Blik & Rør

Kompetencefonde: Malerne / Blik & Rør / Bygge & Anlæg / HK & TL / HK PrivatHK Privat Freelancere

Som en del af overenskomsten 2007-2010 blev det aftalt, at der skulle oprettes en kompetencefond på VVS og Metal området. Organiseringen heraf er nu på plads, og beskrevet herunder.

Der ydes løntabsgodtgørelse fra fonden ved den i overenskomstens pkt. 18, stk. 2 nævnte mulighed for selvvalgt uddannelse, ved kurser af følgende karakter:

  • AMU-kurser, der ligger udenfor VVS-branchens uddannelseskatalog, af teknisk faglig, almen og ledelsesmæssig karakter.
  • Private og offentlige kurser af almen karakter; sprog, matematik, fysik og kemi, IT, ledelse og regnskab samt læse og stavekurser. 
  • Trailerkørekort. 
  • Videregående teknisk uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau, herunder teknisk
    faglige moduler under åben uddannelse.

Ovenstående kurser skal være brancherelevante i bred forstand.

Lønnen, der betales af virksomheden under deltagelse i ovennævnte almene kurser, er 85% af den
i virksomheden aftalte timeløn. Herudover refunderer virksomheden de fulde udgifter til
befordring og kursusgebyrer i forbindelse med kursusafviklingen.

Virksomheden modtager refusion fra fonden af dokumenteret udbetalt løn samt maksimalt 200 kr.
pr. dag/1000 kr. pr. uge. for dokumenteret udgift til kursusgebyrer samt befordring.

Ved ansøgning til fonden vedlægges dokumentation for aftalt timeløn, udbetalinger samt
dokumentation for kursusdeltagelse.

Der kan først ydes tilskud fra fonden, når muligheden for 1 uges AMU uddannelse efter
overenskomstens efteruddannelsesbestemmelse i pkt. 18, stk. 2, er udtømt. Dokumentation
herfor vedlægges ansøgningen til fonden.

Medarbejderne er pligtige til at meddele ønsker om efter- og videreuddannelse senest 4 uger før
kursets start.

Indbetalingerne til fonden skulle følge satserne på det private område og er derfor aftalt til 780 kr. pr. år pr. medarbejder, eksklusiv lærlingene.

Pengene opkræves af Kooperationen og forvaltes, som efteruddannelsesfonden, af en bestyrelse på fire medlemmer - to fra Kooperationen og en fra henholdsvis Blik- og Rørarbejderforbundet og en repræsentant fra Dansk Metal.

Det er oplagt at bruge disse efteruddannelsesmuligheder i samarbejde med svendene, hvis der er korte perioder med nedgang i arbejdsmængden. Både for at stille medarbejderne bedre på arbejdsmarkedet, men også for at fastholde jeres gode medarbejdere.

Vær opmærksom på, at den gamle ret til 1 uges efter-videreuddannelse på AMU kurser skal være udtømt før den nye ret til 1 uges selvvalgt uddannelse med refusion fra fonden kan anvendes.

Vejledning om overenskomstmæssig ret til uddannelse (pdf)
Ansøgning om midler til Kompetencefonden - Blik & Rør (doc)

Fondsbestyrelsen består af:

To repræsentanter fra Kooperationen
En repræsentant fra Blik- og Rørarbejderforbundet
En 
repræsentant fra Dansk Metal

Repræsentanterne udpeges af de respektive organisationer.