Nyheder

 • Beskæftigelsesministeren inviterer til revision af arbejdsmiljøreglerne
  25. april 2018

  Beskæftigelsesministeren inviterer til revision af arbejdsmiljøreglerne

  Arbejdsmiljøreglerne opleves af mange som omfattende og svære. Nogen gange endda så meget at det kan hindre det velfungerende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden. Derfor inviterer beskæftigelsesministeren alle virksomheder og organisationer …
  Læs mere

 • Persondata og samtykke
  25. april 2018

  Persondata og samtykke

  Virksomheders opbevaring af medarbejderes personoplysninger kan finde sted uden at skulle opfylde særlige krav. Begrundelsen er, at medarbejderne i forvejen har til samtykke underskrevet en ansættelseskontrakt, som gør det nødvendigt, at pe…
  Læs mere

 • Aktindsigt i udbud
  12. april 2018

  Aktindsigt i udbud

  I det sidste års tid har flere af Kooperationens medlemmer oplevet, at der er blevet rettet henvendelse fra en offentlig udbyder – fx en kommune – idet der er blevet begæret aktindsigt i de indkomne tilbud. En anmodning om aktindsigt kan k…
  Læs mere

 • Ændringer i selskabsloven
  12. april 2018

  Ændringer i selskabsloven

  I et lovforslag fremsat i marts måned i år lægger regeringen op til en række ændringer i selskabsloven. Ændringerne betyder blandt andet, at kravet til selskabskapital for aktieselskaber (A/S’er) nedsættes fra 500.000 kr. i dag til fremove…
  Læs mere

 • OK 18 – strejke og lockout
  15. marts 2018

  OK 18 – strejke og lockout

  Der er som bekendt varslet både strejke og lockout i forbindelse med de igangværende overenskomstfornyelser på det offentlige område. Konflikten vil ramme alle tre hovedområder i det offentlige, det vil sige staten, kommunerne og regionerne…
  Læs mere

 • Elev fik ikke ”dobbelt op” på godtgørelsen
  15. marts 2018

  Elev fik ikke ”dobbelt op” på godtgørelsen

  Efter erhvervsuddannelsesloven skal der betales en godtgørelse til en elev, der uberettiget får ophævet sin uddannelsesaftale. En sådan situation forelå i en sag, der i februar måned blev afgjort af Højesteret. Eleven i sagen var under udd…
  Læs mere

 • Beskyt jeres persondata
  15. marts 2018

  Beskyt jeres persondata

  Vil man som arbejdsgiver behandle persondata, skal en række principper være overholdt. Principperne indebærer, at persondata: skal behandles lovligt, fair og gennemsigtigt kun må behandles til et konkret, udtrykkeligt og lovligt formål…
  Læs mere

 • 45 sociale virksomheder laver strategi til Københavns Kommune
  6. marts 2018

  45 sociale virksomheder laver strategi til Københavns Kommune

  I stedet for at vente på kommunen har 45 socialøkonomiske virksomheder i København selv udarbejdet en strategi for socialt iværksætteri. Strategien er en gave til politikerne – nu håber vi, at de leverer på løfterne, siger organisationerne …
  Læs mere

 • Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig
  1. marts 2018

  Ferie, restferie og hjemsendelse ved vejrlig

  Husk at planlægge sommerferien Ferieåret 2018/2019 starter den 1. maj 2018. I den forbindelse minder vi om, at medarbejdere ifølge ferieloven har krav på afholdelse af tre ugers hovedferie i perioden fra den 1. maj og frem til den 30. sept…
  Læs mere

 • Beskyttelse af personoplysninger
  1. marts 2018

  Beskyttelse af personoplysninger

  Til maj 2018 træder de nye regler om beskyttelse af personoplysninger i kraft. I dette nyhedsbrev behandles de nugældende regler for virksomheder i forhold til persondataloven. I dag skal der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske…
  Læs mere

 • Praktikplads-AUB ordning
  15. februar 2018

  Praktikplads-AUB ordning

  Som led i den trepartsaftale, som blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016, er der pr. 1. januar 2018 indført en ny incitamentsordning for at få virksomhederne til at tage flere lærlinge. Ordningen betyder – groft sa…
  Læs mere

 • Opsigelse af tillidsmandskandidater
  15. februar 2018

  Opsigelse af tillidsmandskandidater

  Fagligt Fælles Forbund indklagede et rengøringsfirma for Arbejdsretten for organisationsfjendtlig virksomhed ved at have afskediget bl.a. to ansatte A og B, der var medlemmer af Fagligt Fælles Forbund, og som var i færd med at opstille til …
  Læs mere

 • Afleveringsattester
  15. februar 2018

  Afleveringsattester

  PostNord har ændret på mulighederne for at sende breve med afleveringsattest. Fremover er det kun erhvervskunder med en frankeringsaftale eller en frankeringsmaskine, der kan sende breve med afleveringsattest. Hvis man som arbejdsgiver fx …
  Læs mere

 • Formandsskifte i Kooperationen
  1. februar 2018

  Formandsskifte i Kooperationen

  Kooperationens formand John Dahl har på Kooperationens bestyrelsesmøde den 25. januar 2018 måtte meddele, at han træder tilbage som formand for Kooperationens bestyrelse. Beslutningen skyldes et stigende arbejdspres i forbindelse med salget…
  Læs mere

 • Lov om forretnings-hemmeligheder på vej
  1. februar 2018

  Lov om forretnings-hemmeligheder på vej

  Forslag til lov om forretningshemmeligheder blev fremsat af erhvervsministeren den 10. januar 2018. Lovforslaget bygger til dels på EU's direktiv om forretningshemmeligheder, der blev vedtaget den 26. maj 2016. Der ændres ikke ved den nuvæ…
  Læs mere

 • Det nye bygningsreglement 2018
  1. februar 2018

  Det nye bygningsreglement 2018

  Kommunernes byggesagsbehandling er afskaffet, nu også for større byggeri. Det er den største ændring i det nye bygningsreglement BR 18, der trådte i kraft ved årsskiftet. Begrundelsen for ændringerne er at afbureaukratisere det store bygge…
  Læs mere

 • Arbejdstilsynets nye tilsynsmetode
  1. februar 2018

  Arbejdstilsynets nye tilsynsmetode

  Arbejdstilsynets nye tilsynsmetode, der – som et forsøg – trådte i kraft 1. november 2017, har i de første to måneder afdækket tre gange så mange virksomheder med arbejdsmiljøproblemer som den tidligere metode gjorde. Den nye tilsynsmetode…
  Læs mere

 • Ny overenskomst for service
  18. januar 2018

  Ny overenskomst for service

  3F Privat Service, Hotel og Restauration, Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet og Kooperationen har for nyligt indgået overenskomst for service. Overenskomsten dækker rengøringsarbejde, der udføres af rengø…
  Læs mere

 • Fleksjob og handicap
  18. januar 2018

  Fleksjob og handicap

  Ligebehandlingsnævnet traf den 3. oktober 2017 en afgørelse om fleksjob og forskelsbehandling på grund af handicap. En kvinde blev efter 7,5 måneds ansættelse som rengøringsassistent i et fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 7,5 timer af…
  Læs mere

 • Manglende dokumentation kostede dyrt
  4. januar 2018

  Manglende dokumentation kostede dyrt

  I en opmandskendelse fra december 2017 blev en malervirksomhed dømt til at efterbetale 300.000 kr. med tillæg af renter for manglende overholdelse af maleroverenskomstens bestemmelser. Sagen startede ved et pladsbesøg i marts måned 2017, h…
  Læs mere