Sygefraværssamtale over telefonen

22. september 2018

En arbejdsgiver kunne ikke bortvise en medarbejder, der afslog at deltage fysisk i en mulighedssamtale. Landsretten lagde vægt på, at medarbejderen – der havde rygproblemer og kun kunne ligge på maven -havde tilbudt at gennemføre samtalen telefonisk. 

Det følger af sygedagpengeloven, at en sygemeldt medarbejder har pligt til at deltage i en mulighedssamtale med arbejdsgiver. Mulighedssamtalen skal som udgangspunkt afholdes fysisk. Hvis sygdom gør det umuligt for den ansatte at være fysisk tilstede under samtalen, så kan mulighedssamtalen gennemføres over telefonen.

Sagens omstændigheder

I sagen for Vestre Landsret var en kontor under afvikling og medarbejderen derfor afskediget. Den ansatte havde i henhold til funktionærloven 4 måneders opsigelsesvarsel. Et par dage inden opsigelsen var medarbejderen blevet sygemeldt med ondt i ryggen.

Omkring 2 måneder inde i sygemeldingen blev den ansatte indkaldt til en mulighedssamtale. Dette afslog den ansatte med en henvisning til, at hun pga. rygproblemer kun kunne ligge på maven. Den ansatte ønskede derfor ikke at gennemføre samtalen fysisk, men tilbød en telefonisk samtale. Den udmelding fik arbejdsgiver til at bortvise medarbejderen fra arbejdspladsen. Bortvisningen blev begrundet med, at den ansatte ikke havde deltaget i mødet, og at arbejdsgiver anså det som vægring mod et fortsat samarbejde.

Afgørelsen i sagen

Landsretten udtalte, at det forhold, at en ansat ikke kunne medvirke fysisk til en mulighedssamtale, kan ikke give grundlag for hverken ophævelse/bortvisning, eller opsigelse af den ansatte.
Landsretten henviste her til sygedagpengelovens regler, hvorefter samtalen kan holdes telefonisk - hvilket den ansatte også havde tilbudt. Bortvisningen var derfor uberettiget og den ansatte havde krav på løn efter bortvisningen og indtil opsigelsen. Den ansatte fik også en godtgørelse på 1 måneds løn.

Hvad kan vi lære af sagen

Afgørelsen er eksempel på, at en medarbejder skal gives lejlighed til at gennemføre mulighedssamtalen telefonisk, hvis omstændighederne ved sygdommen gør, at medarbejderen ikke kan gennemføre samtalen ved fysisk fremmøde.