Nyheder

 • Nye regler om G-dage
  5. januar 2017

  Nye regler om G-dage

  Fra den 2. januar 2017 gælder følgende nye regler om dagpengegodtgørelse for 1, 2 og 3 ledighedsdag (de såkaldte G-dage): En arbejdsgiver skal i udgangspunktet betale G-dage for et medlem af en A-kasses 1., 2. og 3. ledighedsdag, hvis m…
  Læs mere

 • Åbningstider mellem jul og nytår
  21. december 2016

  Åbningstider mellem jul og nytår

  Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig betjening fra fredag den 23. december 2016 til og med søndag den 1. januar 2017. Ved særligt hastende problemstillinger kan dog kontaktes David Bar-Shalom, 25 12 34 52 eller Lars Tols…
  Læs mere

 • Nyt om rammevilkår ved udbud
  21. december 2016

  Nyt om rammevilkår ved udbud

  Som et led i debatten om konsortiedannelse i konkurrencen om offentlige opgaver, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet analysen ”Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier”. Ana…
  Læs mere

 • Kravet til diagnose
  21. december 2016

  Kravet til diagnose

  Som tidligere fastslået af Højesteret skal begrebet handicap forstås som en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske…
  Læs mere

 • Nyt rådgivningstilbud
  21. december 2016

  Nyt rådgivningstilbud

  Vi kan nu tilbyde vores medlemmer et rådgivningstilbud på socialrådgiver- og beskæftigelsesområdet. Har I brug for hjælp til at navigere i de mange og uoverskuelige ordninger, er I løbet sur i samarbejdet med jobcenteret, eller har I brug f…
  Læs mere

 • Udbud bliver 100 % elektronisk
  8. december 2016

  Udbud bliver 100 % elektronisk

  Myndighederne har siden udbudslovens ikrafttrædelse skulle overholde en række krav om elektroniske sagsgange i udbudsproceduren. Men fra den 1. januar 2018 bliver det et lovkrav, at udbudsprocedurer skal gennemføres fuldt ud elektronisk, o…
  Læs mere

 • 120-sygedagsreglen og delvis sygemelding
  8. december 2016

  120-sygedagsreglen og delvis sygemelding

  En af betingelserne for anvendelse af det forkortede opsigelsesvarsel i funktionærlovens § 5, stk. 2, der populært kaldes 120-sygedagesreglen, er, at funktionæren inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn und…
  Læs mere

 • Skole/lærlinge konkurrence
  6. december 2016

  Skole/lærlinge konkurrence

  BMF-Fonden og Malerforbundet indbød malerskolernes lærlinge til faglig dyst som løb fra den 1. august til den 6. december 2016. Konkurrencen skulle give eleverne færdigheder inden for uddannelsesmålene i farvelære, opmåling og dekorationst…
  Læs mere

 • Pligt til at omplacere gravid medarbejder
  24. november 2016

  Pligt til at omplacere gravid medarbejder

  Højesteret har i en dom fra oktober måned taget stilling til spørgsmålet om, hvornår en arbejdsgiver er forpligtet til at søge en opsagt gravid medarbejder omplaceret. I sagen var arbejdsgiver, der var en uddannelsesinstitution, blevet pål…
  Læs mere

 • Dom om for meget udbetalt entreprisesum
  10. november 2016

  Dom om for meget udbetalt entreprisesum

  I en sag havde en hovedentreprenør udbetalt 526.000,- kr. for meget i entreprisesum til en underentreprenør. Den samlede entreprisesum var 6.544.000,- kr.  Årsagen til fejludbetalingen var, at der var en fejl i underentreprenørens slutfakt…
  Læs mere

 • Frihed med løn ved lægeundersøgelser
  10. november 2016

  Frihed med løn ved lægeundersøgelser

  I funktionærlovens § 5, stk. 1 står der, at hvis funktionæren på grund af sygdom bliver ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende udeblivelse som lovligt forfald med den konsekvens, at medarbejderen havde ret til …
  Læs mere

 • Bortvist som følge af utilstrækkelig lægeerklæring
  27. oktober 2016

  Bortvist som følge af utilstrækkelig lægeerklæring

  En ny kendelse fra Afskedigelsesnævnet gav en arbejdsgiver medhold i, at arbejdsgivere ikke skal finde sig i mangelfulde og upræcise lægeerklæringer. Sagen handlede om en sygemeldt medarbejder, hvis arbejdsgiver havde indkaldt til at delta…
  Læs mere

 • Projekt “Saving Jobs!”
  13. oktober 2016

  Projekt “Saving Jobs!”

  Projektet har til formål at forbedre mulighederne for at omdanne virksomheder til medarbejderejede kooperativer. Det første møde i det europæiske projekt "Saving Jobs!" fandt sted i Manchester (Storbritannien) den 5.-6. september 2016. Pro…
  Læs mere

 • Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt
  13. oktober 2016

  Feriefridage kunne ikke kræves udbetalt

  Højesteret har afsagt dom i en sag, der vedrørte spørgsmålet om krav på udbetalingen af ikke-afholdte feriefridage. ”Feriefridagene” har ikke noget at gøre med de feriedage, der gælder i medfør af ferieloven, men havde her status af en kuty…
  Læs mere

 • Ændring af regler i tilbudsloven
  13. oktober 2016

  Ændring af regler i tilbudsloven

  Der er ingen tvivl om, at det offentlige er en vigtig indkøber på bygge- og anlægsområdet. Derfor er det væsentligt, at der er gode rammer for at gennemføre udbud med rimelige vilkår for såvel de offentlige ordregivere som de virksomheder, …
  Læs mere

 • Fra Bruxelles til Mondragon - ungdommens rolle i Europa
  29. september 2016

  Fra Bruxelles til Mondragon - ungdommens rolle i Europa

  Af Kasper Herbøl, KnowledgeWorker  For snart to år siden fandt 60 kooperative unge fra 14 forskellige lande sammen i Young European Cooperators Network (YECN). KnowledgeWorkers udsendte beretter om udviklingen. Den kooperative bevægelse b…
  Læs mere

 • Kooperationen har vundet udbud
  16. september 2016

  Kooperationen har vundet udbud

  Stor satsning på socialøkonomiske virksomheder i Midtjylland. Kooperationen har vundet udbud, som skal styrke socialøkonomiske virksomheder i Region Midt. Projekt Rummelig imidt består af en række konkrete initiativer rundt i hele Region Mi…
  Læs mere

 • Opsigelse af elev inden praktikophold
  15. september 2016

  Opsigelse af elev inden praktikophold

  Højesteret har i sidste uge afsagt en dom om retten til at opsige en uddannelsesaftale omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Efter lovens § 60, stk. 1, kan en uddannelsesaftale i hovedreglen ikke opsiges af aftalens parter. Af bestemmelsen…
  Læs mere

 • Koordinator til socialøkonomisk indsats
  12. september 2016

  Koordinator til socialøkonomisk indsats

  Kooperationen søger en selvstændig og udadvendt projektmedarbejder med gode planlægnings- og samarbejdsevner til at være primus motor og tovholder i udviklingen af hhv. et netværk og et opkvalificeringsforløb om og for socialøkonomiske virk…
  Læs mere

 • Ny dom om vikarers forhold
  1. september 2016

  Ny dom om vikarers forhold

  Højesteret har i en helt ny dom afsagt i august måned fastslået, at en vikar ikke havde ansættelsesvilkår, der mindst svarede til de fastansatte i medfør af kollektiv overenskomst, og at vikarlovens ligebehandlingsprincip dermed var tilside…
  Læs mere