have haft en længde på 7½ måned.

I overensstemmelse med fast praksis og arbejdsretlig litteratur fastslog opmanden herefter, at den beskyttelse mod afskedigelse, som en tillidsrepræsentant har i overenskomsten, ikke væsentligt adskiller sig fra andre medarbejderes beskyttelse mod opsigelse, når opsigelsen alene er begrundet i sygdom.  

Opmanden lagde herefter vægt på, at der var tale om en arbejdsplads med få ansatte, hvor det var nødvendigt, at de ansatte kunne afløse hinanden i de forskellige arbejdsfunktioner. Det var derfor ikke muligt fortsat at tage de skånehensyn, tillidsrepræsentanten havde brug for. Opmanden lagde endvidere vægt på, at det var usikkert, i hvilket omfang der efter den 1. marts 2017 ville være behov for skånehensyn.

Opmanden fandt derfor, at opsigelsen af tillidsrepræsentanten var saglig, da de fornødne tvingende omstændigheder var opfyldt. Tillidsrepræsentanten havde været ansat i virksomheden siden 2008.

Hvad kan vi lære af sagen

Vurderingen af,  om en tillidsrepræsentant kan afskediges på grund af sygdom, adskiller sig ikke væsentligt fra den vurdering, der foretages i relation til øvrige medarbejdere.

Når vi vurderer, om der kan ske afskedigelse på grund af sygdom, kan arbejdsgiver både inddrage det antal timer den ansatte kan arbejde, og der kan også lægges betydelig vægt på den arbejdsindsats, som den ansatte er i stand til at levere, når vedkommende er på arbejde.

Den overstående tekst kan ikke erstatte rådgivning i en konkret sag. Kontakt Kooperationen, hvis du har behov for rådgivning.