AB 18, ABR 18 og ABT 18 offentliggjort

21. juni 2018

Efter mere end 3 års arbejde og næsten 100 officielle møder i AB-Udvalget, talrige indlæg m.v., herunder en betænkning på 573 sider, blev den nye AB 18 offentliggjort i dag kl. 12.00.

Udvalget, der har bestået af repræsentanter fra bygherresiden og entreprenørsiden (herunder Kooperationen), har udarbejdet følgende dokumenter: AB 18, ABR 18, ABT 18, AB Forenklet og ABR Forenklet samt fire Appendikser (APP).

De nye almindelige betingelser anvendes, når de er vedtaget af parterne med henblik på den konkrete opgave. Udvalget anbefaler imidlertid, at de først tages i brug ved indgåelse af aftaler den 1. januar 2019 og senere.

Kooperationen afholder introduktionskurser om den nye AB 18 i Aarhus den 13. september 2018, i Middelfart den 17. september 2018 samt i København den 1. oktober 2018. Du kan læse mere om kurserne på vores hjemmeside.

Kort fortalt kan oplyses følgende:

Grunddokumenterne, AB 18, ABR 18 og ABT 18
Udvalget har af hensyn til genkendelighed valgt at fastholde opdelingen af de almindelige betingelser i to grunddokumenter, Almindelige betingelser for arbejder og leverancer, AB 18, og Almindelige betingelser for rådgivning og bistand, ABR 18.
Da totalentreprise er en meget udbredt aftaleform, og da et særligt sæt betingelser er indarbejdet, har udvalget valgt at fastholde ABT som et grunddokument ved siden af AB og ABR.

De almindelige betingelser gælder kun for en konkret opgave, hvis parterne har aftalt at anvende dem. Hvis parterne har aftalt, at de skal være gældende, finder de anvendelse, selv om opgaven har en anden karakter end den opgavetype, betingelserne er udarbejdet for.
Udvalget har imidlertid fastholdt, at hvert grunddokument indledes med en bestemmelse, der angiver, hvilken type af opgave dokumentet er tænkt anvendt på, beskrevet som at betingelserne ”er udarbejdet med henblik på …”.

Det gælder endvidere dem alle, at de er udarbejdet med henblik på ikke at blive anvendt, hvis bygherren er forbruger. Hvis bygherren er forbruger, anvendes AB Forbruger i stedet for AB 18. AB Forbruger er senest revideret i juni 2012, og udvalgets arbejde har ikke omfattet revision af AB Forbruger.

Opdelingen mellem de tre afhænger af, hvilken opgave aftalen angår:

  • AB 18 til arbejder og leverancer.

  • ABR 18 til rådgivning og bistand. Begrænsningen til teknisk rådgivning og bistand samt eksemplerne arkitekt, ingeniør, landskabsarkitekt, og planlægning er udeladt. De er stadig de centrale områder, men vilkårene kan også anvendes på rådgivningsopgaver inden for andre områder.

  • ABT 18 til totalentreprise, som er defineret som entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser.

Appendikser (APP)
Ved overvejelsen af, hvilke forhold grunddokumenterne skal regulere, har udvalget lagt vægt på kun at medtage de forhold, der sædvanligvis forekommer ved større opgaver.

Udvalget har imidlertid fundet, at det kan være hensigtsmæssigt også at have standardvilkår for andre forhold, som ikke er aktuelle ved alle opgaver, men dog er hyppigt forekommende.

For ikke at tynge grunddokumenterne unødigt – de er i forvejen ganske omfattende – har udvalget valgt tillige at arbejde med tillægsbetingelser og tilvalgsbestemmelser, samlet efter emne i nogle appendikser, APP. Der er udarbejdet fire APP:

  • Projektudvikling, hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering, herunder med henblik på at vurdere pris- og tidsmæssige konsekvenser af de valgte løsninger.

  • Projektoptimering, hvor entreprenøren har til opgave at gennemgå det udbudte projekt og komme med forslag til optimering med hensyn til tid, pris og kvalitet, herunder forslag om alternative løsninger, materialer og byggeproces.

  • Driftskrav, hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen, men først under en efterfølgende driftsperiode.

  • Incitamentsbestemmelser om bonus under særlige betingelser.

Ligesom grunddokumenterne gælder APP kun for en konkret opgave, hvis parterne har aftalt at anvende dem. De er udformet som tillægsbetingelser og tilvalgsbestemmelser til grunddokumenterne.

AB Forenklet og ABR Forenklet
Grunddokumenterne er relativt komplekse og detaljerede og dermed også omfangsrige. De vil derfor kunne forekomme besværlige at arbejde med på relativt enkle opgaver. Derfor har udvalget fundet det hensigtsmæssigt tillige at udarbejde AB Forenklet og ABR Forenklet.

AB Forenklet og ABR Forenklet gælder kun for en konkret opgave, hvis parterne har aftalt at anvende dem. Udspillet kan komme fra bygherren, hvis der er tale om et udbud, eller fra entreprenøren eller rådgiveren, hvis aftalen bygger på et tilbud uden forudgående udbud.

AB Forenklet er tænkt anvendt på et bygge- eller anlægsarbejde, der er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisering.
Det forventes at være en opgave, hvor der foreligger et fuldstændigt udførelsesprojekt, men kan også være en opgave, der omfatter entreprenørprojektering, idet opgaven er beskrevet ved funktionskrav, ved et projektforslag eller et myndighedsprojekt.

ABR Forenklet er tænkt anvendt på en rådgivningsopgave med teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.
ABR Forenklet tænkes ikke anvendt på underrådgivning, hvor ABR 18 i sin grundform er aftalt for hovedrådgivningen, idet der i sådanne tilfælde ofte er aftalt ”back to back” vilkår.

Alle dokumenterne i AB-systemet gælder som nævnt kun for en konkret opgave, hvis parterne har aftalt at anvende dem. Parterne kan derfor også aftale at anvende dem med fravigelser. Fravigelserne kan indebære, at visse af bestemmelserne ikke skal gælde eller skal suppleres eller tilpasses den konkrete opgave.