Vinterforanstaltninger

6. oktober 2021

Efter reglerne i AB  18 er vinterperioden fra den 1. november til og med dem 31. marts, og det fremgår af AB 18 § 5, at årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere entrepriser. Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales derimod som ekstraarbejder.

Bestemmelsen i AB18 er ny, men  indholdet er i overensstemmelse med almindelig praksis for betaling for vinterforanstaltninger.  Bestemmelsen erstatter entreprenørernes hidtidige standardforbehold herom.

Husk dog, at bygherren stadig kan indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusiv både årstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Årstidsbestemte vinterforanstaltninger
Ved årstidsbestemte foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der uanset vejrliget typisk er nødvendige for at holde arbejdet i gang i vinterperioden. Det er for eksempel afledning af overfladevand, orienterings- og arbejdsbelysning, frostsikring af vandinstallationer, læskærmning og overdækning af arbejdssteder. 

Årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses for indeholdt i tilbuddet, da de skal udføres, uanset vejrliget, og derfor er påregnelige for entreprenøren allerede ved tilbudsberegningen. 

Årstidsbestemte vinterforanstaltninger, der er fælles for flere selvstændige entrepriser (fagentrepriser), skal dog ikke anses for indeholdt i tilbuddet, medmindre det er angivet i udbudsmaterialet som en del af entreprenørens arbejde.

Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
Ved vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, der alene iværksættes, såfremt det aktuelle vejrlig kræver det. Det vil afhænge af den enkelte entreprises karakter og det forventede vejrlig, hvilke vejrligsbestemte foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne videreføre det konkrete bygge- og anlægsarbejde. Disse vinterforanstaltninger betales særskilt som ekstraarbejder.

Som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger kan nævnes: Snerydning, grusning, afisning, beskyttelse af materialer mod frost, udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord, forbedring og udskiftning af vinterødelagt bund, foranstaltninger mod frostødelæggelse af hærdende beton, tildækning/beskyttelse af nyudført murværk mod frost, tørring af tag ved lave temperaturer samt fjernelse af sne, rim, is og vand.

Sidst men ikke mindst: Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse i forbindelse med vinterarbejder finder alene anvendelse, når usædvanligt vejrlig eller bygherrens forhold er årsag til forsinkelse. Bygherrens forhold er, hvor entreprenørens ydelse forsinkes, fordi bygherren afviser at betale de nødvendige vinterforanstaltninger, eller han standser arbejdet, hvis dette ikke kan holdes i gang trods indsats af vinterforanstaltninger af sædvanlig type i normalt omfang.

 De vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er oplistet i bilag 1 til vinterbekendtgørelsen.