Godtgørelse for nedsat effektivitet

6. marts 2019

Kendelse: Godtgørelse for nedsat effektivitet

En entreprenør har opnået en betydelig godtgørelse for nedsat effektivitet som følge af forskydning af entreprisen til vinterhalvåret.

Sagen drejede sig om en betonentreprenør, der havde en entreprise på ca. fire millioner kr., som skulle udføres i sommerhalvåret. Men på grund af omstændigheder ved entreprisen, som entreprenøren ikke bar ansvaret for, blev arbejdet udsat, hvorefter entreprisen skulle udføres i vinterhalvåret.

Som følge af det koldere vejr samt længere hærdetider for betonen blev udførelsesperioden derfor forlænget på grund af nedsat effektivitet.

På baggrund af entreprenørens krav om især forlænget byggeperiode og nedsat effektivitet, fandt Voldgiftsretten det efter bevisførelsen for bevist, at entreprenøren kunne kræve godtgørelse i medfør af AB 92 § 27, stk. 2, i betydeligt omfang, hvilket blev fastsat skønsmæssigt fra voldgiftsrettens side.

Den samlede godtgørelse udgjorde faktisk over 35 procent af den samlede entreprisesum på de ca. fire millioner. kr. vedr. den forlængede byggeperiode og især den nedsatte effektivitet, som i sig selv udgjorde 20 procent af entreprisesummen.

Entreprenørens advokat Thomas Heintzelmann fra INTERLEX advokater i Aarhus, fik således medhold i , at det er muligt at få de meromkostninger, som en entreprenør bliver påført, når forudsætningerne for udførelse af en entreprise ændres bl.a. ved en forskydning af entreprisen til vinterhalvåret.