Koop-Barsel

Vi sikrer den bedste økonomi ved barsel og orlov

Koop-Barsel har til formål at udligne virksomhedernes omkostninger ved medarbejderes fravær på grund af barsel og adoption.

Det betyder, at alle virksomheder, der har bidraget til ordningen, vil kunne opnå hel eller delvis refusion ved en medarbejders barsel og forældre-/fædreorlov.

Folketinget har med vedtagelsen af barselsudligningsloven sikret, at alle ansatte er dækket af en barselsudligningsordning. De kooperative medlemsvirksomheder er dækket af den kooperative udligningsordning Koop-Barsel.

Hvem kan søge Koop-Barsel?

  • Medlemsvirksomheder af Kooperationen
  • Virksomheder/organisationer som indbetaler uddannelsesfondsbidrag gennem Kooperationen, og som frivilligt har tilsluttet sig Koop-Barsel
  • Virksomheder og organisationer, hvis virke efter en konkret vurdering er foreneligt med Kooperationens værdigrundlag

Omfattede medarbejdere: Virksomheden skal betale bidrag for samtlige ansatte i virksomheden. Det gælder både fastansatte på fuld tid, midlertidige ansatte, løsarbejdere, deltidsansatte samt elever og lærlinge.

Hvordan kan jeg beregne mit bidrag?

Pris og beregning af bidraget

Det årlige bidrag, som arbejdsgiveren skal betale, er fastsat til kr. 1.350 pr. fuldtidsansat medarbejder. Bidraget vil blive reguleret en gang årligt. Beregningen af antal medarbejdere sker på grundlag af det bidrag til ATP, som arbejdsgiveren har indbetalt året forud for opkrævningsåret. Koop-Barsel indhenter selv oplysningerne fra ATP.

Karensperiode
Der er ikke karens i ordningen, hverken til virksomheder eller medarbejdere. Det betyder, at virksomhederne er berettiget til refusion fra det tidspunkt, de indmeldes i ordningen, og at der ikke er krav om, at medarbejderne har oparbejdet anciennitet i virksomheden.

Hvordan foregår indbetalingen?

Bidraget opkræves som et à conto bidrag svarende til et samlet årsbidrag. Såfremt bidraget overskrider kr. 30.000, opkræves bidraget kvartalsvis. Opkrævningen sker via faktura fra Koop-Barsel. Da indbetalingen beror på det gennemsnitlige medarbejderantal ved beregningsårets begyndelse, vil der ske en regulering i forbindelse med opkrævningen af den efterfølgende beregningsperiode. A conto årsopkrævning og afregning for det foregående år udsendes hvert år i 2. kvartal. Eksempelvis vil a conto opkrævninger for året 2023 blive reguleret marts/april 2024. Ved en for sen eller mangelfuld indbetaling beregnes der renter på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Barselsbidrag

Indberetning
Beregningen af virksomhedens eller organisationens bidrag til barselsudligningsordningen sker med udgangspunkt i det årlige ATP-bidrag.
ATP indberetter hver enkelt virksomheds eller organisations samlede årlige ATP-bidrag til Koop-Barsel elektronisk. Virksomheden eller organisationen skal altså ikke indberette til Koop-Barsel. Det sker automatisk via ATP.

Hvordan beregnes barselsbidraget?
Marts/april 2024 får Koop-Barsel elektronisk indberetning fra ATP vedr. indbetalt atp bidrag for år 2023. Vi indsender derefter en faktura vedrørende for lidt indbetalt til Koop-Barsel eller en kreditnota vedrørende for meget indbetalt for året 2023. Vi laver derefter en ny à conto opkrævning for år 2024 på baggrund af den elektroniske indberetning fra ATP for året 2023.

Hvornår og hvordan søges refusion?

Virksomhederne skal søge skriftligt om refusion ved at udfylde og indsende blanketten "Anmodning om refusion" sammen med en kopi af udbetalingsbilag fra Udbetaling Danmark (Virk.dk). Blanketten "Anmodning om refusion" indeholder en række oplysninger, som Koop-Barsel har brug for i forbindelse med behandlingen af ansøgningen som f.eks. medarbejderens navn, cpr.nr., antal uger der afholdes barselsorlov, virksomhedens bankkontonummer samt kontaktperson i virksomheden.

Udbetalingen finder sted, når medarbejderen har gennemført den periode, hvor der ønskes refusion, og dokumentation for udbetalingen af dagpenge foreligger. Der udbetales refusion senest 14 dage efter, at alle relevante informationer er fremsendt til Koop-Barsel. Første anmodning om refusion skal indsendes senest 4 uger efter, at virksomheden har fået 1. refusion fra Udbetaling Danmark. Restrefusion må gerne søges samlet, dog senest 1 år efter barnets fødsel.

Virksomheden har ret til refusion, hvis følgende krav er opfyldte:

• Virksomheden må ikke være i restance
• Der skal være betalt løn m.v. under barsel
• Virksomheden får dagpengerefusion fra den barslende medarbejders kommune

Refusion fra Koop-Barsel

Refusionssatsen i 2024 er forhøjet således, at I max. modtager kr. 100,00 pr. time fra Koop-Barsel. Satsen fra Udbetaling Danmark er kr. 126,89 pr. time i alt en samlet refusion pr. time på kr. 226,89.

Hvis medarbejderens timeløn er mindre end dette beløb, reduceres refusionen fra Koop-Barsel til den faktiske timeløn minus barselsdagpenge.

Herudover får virksomheden 5,50 kr. pr. time til refusion af det ekstra pensionsbidrag under moderens barselsorlov (1-14. uge). Dette ekstra pensionsbidrag bliver udbetalt som et engangsbeløb sammen med den første refusionsanmodning.

Perioden
Ud fra et ligestillingssynspunkt ønsker vi, at fædre har mulighed for at tage en meget større del af forældreorloven. Derfor har vi for børn født den 1. januar 2022 og frem ændret refusionsperioderne således:

Koop-Barsel yder refusion i henhold til overenskomsten, dog max. 36 uger for forældrene tilsammen. Anmodningen skal være fremsat senest 12 uger efter barnets fødsel. Restrefusion skal være ansøgt senest et år efter barnets fødsel.
4 uger før forventet fødsel til mor
2 uger øremærket efter fødsel til mor
2 + 3 uger fædreorlov
25 ugers fælles forældreorlov
I alt mulig refusion til det samme barn 36 uger

Sådan deles fælles forældreorlov
Hvis begge forældre holder fællesorlov, bliver fællesorloven delt imellem begges arbejdsgivere, uanset hvilken barselsordning de er tilknyttet. Der bliver brugt af fællesorloven, når mors eller fars arbejdsgiver får udbetalt dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark. Refusionen fordeles ud fra, hvornår mor og far/medmor holder orlov. Hvis mor fx holder orlov de første 15 uger af fællesorloven, hvorefter far/medmor holder orlov i 15 uger, vil mors arbejdsgiver være berettiget til refusion for 15 uger, og fars/medmors arbejdsgiver vil være berettiget til refusion for 10 uger. Hvis mor og far/medmor holder fællesorlov samtidig, vil begges arbejdsgivere være berettiget til refusion i den samme periode. Hver arbejdsgiver vil derfor modtage refusion for 12,5 uge.