Udbyders pligt til at fastlægge evalueringsmetoden

20. februar 2019

En nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende et begrænset udbud af en rammeaftale fastslår atter, at det er udbyders pligt at fastlægge evalueringsmetoden.

Udbyder havde i udbudsbetingelserne vedrørende tildelingskriteriet ”pris” – der havde delkriterierne ”timepris” og ”rabat” – angivet at ville anvende en pointmodel med en variabel økonomisk ramme. Gennemsnitsprisen i tilbuddene ville svare til middel på pointskalaen, og minimum- og maksimumpoint fastsættes til gennemsnitsprisen plus/minus [x] procent. Procenten ville blive fastsat efter tilbuddenes åbning. Tilbudspriserne skulle omregnes til point i forhold til, hvor meget de afveg fra gennemsnitsprisen.

Udbyder fastsatte blandt andet for delkriteriet ”timepriser” til +/- 20 procent, der kunne rumme alle de indkomne tilbud.

Klager gjorde bl.a. gældende, at ordregiver havde tilsidesat principper om ligebehandling og gennemsigtighed ved ikke at beskrive evalueringsmetoden og ydermere ikke beskrive, hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen. Klager gjorde endvidere gældende, at udbyders tildelingsbeslutning skulle annulleres.

Klagenævnet fastslog i sin kendelse, at formålet med en på forhånd fastlagt evalueringsmetode er: 1) at sikre, at udbyder ikke har et ubetinget frit valg ved evalueringen, 2) at sikre, at tilbudsgiverne har et grundlag for at vurdere, om de ønsker at bruge ressourcer på at udarbejde et tilbud og for at optimere deres tilbud, og 3) at sikre, at tilbudsgiverne får bedre mulighed for at kontrollere udbyders tilbudsevaluering.

Klagenævnet fandt blandt andet på den baggrund, at evalueringsmetoden ikke var beskrevet på en tilstrækkelig klar og gennemsigtig måde.

Det skal endvidere bemærkes, at Erhvervsministeren den 12. december 2018 har fremsat et lovforslag til ændring af udbudsloven, så hvis lovforslaget vedtages uændret, vil udbyder være forpligtet til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen.