Nyheder

 • Åbningstider mellem jul og nytår
  21. december 2017

  Åbningstider mellem jul og nytår

  Sekretariatet holder lukket for telefonisk og personlig henvendelse fra fredag den 22. december 2017 til og med mandag den 1. januar 2018. Ved særligt hastende problemstillinger kan David Bar-Shalom, 25 12 34 52 eller Lars Tolstrup, 22 25 …
  Læs mere

 • Vinterbyggeri
  21. december 2017

  Vinterbyggeri

  Vi er nu godt i gang med den koldere del af året, og hvis der i forbindelse med vinterbyggeri opstår spørgsmål eller problemstillinger, der ikke kan løses, kan du få nærmere oplysning om vinterbyggeri på Vinterkonsulenternes hjemmeside. På…
  Læs mere

 • Bygherre favoriserer tilbudsgiver
  7. december 2017

  Bygherre favoriserer tilbudsgiver

  Såvel Bispebjerg Hospitals vicedirektør som hospitalets byggechef snød på vægten, da opgaven med at tegne et nyt akuthus til 1,6 mia. kr. blev givet til et konsortium med firmaet KHR Arkitekter i spidsen. De to topchefer havde tidligt i ud…
  Læs mere

 • To domme fra Højesteret om 120-sygedagsreglen
  7. december 2017

  To domme fra Højesteret om 120-sygedagsreglen

  Højesteret har i november måned dette år afsagt to principielle domme om forståelsen af ”120-sygedagsreglen” i funktionærlovens § 5, stk. 2. Reglen kan, hvis den er gyldigt vedtaget, medføre, at funktionæren kan opsiges med et forkortet va…
  Læs mere

 • Ekstra fire ugers forældreorlov i Koop-Barsel
  7. december 2017

  Ekstra fire ugers forældreorlov i Koop-Barsel

  Koop-Barsel giver nu fire ekstra uger på forældreorloven for børn født fra 1. januar 2018 og frem. Koop-Barsel har i beslutningen om at udvide refusionsperioden taget udgangspunkt i et ønske om at understøtte det vigtige arbejde med at sik…
  Læs mere

 • Vejledning om samtykke i persondataforordningen
  23. november 2017

  Vejledning om samtykke i persondataforordningen

  Datatilsynet har den 8. november 2017 lagt en vejledning ud om samtykke i forbindelse med den kommende persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. I vejledningen kan man blandt andet læse, at virksomheder skal være opmærksom…
  Læs mere

 • Lysner det nu for rimelighedskravet?
  23. november 2017

  Lysner det nu for rimelighedskravet?

  Satspuljeaftalen lover yderligere forsøg med rimelighedskravet for udsatte på kontanthjælp. Samtidig er emnet på dagsordenen i Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Det såkaldte ”rimelighedskrav”, der sætter begrænsninger for andelen af…
  Læs mere

 • Erstatning ved ophævelse af entrepriseaftale
  23. november 2017

  Erstatning ved ophævelse af entrepriseaftale

  Når en bygherre ophæver en indgået entrepriseaftale, lider den udførende entreprenør et tab ved, at han ikke opnår den avance, som udførelsen af entreprisen ville have givet ham. I en nylig afsat dom er denne regel endnu en gang slået fast…
  Læs mere

 • Godtgørelse ved overtrædelse af 48-timers reglen
  23. november 2017

  Godtgørelse ved overtrædelse af 48-timers reglen

  Det følger af lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet, at en lønmodtager i løbet af en syvdagesperiode, der beregnes over en referenceperiode på 4 måneder, ikke må have en arbejdstid, der overstiger 48 timer, inklusiv overarbejde.…
  Læs mere

 • Kooperativer hjælper udsatte børn og unge
  9. november 2017

  Kooperativer hjælper udsatte børn og unge

  For tredje år i træk ruller kampagnen "En hjælpende hånd" indover landet.Her sætter Ungdommens Røde Kors spot på hjælpende aktiviteter og mentorforløb til udsatte børn og unge.  Kampagnen henvender sig specifikt til håndværkere og håndværk…
  Læs mere

 • Husk at registrere reelle ejere inden den 1. december 2017
  9. november 2017

  Husk at registrere reelle ejere inden den 1. december 2017

  Det er allerede et krav, at ”legale ejere” i selskaber af typen IVS, ApS, A/S, P/S og registreringspligtige K/S skal registreres i Erhvervsstyrelsens register. Kravet gælder for alle selskabsformer, undtagen enkeltmandsvirksomheder og børs…
  Læs mere

 • Rustet til en fremtid, der allerede er her
  9. november 2017

  Rustet til en fremtid, der allerede er her

  “Man bliver nødt til at have en fundamental erkendelse af, at den digitale verden er et vilkår i det moderne arbejdsliv. Den forsvinder ikke, tværtimod udvikler den sig hele tiden. Derfor er det essentielt at have en tilgang, hvor man hverk…
  Læs mere

 • Få 25.000 kr. for ekstra lærling
  9. november 2017

  Få 25.000 kr. for ekstra lærling

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik søndag den 29. oktober 2017 en aftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse i de kommende år, hvor kampen om arbejdskraften skærpes. Aftalen dækker perioden 2018-2021 o…
  Læs mere

 • Utilstrækkelig kritik af akkordregnskab
  9. november 2017

  Utilstrækkelig kritik af akkordregnskab

  Efter rørplislistens pkt. 01.13 skal arbejdsgiverens kritik af delregnskab/slutregnskab været motiveret og meddeles af akkordholderen inden for en frist efter indlevering. I modsat fald betragtes regnskabet som godkendt. I en faglig voldgi…
  Læs mere

 • Kontrol af underentreprenørens arbejde
  26. oktober 2017

  Kontrol af underentreprenørens arbejde

  I et entrepriseforhold mellem en hovedentreprenør og underentreprenør er det som udgangspunkt ikke hovedentreprenørens opgave at kontrollere underentreprenørens arbejde. Som hovedregel er underentreprenøren ansvarlig for at udføre sit arbej…
  Læs mere

 • Virksomhedskøber hæftede for sælgers retsstridige opsigelse
  26. oktober 2017

  Virksomhedskøber hæftede for sælgers retsstridige opsigelse

  Højesteret har den 17. oktober 2017 afsagt dom i en sag, hvor et konkursbo solgte en del af den konkursramte virksomhed. Få dage inden salget fritstillede konkursboet en tillidsrepræsentant, hvilket betød, at han ikke skulle overtages af kø…
  Læs mere

 • Ny afgørelse om overvågning af private e-mails
  9. oktober 2017

  Ny afgørelse om overvågning af private e-mails

  En ny afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omstøder tidligere afgørelse om arbejdsgivers ret til overvågning af medarbejders private e-mails. Det sker i en sag, hvor en arbejdsgiver afskedigede en medarbejder for at anvend…
  Læs mere

 • Nyt udbud på samme opgave
  9. oktober 2017

  Nyt udbud på samme opgave

  FAQ: I forbindelse med et udbud har udbyder efter afholdelse af licitation annulleret udbuddet. Begrundelsen er, at der er flere af de afgivne tilbud, der er ukonditionsmæssige. Udbyder har samtidig oplyst, at han snarest vil udbyde opgaven…
  Læs mere

 • Bygningsreglement 2018
  28. september 2017

  Bygningsreglement 2018

  Bygningsreglement 2018 forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, og såvel bygningsreglement 2018 som certificeringsbekendtgørelse er nu sendt til EU. Dermed starter en periode på tre måneder, hvor EU-Kommissionen og andre lande har mul…
  Læs mere

 • Overvågning af e-mails
  14. september 2017

  Overvågning af e-mails

  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i en ny afgørelse truffet af Domstolens højeste instans den 5. september 2017 specificeret, hvornår en arbejdsgiver kan overvåge og læse medarbejderes e-mail uden, at det er i strid med medarbejd…
  Læs mere