Årsberetning 2021

Hvis man skal beskrive 2020 realistisk, er det helt umuligt at forbigå ordet Corona. For hvor har det dog fyldt meget i vores liv og i Kooperationens liv. Privat har det budt på afsavn, begrænsninger og behov for nytænkning, og for Kooperationen har det derudover medført mange og mange nye arbejdsopgaver.

Nødvendigheden har heldigvis medført beslutninger om hjælpepakker i en lind strøm. Og det har året igennem været en meget fyldig arbejdsopgave for sekretariatet at bistå medlemmerne med fortolkning af disse samt at hjælpe til med at få de nødvendige ansøgninger udformet korrekt og til tiden.

Coronaarbejdet har ikke pr. automatik betydet, at andre opgaver kunne sættes i bero. Igen i år har bestyrelsen haft et stort fokus på at følge op på det strategiudspil, som vi i vinteren 2019/2020 besluttede os for at udarbejde. Et strategiarbejde, der bland andet har haft et mål om at udvikle og forbedre Kooperationens muligheder for at varetage opgaven som interessepolitisk organ, sideløbende med at vi ønsker at fastholde de kvaliteter, vi kan tilbyde som arbejdsgiverorganisation.

Danmark har i modsætning til de fleste øvrige europæiske lande i dag ikke en egentlig lovgivning, der præciserer den kooperative ejerform. Det har vi længe betragtet som en fejl. Når iværksættere f.eks. skal etablere en ny virksomhed, så er det uheldigt, at hverken bank eller revisor ofte ikke har det nødvendige kendskab til kooperative ejerform, fordi den ikke er specifikt beskrevet i lovgivningen.

I disse år er der hos rigtigt mange danskere en stigende forståelse af, at fokus på fællesskab, ressourceforbrug, klimapåvirkninger, sociale kompetencer og udvikling af lokal samfundet kan være glimrende supplementer til et fokus alene på afkast. Denne tilgang øger behovet for at fremme synligheden af den kooperative virksomhedsform. Og det har der været arbejdet meget målrettet på i årets løb. Især fra Kooperationen, men også andre parter har skubbet godt på.

Status er, at der i den aktuelle finanslov er indgået en aftale om, at der skal nedsættes et ekspertpanel, der kan rådgive om muligheder for lovgivning på området, og arbejdet skal være afsluttet i 2020 Vi har selvsagt en stor forhåbning om, at dette arbejde munder ud i den ønskede klarhed i lovgivningen, og dermed et fastere generelt grundlag for etablering af nye kooperative virksomheder.

Som støtte til dette arbejde har sekretariatet i det forløbne år været markant tydeligere i sin kommunikation som interesseorganisation for alle kooperativer. Det er blevet til mange inspirerende indlæg i store dagblade, og der har løbende været gjort et stort arbejde for at holde debatten i gang. Et flot arbejde fra sekretariatet.

Så i bestyrelsen synes vi, at der er meget at se frem til efter Corona. Læs mere her.


Aarsberetning 2020 2021 600 X 500