Kooperative principper

Kooperative principper / International Cooperative Alliance (ICA) 

I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv og for medlemmerne. 

Centralt for det, som senere skulle blive kendt som de kooperative principper, var, at virksomheden skulle være medlemsejet, ledelsen skulle være demokratisk, en eventuel dividende skulle fordeles til medlemmerne, og medlemmerne skulle uddannes, så de kunne gavne udviklingen af virksomheden, hvilket i sidste ende resulterer i stærkere lokale samfund. 

I dag ligger principperne til grund for de værdier, som moderne kooperative virksomheder og organisationer verden over bliver drevet efter. Hele andelsbevægelsen og hele den kooperative bevægelse i Danmark bygger på de syv kooperative principper. Det samme gør sig gældende på verdensplan, hvor omkring en milliard mennesker, der er medlemmer af kooperativer, driver virksomhed på de syv kooperative principper.  

De syv kooperative principper betragtes som den kooperative bevægelses allervigtigste fundament.

Du kan læse mere om de syv kooperative principper i The Guidance Notes on The Cooperative Principles her

Denne film fortæller historien om Rochdale pionererne.  

De syv kooperative principper

1. Frit og ligeværdigt medlemskab
Kooperativer er frivillige organisationer, der er åbne for alle, som vil benytte sig af deres ydelser, og som er villige til at bidrage aktivt til udviklingen af organisationen uden hensyn til køn, social status, etnisk baggrund og politisk eller religiøs overbevisning.

2. Demokratisk medlemskontrol
Kooperativer er demokratiske organisationer, der kontrolleres af sine medlemmer. Medlemmerne deltager aktivt i at fastlægge politikker og træffe beslutninger. Valgte repræsentanter står til ansvar overfor medlemmerne. I primære kooperative virksomheder og organisationer har medlemmerne lige stemmeret (et medlem - én stemme), og kooperativer på andre niveauer er også demokratisk organiseret.

3. Medlemmernes økonomiske deltagelse
Medlemmerne bidrager på en retfærdig måde til og kontrollerer kooperativets økonomi på demokratisk vis. Hele eller dele af den indskudte kapital tilhører kooperativets fællesformue. Medlemmerne modtager sædvanligvis kun begrænset udbytte for deres bidrag til kapitalen, som er betingelsen for deres medlemskab. Medlemmerne disponerer overskuddet til følgende formål: at udvikle den kooperative virksomhed ved yderligere konsolidering af egenkapitalen; at tilgodese medlemmerne ved at udbetale dividende i forhold til transaktioner; eller til at støtte aktiviteter, der er vedtaget af medlemmerne.

4. Selvstændighed og uafhængighed
Kooperative virksomheder er selvstændige og uafhængige organisationer, som styres af medlemmerne. Indgås der aftaler med andre organisationer, herunder offentlige myndigheder eller rejses der kapital fra eksterne investorer, sker det på vilkår, der sikrer medlemmerne demokratisk styring og kontrol og bevarer kooperativets uafhængighed og handlefrihed.

5. Uddannelse, oplysning og information
Kooperative virksomheder stiller uddannelse og viden til rådighed for medlemmerne, valgte repræsentanter, ledere og ansatte sådan, at de kan bidrage effektivt til udviklingen af deres virksomheder. Kooperative virksomheder oplyser offentligheden – især unge og meningsdannere - om forskelle og fordele ved den kooperative virksomhedsform.

6. Samarbejde mellem kooperativer
Kooperative virksomheder varetager medlemmernes interesser og fremmer den kooperative bevægelse mest effektivt igennem samarbejde i lokale, regionale, nationale og internationale organisationer.

7. Interesse for samfundet
Kooperative virksomheder arbejder for en bæredygtig udvikling af lokalsamfundet gennem politikker vedtaget af medlemmerne.