Fællesejede finansieringsinitiativer

Lokale eksempler fra Danmark og Sverige

7650 Bolig ApS er stiftet i 2015 med det formål at sikre og udvikle Bøvlingbjerg som en attraktiv bosætningsby og bevare ejendomsværdien på gode ejendomme. Motivationen bag selskabets stiftelse var at undgå ejendomsspekulation, hvor bolighajer opkøber ældre lokale huse og lader dem forfalde. 7650 Bolig har fra 2015 – 2017 handlet 3 ejendomme.
Sted: Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune.

Problem

Undgå ejendomsspekulation, hvor bolighajer opkøber ældre lokale huse og lader dem forfalde, mens de udlejes til meget socialt belastede personer, anvendes til bordel eller lign.


Formål

At sikre og udvikle Bøvlingbjerg som en attraktiv bosætningsby og bevare ejendomsværdien på gode ejendomme ved opkøb af ejendomme til udlejning, opkøb af ejendomme til nedrivning og opkøb af ejendomme til videresalg, samt finansieringshjælp til potentielle købere og øvrige investeringer og selvfinansieret drift, som ligger i tilknytning hertil.

Stiftet

I 2015 efter en periode med tre informationsmøder og indsamling af støtteerklæringer/tegningshensigter. Efter stiftende generalforsamling blev der tegnet anparter og herefter afholdt første ordinære generalforsamling.

Organisationsform

Anpartsselskab med ca. 120 anpartshavere. Samlet anpartskapital på ca. 500.000 kr. Anparter på 1000 kr. eller multipler deraf. Håndværkervirksomheder skal købe minimum 30 anparter. Ca. 60 pct. er ejet af private borgere. Bestyrelse på 5-7 personer valgt for 2 år.

Virke og resultater

7650 Bolig har købt og solgt 2 huse med fortjeneste. Fortjenesten kommer fra at man kan agere med en længere tidshorisont end sælger. Selskabet har lige købt sit tredje hus, som de overvejer at sætte i stand og udleje. Evt. specifikt målrettet skilsmissefamilier. Har også overvejet tilflytterbolig-konceptet. Samlet har 7650 Bolig leveret et mindre overskud. Selskabet er ikke konstant aktivt, men ”hviler i sig selv” og reagerer ad hoc på konkrete muligheder og behov.

Læs mere

Tegningsaftale
Vedtægter
Artikel på dr.dk

Bedre Boliger på Mors A/S har siden 2005 arbejdet for at højne boligstandarden på Mors, primært igennem opkøb og nedrivning af faldefærdige huse. Selskabet har siden 2011 haft en samarbejdsaftale med Morsø Kommune om at varetage opkøb og nedrivning af udpegede boliger på kommunens vegne. Frem til i dag har Bedre Boliger på Mors været ansvarlig for nedrivning af mere end 235 faldefærdige huse.
Sted: Mors, Morsø Kommune.

Problem

Mange faldefærdige huse, der udlejes af bolighajer. Problemet er så stort, at vi ikke kan løfte det alene. 

Formål

At virke for en højnelse af boligstandarden på Mors igennem opkøb, renovering/istandsættelse, nedrivning, udlejning og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. 

Stiftet

I 2004/2005 med offentligt møde og derefter stiftende generalforsamling. Morsø Sparekasse tegnede aktier for 500.000 kr. Resten rejst af borgere og håndværksmestre

Organisationsform

Aktieselskab med aktier værdisat til 1000 kr. per styk. Der er ikke mulighed for udbetaling af afkast eller tilbagekøb. I 2017 var der 238 aktionærer. Bestyrelsen på 7 personer bliver valgt for 2 år. 

Virke og resultater

Varetager opkøb og nedrivning af huse i tæt samarbejde med kommunen. Tog fart med nedrivningspulje i 2009, siden ca. 30 huse om året, herunder dødsboer, identifikation via henvendelser fra pårørende og tvangsaktioner. I alt er der nedrevet mere end 235 boliger.

Læs mere

Oplysninger om arbejdet i Bedre Boliger
Arbejdsgangsbeskrivelse for nedrivning i samarbejde med Morsø Kommune
Reportage fra TV Midtvest

Durup og Omegn – Forny Din By Aps er stiftet i 2009 med det formål at højne boligstandarden i lokalområdet igennem opkøb, renovering/istandsættelse, nedrivning, udlejning og salg af fast ejendom. Selskabet er stiftet i samarbejde mellem den lokale sparekassefond og den lokale borger- og erhvervsforening, og har siden sin etablering gennemført ca. 15 forretninger, hvoraf hoveddelen har været opkøb og nedrivning af huse med efterfølgende reetablering og salg af grund.
Sted: Durup, Skive Kommune.

Problem

Mange faldefærdige huse i midtbyen og mangel på grønne områder.

Formål

At virke for en højnelse af boligstandarden i Durup og omegn igennem opkøb, renovering/istandsættelse, nedrivning, udlejning og salg af fast ejendom. Selskabet kan endvidere tage initiativ til og medvirke ved forskønnelse af områder i Durup og omegn.

Stiftet

I 2009 efter initiativ fra bl.a. Durup Sparekasse Fonden og Durup Borger- og Erhvervsforening. I forlængelse af borgerdrevet byfornyelsesprojekt gennemført i samarbejde med Skive Kommune.

Organisationsform

Anpartsselskab med en samlet anpartskapital på ca. 125.000 kr. Anparter på 1000 kr. eller multipler deraf. Bestyrelse på 5 personer udpeges af hhv. Durup Sparekasse Fonden (2 personer) og Durup Borger- og Erhvervsforening (3 personer blandt foreningens medlemmer).

Virke og resultater

Durup og Omegn – Forny Din By Aps har siden sin etablering gennemført ca. 15 forretninger, hvoraf hoveddelen har været opkøb og nedrivning af huse med efterfølgende reetablering og salg af grund. Selskabet har blandt andet opkøbt en tidligere møbelfabrik i byens sydlige del, og omdannet det omkringliggende område til grønt anlæg med fritlagt å. Mens nedrivningerne hovedsageligt er blevet finansieret igennem nedrivningspuljen, har selskabet kunnet ansøge midler hos Durup Sparekasse Fonden til udgifter forbundet med ejerskab, renovering af grunden, restauration af nabogavle o. lign.

Læs mere

Vedtægter
Erfaringsopsamling fra Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter

I Fjaltring ved Vesterhavet startede beboerne i 1996 en landsbyhøjskole for at udbrede kendskabet til det gode liv i landsbyen. Med finansiering fra lokale vindmøller blev der bygget et gæstehus, der siden har fungeret som Danhostel-vandrerhjem, drevet på lokal frivillig arbejdskraft. Sidenhen har gæstehuset opkøbt den lokale købmandsgård for at holde liv i den lokale købmand.
Sted: Fjaltring og Trans, Lemvig Kommune.

Problem

Et stigende antal tomme huse i byen.

Formål

At udsprede kendskabet til livet – det gode landsbyliv - i Fjaltring. ”Fjaltring og Trans er to levende sogne, men for at de kan fortsætte sådan, må vi hele tiden være klar til at tænke nyt”.

Stiftet

Foreningen Fjaltring Gæstehus er stiftet i 1999. Tegninger og øvrigt forarbejde til gæstehuset blev finansieret af indtjening fra lokale privatejede vindmøller. Det var for disse bestemt, at to procent af overskuddet skulle gå til en fællespulje for kulturelle og bosætningsfremmende formål i Fjaltring og Trans. På 11 år beløb dette sig samlet til 1,1 mio. kr.

Organisationsform

Forening. Foreningen Fjaltring Landsbyhøjskole og foreningen Fjaltring Gæstehus har samme bestyrelse.

Virke og resultater

Den første Landsbyhøjskole - en uges højskole i sommerferien arrangeret af lokale frivillige for deltagere udefra – blev gennemført i 1996 og er blevet gentaget hver sommer siden. De senere år med 70-80 deltagere.

For at skabe overnatningsmuligheder for landsbyhøjskolen blev Fjaltring Gæstehus bygget i år 2000. Gæstehuset er siden blevet renoveret og udvidet. Huset er en del af Danhostel, og fungerer hele året som ganske almindeligt vandrerhjem. Bortset fra rengøringen drives huset udelukkende ved lokalt engagement og frivillig arbejdskraft, hvilket har medvirket til at skabe en særdeles fornuftig økonomi.

Da den lokale købmand var tæt ved at lukke på grund af underskud, opkøbte foreningen Købmandsgårdens bygninger for derefter at leje lokalerne ud til købmanden til en favorabel leje. Herved tog man en stor udgiftspost fra købmandsdriften. I dag drives Fjaltring Købmandsgaard som et anpartsselskab ejet af landsbyboerne.

Læs mere

Fjaltring.dk 
Fjaltring Landsbyhøjskole
Fjaltring Vandrerhjems hjemmeside
Den blomstrende landsby

Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps

GAU Aps. er stiftet i 2016 som et lokalt baseret professionelt udviklingsselskab, der har til formål at udvikle Gjern By og nærmeste omegn, og dermed gøre denne attraktiv for bosætning, foreningsliv, erhvervsvirksomhed og turisme. Selskabet har indtil nu arbejdet med at lave en lokal udviklingsplan.
Læs mere her

Odder-modellen

Odder-modellen er et forsøgsprojekt i Odder Kommune, der over de kommende år skal udvikle og afprøve nye tilgange til at skaffe midler til at redde og udvikle landsbyer. Udgangspunktet er, at der gennem nye samarbejdsformer kan skabes fremdrift og nyt liv i lokalområdet.
Læs mere her

Højer Byudvikling Aps

Højer Byudvikling er stiftet i 2018 og har til formål at arbejde for en udvikling af Højer og omegn, så det bliver mere attraktivt at besøge og arbejde i området, samt ikke mindst - at flytte dertil. Det skal blandt andet ske ved opkøb og efterfølgende renovering af ejendomme, som herefter sælges eller udlejes. Selskabets første projekt, som har motiveret til dets etablering, har haft til formål at redde to centralt beliggende ejendomme fra nedrivning.
Læs mere her

Stauning-Dejbjerg Udvikling er stiftet i 2008. Stifterne var bl.a. bekymret over det store antal dårlige huse, der var til salg i lokalområdet, og for hvem der kunne finde på at købe dem. Stauning Dejbjerg Udvikling har købt og nedrevet to huse og efterfølgende solgt grundene. Herudover har selskabet ved flere lejligheder holdt hånden under det lokale butiksliv ved at hjælpe med lån og opkøb af lokaler.
Sted: Stauning og Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Problem

Mange dårlige huse til salg i lokalområdet. Ville undgå opkøb fra bolighajer og lign.

Formål

Selskabets formål er at fremme erhvervsudviklingen i Stauning og Dejbjerg sogne, navnlig ved at støtte såvel nye som eksisterende virksomheder, enten ved direkte investeringer, eller udlån… og at investere i jord og fast ejendom med henblik på bl.a nedrivning, udlejning eller salg.

Stiftet

I 2008 under navnet Stauning-Dejbjerg Invest.

Organisationsform

Anpartsselskab med en egenkapital på ca. 400.000 kr. Anparter på 5000 kr. eller multipler deraf. Den daglige drift varetages af bestyrelse på frivillig basis.

Virke og resultater

Stauning-Dejbjerg Udvikling har købt og nedrevet to huse og efterfølgende solgt grundene. Herudover har selskabet igennem forskellige aktiviteter holdt hånden under det lokale butiksliv. Bl.a. købte de bygningen, der huser den lokale brugs, da denne blev til salg og brugsen ikke selv kunne købe. Ligeledes kom en lokal madbutik i knibe, da deres udlejer gik konkurs, og de ikke selv kunne få lån til at købe bygningen, hvorfra de gjorde forretning. Stauning-Dejbjerg Udvikling købte huset på tvangsauktion og har siden solgt det videre til madbutikken.

Læs mere

Vedtægter
Artikel i Dagbladet Ringkøbing-Skjern fra 2015

Vestervig Byfornyelse er et af de mere velbeskrevne eksempler på, hvordan koordineret opkøb, istandsættelse og nedrivning af huse kan vende afvikling til udvikling. Initiativet opkøbte sit første hus i 2009 og gennemførte i de efterfølgende år et forskønnelsesprojekt i samarbejde med Thisted Kommune og Realdania, der bl.a. indebar nedrivning af 12 huse, et ansigtsløft til bymidtens torv og nye cykelstier.
Sted: Vestervig, Thisted Kommune.

Problem

Faldefærdige huse, der skæmmede byens hovedgade.

 Formål

At udvikle Vestervig og omegn, så det bliver mere attraktivt at flytte hertil, men også at fremme turismen. Det kan bl.a. ske ved køb og efterfølgende renovering af ejendomme, som herefter sælges eller udlejes, men selskabet kan gå ind i alle former for aktiviteter, der kan fremme den ønskede udvikling.

Stiftet

Stiftet i september 2006 af Vestervig Håndværker og Borgerforening. Efter et borgermøde indsamlede foreningen 200.000 kroner i landsbyen og stiftede Vestervig Byfornyelse ApS.

Organisationsform

Anpartsselskab. 

Virke og resultater

Vestervig Byfornyelse opkøbte sit første hus i 2009. I 2010-2011 gennemførte selskabet i samarbejde med Thisted Kommune og Realdania et byforskønnelsesprojekt, der bl.a. indebar nedrivning af 12 huse, et ansigtsløft til bymidtens torv og nye cykelstier. I alt havde selskabet i 2014 opkøbt og nedrevet 17 huse.

Læs mere

Stedet Tæller-kampagnens hjemmeside
livogland.dk
Artikel i Berlingske 

Alken Mejeri

Da Alkens nedlagte mejeri blev til salg i 1994 besluttede en gruppe borgere sig for at etablere et forsamlingssted. De dannede foreningen Alken Mejeri og indsamlede 93.000 kr. til udbetaling ved køb af mejeriet.
Efter 20 år er der stadig megen og stigende aktivitet i Alken Mejeri, der løbende er blevet ombygget og vedligeholdt, primært ved frivillig arbejdskraft. I 2013 blev der med frivillig arbejdskraft etableret en borgerdreven købmand i en sidebygning til Alken Mejeri efter, at Alkens private købmand lukkede i 2012. Mejeriet udgør sammen med den nye købmand et slags fælleshus for hele byen, som alle medlemmer af foreningen Alken Mejeri kan få nøgle til.
Læs mere her.

 

Forsøgsprojektet tilflytterbolig

Projektet arbejder på at etablere tilflytterboliger i landsbyer og mindre byer med indtil 2.000 indbyggere. Målet er at gøre det mere attraktivt for især børnefamilier og yngre par at bosætte sig i en landsby eller mindre by i en yder- eller landkommune. Tilflytterboligerne skal ejes af lokale anpartsselskaber, som stiftes af investorer i lokalsamfundene.
Læs mere her.

 

Grobund og Fonden Gældfri

Initiativtagerne bag Grobund arbejder på at opbygge et bæredygtigt lokalsamfund tæt ved Ebeltoft færgehavn, hvor deltagerne skal bo og drive egen virksomhed. Til det formål har de i 2018 stiftet fonden Gældfri og købt en tidligere stålfabrik samt jord til bosætning tæt på fabrikken.
Læs mere her.

 

Ørsted Kro

Da den privatejede Ørsted Kro blev sat til salg i 2013, blev der dannet et folkeejet aktieselskab med ca. 80 % af de 1500 indbyggere i landsbyen Ørsted som aktionærer – i alt ca. 450 husstande. Der blev samlet tegnet aktier for 1,45 mill. kr., hvilket både gav midler til køb og til at foretage en gennemgribende renovering med deltagelse af mere end 100 lokale frivillige.
Ørsted Kro A/S har ansat en bestyrer, som driver kroen i tæt samarbejde med et dagligt fungerende forretningsudvalg med repræsentanter fra Ørsted Kro A/S og Ørsted Kros Venner. Ørsteds Kros Venner er en tilknyttet forening, der har til formål at skabe aktiviteter på Kroen for byens borgere.
Læs mere her.

Levende Landsbyer 4534 ApS

Levende Landsbyer 4534 ApS er ejet i fællesskab af borgere i 4534-området. Selskabet fungerer som en fælles ramme med det overordnede formål at udvikle lokalområdet, involvere og styrke fællesskabet. Helt konkret skaber virksomheden liv i lokalområdets tomme bygninger ved at opkøbe, istandsætte, udleje eller sælge.
Læs mere her

Röstånga er en lille svensk landsby 60 km nord for Malmö. Da den lokale skole var ved at lukke tog lokale borgere i 2009 initiativ til at danne foreningen Röstånga Tilsammans for at skabe et bedre samarbejde om at skabe udvikling i byen. Foreningen har skabt imponerende resultater og ejer igennem et aktieselskab i dag syv lokale ejendomme, som anvendes til kunsthal, restaurant, bryggeri, uddannelseslokaler og udlejningslejligheder.
Sted: Röstånga, Skåne, Sverige.


Problem

Generel afvikling. Butikslukninger, dårligere busforbindelser mv. og byens skole stod til at lukke inden for få år pga. færre elever.

Formål

At starte, drive og koordinere udviklingsindsatser og –projekter i Röstånga og omegn. Foreningen skal arbejde for lokal udvikling over en bred kam gennem samarbejde, videndeling og koordinering af engagement, aktiviteter og projekter. Foreningen skal derfor have ambition om at være en paraplyorganisation med medlemmer der repræsenterer forskellige foreninger, virksomheder, organisationer og institutioner med tilknytning til Röstånga.
Stiftet: Röstånga Tilsammans blev stiftet i 2009 som et forum hvorigennem landsbyens beboere kunne samarbejde om at skabe udvikling i byen. I 2011 stiftede foreningen Röstånga Utvecklings Aktiebolag.

Stiftet

2009

Organisationsform

Forening og aktieselskab. Röstånga Tilsammans er en ideel forening, der ejer mere end 50 pct. af aktierne og derved har bestemmende indflydelse i aktieselskabet Röstånga Utvecklings A/B.

Virke og resultater

I forbindelse med stiftelsen af Röstånga Tilsammans i 2009 blev der i gang sat en række aktiviteter i landsbyen, heriblandt etableringen af en cykelsti til den nært beliggende nationalpark Söderåsen, indkøb af en bus og et julemarked.
I 2011 stiftede Röstånga Tilsammans aktieselskabet Röstånga Utvecklings A/B og rejste igennem aktiesalg midler til at købe og forbedre lokale huse i landsbyen. Første erhvervelse var det gamle andelsfrysehus, der stod og forfaldt på en central plads i byen. Med lokalt engagement og arbejdskraft blev frysehuset til en lille kunsthal. Siden da har selskabet opkøbt syv ejendomme, heraf flere lokale huse fra en ejendomsspekulant, der udlejede til et persongalleri, som skabte stor utryghed i byen. I arbejdet med at restaurere husene har man inddraget flygtninge fra et nærtliggende flygtningecenter, der samtidig har modtaget svenskundervisning.
Röstånga Utvecklings A/B er i dag også ejer af den lokale stationsbygning, hvor de (igennem endnu et selskab Röstånga Drift A/B) driver restaurant. Stationsbygningen har i årevis fungeret som lokalt spisehus og mødested, men måtte i 2010 dreje nøglen om. Efter at bygningen havde stået tom i to år, købte Röstånga Utvecklings A/B den for en million kroner, restaurerede den og forpagtede den ud mod at få 10 pct. af omsætningen. Siden har selskabet været nødsaget til selv at overtage driften.

Læs mere

Vedtægter Röstånga Tilsammans
Vedtægter for Röstånga Utvecklings Aktiebolag
Rostangatillsammans.se
Ruab.org
Artikel i Altinget