Nyheder

 • Konflikter forringer byggebranchens resultater
  31. august 2017

  Konflikter forringer byggebranchens resultater

  De danske byggevirksomheder bruger cirka 2,2 mia. kr. om året på juridiske konflikter og retssager, og dette gigantiske beløb barberer 22 % af byggebranchens resultat, viser en undersøgelse fra Meditationsinstituttet. Meditationsinstitutte…
  Læs mere

 • Malerne har svært ved at finde medarbejdere
  31. august 2017

  Malerne har svært ved at finde medarbejdere

  Hele 41 % af malervirksomhederne oplevede stigende omsætning i 1. halvår 2017 i forhold til samme periode sidste år, mens kun 15 % oplevede en tilbagegang. Forventningerne til 2. halvår 2017 er endnu mere positive, idet næsten halvdelen af …
  Læs mere

 • Ansættelse af medarbejdere uden EU-statsborgerskab
  26. juli 2017

  Ansættelse af medarbejdere uden EU-statsborgerskab

  Den foretrukne ordning for virksomheder, der ønsker at ansætte kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU har hidtil været den såkaldte beløbsordning, hvor der kan opnås arbejds- og opholdstilladelse, såfremt en række betingelser er op…
  Læs mere

 • Betydningen af samtaler forud for en opsigelse
  26. juli 2017

  Betydningen af samtaler forud for en opsigelse

  I en nyligt afsagt ankedom fra Østre Landsret er det igen fastslået, at en arbejdsgiver gør klogt i at give en skriftlig advarsel forud for en eventuel opsigelse. Arbejdsgiveren, der var en kommune, havde forud for opsigelsen haft en række…
  Læs mere

 • Mangler for 200 millioner kroner
  26. juli 2017

  Mangler for 200 millioner kroner

  En entreprenør har en pligt til at afhjælpe mangler, og en bygherre kan derfor kræve erstatning for afhjælpningsomkostninger, hvis entreprenøren ikke opfylder sin afhjælpningspligt. Men er afhjælpningsomkostningerne imidlertid disproportio…
  Læs mere

 • Ny vejledning om konsortiesamarbejde
  20. juli 2017

  Ny vejledning om konsortiesamarbejde

  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et udkast til en opdateret version af vejledningen ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” i høring. Konkurrencerådet har godkendt udkastet og skal også godkende det endeligt, når hø…
  Læs mere

 • Tilbagebetaling af uberettiget løn under ferie
  20. juli 2017

  Tilbagebetaling af uberettiget løn under ferie

  Sagen drejede sig, om hvorvidt arbejdsgiveren var berettiget til at foretage løntræk hos medarbejderen. Medarbejderen var ikke berettiget til løn under den ferie, som hun holdt 10. maj, 5. juni samt 11. juli til og med 31. juli 2013, idet h…
  Læs mere

 • Den nye markedsføringslov og ansættelsesforhold
  20. juli 2017

  Den nye markedsføringslov og ansættelsesforhold

  Den nye markedsføringslov, som skal være med til at støtte effektiv konkurrence ‎og sikre gode forbrugerforhold, trådte i kraft 1. juli 2017. Loven indeholder nye bestemmelser, ligesom bestemmelser i den hidtidige markedsføringslov får nye…
  Læs mere

 • El-håndværktøj og eftersyn
  20. juli 2017

  El-håndværktøj og eftersyn

  Den 1. juli 2017 trådte en ny bekendtgørelse om vedligeholdelse af elektrisk materiel i kraft. De nye regler betyder, at der ikke længere er krav om, at el-håndværktøj skal efterses hvert halve år. Hvad gælder per 1. juli 2017? Der gælder…
  Læs mere

 • Første, principielle MgO-sag afgjort
  6. juli 2017

  Første, principielle MgO-sag afgjort

  Voldgiftsretten har den 21. juni 2017 afgjort den første, principielle sag om placering af ansvaret for brug af MgO-vindspærreplader. Sagsøger i sagen var en almen bygherre, der havde anlagt sag mod entreprenør og rådgivere med påstand om,…
  Læs mere

 • Beskrivelse af evalueringsmodeller
  6. juli 2017

  Beskrivelse af evalueringsmodeller

  Horsens Kommune iværksatte i efteråret 2016 et udbud af en 4-årig rammeaftale. Udbuddet blev gennemført som et begrænset udbud efter light-regimet. Alle fire virksomheder, der havde anmodet om prækvalifikation, blev prækvalificeret, og de …
  Læs mere

 • Krav om daglig sygemelding skal være sagligt begrundet
  6. juli 2017

  Krav om daglig sygemelding skal være sagligt begrundet

  Arbejdsretten har i en ny dom slået fast, at det falder inden for rammerne af arbejdsgivers ledelsesret at administrere sygefraværspolitik på en måde, hvorefter medarbejderen skal sygemelde sig forud for hver enkelt – og efterfølgende – syg…
  Læs mere

 • Rummelig imidt i fulde omdrejninger
  6. juli 2017

  Rummelig imidt i fulde omdrejninger

  Socialfondsprojektet Rummelig imidt er nu i fuld gang. Kooperationen har blandet andet, været ansvarlig for at etablere et netværk af midtjyske socialøkonomiske virksomheder samt at udvikle vejledningsforløb og -materiale om socialøkonomi t…
  Læs mere

 • Ikke pligt til at omplacere en opsagt medarbejder
  22. juni 2017

  Ikke pligt til at omplacere en opsagt medarbejder

  I en ny tilkendegivelse fra Afskedigelsesnævnet er det nok engang fastslået, at en opsigelse ikke bliver usaglig, blot fordi virksomheden ikke tilbyder medarbejderen en opslået ledig stilling i opsigelsesperioden. I sagen var en uddannet k…
  Læs mere

 • Kan et udbud annulleres?
  22. juni 2017

  Kan et udbud annulleres?

  Hørsholm Kommune iværksatte i foråret 2016 en begrænset licitation uden prækvalifikation efter tilbudsloven. Udbuddet drejede sig om nedrivning af Hørsholm Sygehus. Tildelingskriterierne var laveste pris, og der blev afgivet seks tilbud. A…
  Læs mere

 • Entreprenør tager over, hvor folkeskolen gav op
  9. juni 2017

  Entreprenør tager over, hvor folkeskolen gav op

  Christiansen & Essenbæk A/S har de senere år brugt mange penge på at undervise ordblinde medarbejdere i arbejdstiden. Det er en anerkendelse af medarbejderne og en investering i virksomheden, fortæller direktør Jon Buch. 25-årige Rune …
  Læs mere

 • Interessekonflikt i udbud
  9. juni 2017

  Interessekonflikt i udbud

  Grænserne for interessekonflikter i udbud kan ikke klart defineres, og ud fra Klagenævnet for Udbuds praksis må konklusionen være, at det altid udgør en konkret vurdering. Det var også tilfældet, da Klagenævnet for Udbud i en ny kendelse nå…
  Læs mere

 • Ny dom om grænserne for ledelsesretten
  2. juni 2017

  Ny dom om grænserne for ledelsesretten

  En virksomhed havde i sin sygefraværspolitik opstillet krav om, at medarbejderne pr. telefon skulle meddele sygemelding for hver enkelt sygedag. Lønmodtagersiden mente, at arbejdsgiveren herved havde handlet i strid med ledelsesretten og så…
  Læs mere

 • Kooperationen rådgiver socialøkonomiske partnerskaber
  24. maj 2017

  Kooperationen rådgiver socialøkonomiske partnerskaber

  Skæve partnerskaber giver Fuglekvarteret vinger Fem socialøkonomiske partnerskaber er indtil videre resultatet af Københavns Kommunes indsats for at skabe en socialøkonomisk vækstzone i en bydel i Københavns Nordvestkvarter. Kommunen har h…
  Læs mere

 • Praktikant til Kooperationens sekretariat
  4. maj 2017

  Praktikant til Kooperationens sekretariat

  Har du lyst til at stifte bekendtskab med arbejdet i en arbejdsgiver- og interesseorganisation? Og kan din viden og kompetencer hjælpe os i arbejdet med at skabe flere kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark? Så skal du måske…
  Læs mere