Spørgsmål og fortolkninger

Konsulenttjenesten / Trivselsundersøgelser /Spørgsmål og fortolkninger

Samarbejdsrådet har haft nedenstående spørgsmål forelagt og har efter drøftelser besluttet nedenstående fortolkninger:

Betaling for tid brugt udenfor normal arbejdstid på forberedelse m.v.?

Fortolkning: Samarbejdsrådet finder, at det ligger indenfor de arbejdsopgaver, man må forvente at have som fagligt aktiv. Derfor skal dette tidsforbrug ikke honoreres.

Betaling for rejsetid?

Fortolkning: Mødeaktiviteten må ikke påføre udvalgsmedlemmet tab af arbejdsfortjeneste. Indenfor normal arbejdstid betaler arbejdsgiver den relevante løn. Udenfor normal arbejdstid honore­res med gennemsnitsløn.

Betaling for transport frem og tilbage?

Fortolkning: Arbejdsgiver betaler transportomkostninger til møder, der ligger indenfor såvel som uden­for normal ar­­­­­bejdstid.

Kan en beboerrepræsentant, der ikke er ansat i boligselskabet, mod de ansattes ønske, have sæde i VN?

Fortolkning: Samarbejdsrådet har den holdning, at beboerrepræsentanter, der ikke er ansat i bolig-selskabet, og afdelingsbestyrelsesmedlemmer ikke bør have sæde i VN, mens man finder, at boligselskabets ledelse godt kan være repræsenteret i VN, hvis VN finder det nødvendigt.

Kan arbejdsledere, evt. med status som tillidsrepræsentant, være medarbejderrepræsentant i VN mod de øvrige medarbejderes ønske?

Fortolkning: En arbejdsleder, som har funktion af gruppe- eller afdelingsleder tilhører medarbejdergruppen, så længe beføjelserne alene er af administrativ karakter og ikke omfatter ledelsesmæssige funktioner.

Kan inspektører være medarbejderrepræsentanter i VN?

Fortolkning: Samarbejdsrådet fandt, at spørgsmålet ikke umiddelbart kunne besvarer, da det ikke er entydigt, hvad inspektører har af arbejdsopgaver.

Betaling vedrørende deltagelse i selve VN-mødet?

Fortolkning: Betaling for møder afholdt i arbejdstiden afholdes af arbejdsgiver. Dog således, at det ikke medfører tab af arbejdsfortjeneste for udvalgets medlemmer. Det vil bl.a. sige, at medarbejderen ved fravær på en akkord, skal honoreres med gennemsnitsløn VN-møder, der undtagelsesvis ligger udenfor normal arbejdstid, honoreres med gennemsnitsløn.