Landdistrikter

Fællesskabsøkonomier - Kooperativer og udvikling i landdistrikterne

Temadag Kooperative virksomheder og fællesskabsøkonomier i landdistrikterne 

Der er igennem de senere år blevet mere og mere opmærksomhed på de nye fællesskabsøkonomier i landdistrikterne – dels på deres organisering og virke og ikke mindst på deres betydning for den lokale udvikling. Mennesker og foreninger går sammen om at udarbejde formål, vedtægter, sælge andele/anparter og drive en demokratisk virksomhed for at imødegå lokale behov. Det være sig i form af dagligvarebutikker, spisesteder, fødevarefællesskaber, kunsthåndværkere, byfornyelse, generel lokal udvikling og produktion, m.v.

Disse nye fællesskaber opstår med inspiration fra de andelsejede vandværker, fjernvarmeværker, vindmøllelaug og det øvrige andelslandskab i Danmark. Fællesskabsøkonomierne skaber og fastholder øget fællesskabsfølelse og solidaritet i lokalområderne.

Kooperationen har igennem de senere år afholdt flere workshops rundt i Danmark – ofte i samarbejde med lokale fællesskabsøkonomier. Emnerne har været inspiration til nye interesserede, vejledning og sparring i forhold til konkrete tiltag og ikke mindst erfaringsudveksling og netværk.

Der er afholdt to landsdækkende konferencer med omkring 125 deltagere hver gang. Det viser med al tydelighed, at der er stor interesse for fællesskabsøkonomier – også i landdistrikterne.

I 2018-2020 planlægges en række workshops over hele Danmark.
 

Projekt Nye fællesskaber 2019-2020

Kooperationen har søgt og fået midler fra Landdistriktspuljen til projektet: Nye fællesskaber – Kortlægning og information til etablering af fællesskabsøkonomier i landdistrikterne.

Projektet er dels landsdækkende og dels geografisk afgrænset. Projektet vil indsamle viden om diverse andelsorganiseringer på Agersø, Strynø, Samsø, Fur, og i Midt og Nordjylland.

Projektet skal ende op med information til det professionelle lag af Landdistrikts – og erhvervskonsulenter og anbefalinger til en mulig rådgivningsservice for nye fællesskabsøkonomier. Generelt vil projektet skabe yderligere opmærksomhed på brugen af demokratiske virksomhedsmodeler, herunder andelsorganiseringer i landdistrikterne. Der udarbejdes en rapport. 

Rapport Nye fællesskaber 
Gennem tyve landsdækkende interviews har vi indsamlet ny viden om etableringsfaserne i kooperativer og fællesskabsøkonomier på bl.a. Samsø, Agersø, Vestjylland og Midtjylland. Vi har bl.a. talt med repræsentanter fra Thorupstrand Kystfiskerlaug, Vestervig Byfornyelse, Nors Vandværk, Økolandsbyen Friland, Thise Mejeri, Ørsted Kro & Hotel, Kronjyllands Spisekammer og Agersø Købmand. Desuden nogle gode eksempler fra København. Projektet skal ende op med information til det professionelle lag af Landdistrikts – og erhvervskonsulenter og anbefalinger til en mulig rådgivningsservice for nye kooperative virksomheder og fællesskabsøkonomier. Med projektet vil vi skabe opmærksomhed omkring etablering og betydningen af kooperativer og fællesskabsøkonomier i landdistrikterne. Du kan læse Rapporten Nye fællesskaber her.


Forskningsrapport

Under Kooperationens Landdistriktskonference i 2017 i Silkeborg, blev der præsenteret helt nye og spændende forskningsresultater for fællesskabsøkonomiernes reelle betydning for den lokale udvikling. Undersøgelsen "Hvilken betydning har andelsorganiserede virksomheder i deres lokalområde?" lavet af Center for Landdistriktsforskning (CFL), Syddansk Universitet. Kooperationen har finansieret hovedparten af rapporten med gode bidrag fra Gaia Trust, Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond og Center for Landdistriktsforskning. Projektet omhandler to konkrete cases, nemlig Thorupstrand Kystfiskerlaug og Hertha Levefællesskab. Undersøgelsen har afdækket de konkrete afledte positive og negative effekter af fællesskabsøkonomierne i forhold til den lokale udvikling. 

Konklusion
Overordnet giver de to cases indblik i, hvordan organiseringen omkring en fællesskabsøkonomi er med til at skabe lokale arbejdspladser, der samtidigt støtter og vedligeholder den lokale økonomi. Begge cases er placeret i lokalområder, hvor der er individuelle lokale kræfter, der bakker op om og vedvarende bidrager til, at initiativerne lykkes. Den langvarige tilstedeværelse af både Hertha Levefællesskab og Thorup Strand Kystfiskerlaug bidrager ligeledes til, at banker og fonde tør investere i kooperativerne, som så igen får mulighed for at udvikle sig og ekspandere med nye tiltag. I begge cases har initiativerne været med til at bevare og skabe nye lokale arbejdspladser samt fastholde en befolkningsdynamik. Begge områder er lykkes med at holde liv i en lokal Dagli’Brugs, en folkeskole og børneinstitutioner.

De to cases har hver især lykkedes med at opstarte og vedligeholde en fællesskabsøkonomisk virksomhed, men undersøgelsen viser også, at de to lokalområder har haft stor betydning for, at det har kunnet lade sig gøre her. Undersøgelsen afspejler ikke nogen recept
eller skabelon for, hvordan man etablerer kooperativer, men kan konstatere, at der ser ud til at være behov for en gensidig dynamik og opbakning mellem initiativet og lokalområdet.

For yderligere information kontakt:
Elsa Brander på telefon 33 55 77 44 eller eb@kooperationen.dk 
Kirsten Malling Olsen på telefon 25 47 65 62 eller kirsten@mallingo.dk