HK/Privat Freelancere

Kompetencefonde: Malerne / Blik & Rør / Bygge & Anlæg / HK & TL / HK PrivatHK Privat Freelancere

Mange af de HK/Privat medlemmer, der arbejder som freelancere, er ikke sikret de samme muligheder for at efter- og videreuddanne sig som resten af det private arbejdsmarked. Derfor har HK/Privat oprettet en kompetence- og karrierefond for freelancere.

Målet med fonden er at sikre løbende efter- og videreuddannelse for freelancere i HK/Privat og at gøre det nemmere for dem at overskue de relevante uddannelsestilbud.

Kompetence- og karrierefonden åbner første gang for ansøgninger d. 1. marts 2019. Fonden har ingen ansøgningsfrister, men modtager løbende ansøgninger. Hent ansøgningsskema

Hvilke betingelser skal freelanceren opfylde

For at få del i de muligheder, som kompetence- og karrierefonden giver, skal freelanceren opfylde følgende betingelser:

 1. Du skal have været medlem af HK/Privat i minimum 6 måneder, før du kan søge støtte 

 2. Du skal stå registreret som freelancer i HK/Privats medlemssystem (ingen ekstra omkostning)

 3. Du skal have omsat for minimum 50.000 kr. som freelancer inden for 12 måneder forud for ansøgningen

 4. Du er ikke berettiget til at søge i anden kompetencefond og/eller omstillingsfonden (fx fordi du er deltidsansat og har ret til efteruddannelse via din ansættelse. Har du det, skal du søge der)

 5. Du skal have tilsagn om støtte, før du tilmelder dig et kursus/modul. Ansøgningen skal være fonden i hænde senest 15 arbejdsdage inden kursusstart. Du kan ikke søge kompetence- og karrierefonden med tilbagevirkende kraft.

Ved ansøgning anfører freelanceren på tro- og loveerklæring, at samtlige af disse kriterier er opfyldt. 

Hvilke uddannelser gives der støtte til?

Det er muligt at søge støtte til AMU-kurser og moduler på akademi- og diplomuddannelser. Der er udarbejdet et uddannelseskatalog, hvor kurser og moduler er opdelt på seks områder:

 • Beskæftigelse
 • Kommunikation og formidling
 • Økonomistyring
 • HR
 • Ledelse
 • IT
 • Socialt arbejde.

Se uddannelseskataloget her.

Der kan undtagelsesvist søges andre kurser end de forhåndsgodkendte. Ansøgning om kurser ikke omfattet af uddannelseskataloget, sendes til fonden, som behandler ansøgningen. Den forventede sagsbehandlingstid er op til fire uger i sådanne tilfælde.

Hvilke udgifter kan der søges støtte til?

Der kan søges tilskud til:

 • Dækning af udgifter til kursusgebyr
 • Kursusmaterialer
 • Transport til og fra kursussted
 • Ophold ved internatkurser og fortæring i forbindelse med dagskurser og overnatning.

For at kunne fordele fondens midler bedst muligt, er der indført en beløbsgrænse på en række af udgifterne. Midlerne fordeles efter først-til-mølle princippet, og der gives kun tilsagn om støtte så længe, der er midler i fonden.

Kursusgebyr

Kompetence- og karrierefonden dækker udgifter til kursusgebyr inden for en samlet maksimumsgrænse på kr. 20.000,00 ekskl. moms pr. ansøger pr. år (fratrukket eventuelt offentlige tilskud). Der er en beløbsgrænse for kursusafgiften på kr. 6.500,00 ekskl. moms pr. dag. Der kan søges om et modul ad gangen. Når et modul er afsluttet (gennemført), kan der søges om endnu et modul forudsat, at der er midler i kompetence- og karrierefonden. 

Løn 

Kompetence- og karrierefonden dækker ikke lønudgifter. Man har under visse betingelser i stedet mulighed for at søge om tilskud blandt andet gennem følgende ordninger:

 • VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når en medarbejder deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Læs mere om muligheden for at søge VEU-godtgørelse her.
 • SVU-godtgørelse er en uddannelsesstøtte, der giver mulighed for at efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau. Læs mere om muligheden for at søge SVU-godtgørelse her.

Transport, ophold og fortæring 

Der er en samlet beløbsgrænse på udgifter til transport, overnatning og fortæring på kr. 1.600,00 ekskl. moms pr. dag. Ansøgere kan maksimalt får dækket udgifter til transport, overnatning og fortæring for i alt 7 dage i forbindelse med et kursus.

Udgifter til transport dækkes svarende til billigste offentlige omkostninger.

Kursusmaterialer

Udgifter til kursusmaterialer dækkes indenfor en samlet beløbsgrænse på kr. 1.500,00 ekskl. moms pr. kursus.

Hvordan søger man

 1. Freelanceren finder et kursus, der er relevant og udfylder ansøgningsskemaet på Kooperationens hjemmeside 
 2. Ansøgningsskemaet med de angivne bilag sendes via e-mail til Kooperationen på adressen kontakt@kooperationen.dk
 3. Freelanceren tilmelder sig kurset, når der er givet tilsagn fra fonden

Tilmelding til det kursus eller den uddannelse, som freelanceren skal deltage i, skal ske til kursusudbyder eller på efteruddannelse.dk, hvis der er tale om et AMU kursus. Tilmelding kan først ske, når Kooperationen har bekræftet, at kursusgebyr og evt. andre omkostninger dækkes af fonden.

Kooperationen fremsender senest 15 hverdage efter modtagelse af ansøgning om støtte til kursus omfattet af uddannelseskataloget, tilsagn/afslag til ansøger.

Ansøgning om kursus, der ikke er omfattet af uddannelseskataloget, sendes til høring hos fondens bestyrelse. Der vil herefter blive meddelt tilsagn/afslag til ansøger inden for fire uger.

Hvordan og hvornår udbetales tilskuddet

Tilskuddet udbetales som en refusion af udgifter. Freelanceren får efter gennemført uddannelse refunderet udlægget på baggrund af dokumenteret udgifter (kvitteringer for betaling samt for kursusdeltagelse) inden for den bevilgede ramme. Ved anmodning om udbetaling skal ansøger udfylde og fremsende skemaet ”Dokumentation for udgifter” sammen med det/de relevante bilag. 

Behandling af personoplysninger i HK/Privats kompetence- og karrierefond for freelancere: 

Ved udfyldelse og fremsendelse af ansøgningsskema til fonden, giver ansøger tilladelse til at de fremsendte oplysninger behandles og opbevares, så længe det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, jf. fondens retningslinjer eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysninger kan videregives til parter, som har til opgave at varetage forskellige nødvendige funktioner i tilknytning til fonden. Videregivelse kan ske til:

 • HK/Privat
 • Revision