Utilstrækkelig kritik af akkordregnskab

9. november 2017

Efter rørplislistens pkt. 01.13 skal arbejdsgiverens kritik af delregnskab/slutregnskab været motiveret og meddeles af akkordholderen inden for en frist efter indlevering. I modsat fald betragtes regnskabet som godkendt.

I en faglig voldgiftskendelse afsagt tidligere i år blev det ikke anset for tilstrækkeligt, at en virksomhed havde anført, at den ikke var enig i den anvendte praksis ved opmålingen og i stedet foreslog en anden opmålingspraksis, der dog alene fremkom i form af virksomhedens egne forslag til regnskaber. Med andre ord fremsatte virksomheden blot sit eget modforslag til opmålingen, uden at fremsætte nogen former for motiveret kritik af de enkelte punkter i akkorderingsforslaget.

Opmanden lagde i sin begrundelse for afgørelsen vægt på, at bestemmelsen i pkt. 01.13 indebærer, at kritik af fremsendte kopisedler med anførte daglønstimer eller akkorderingsforslag samt af fremsendte ugesedler med opførte daglønstimer skal motiveres og specificeres, og at det for akkorderingsforslag gælder, at virksomheden skal give en skriftlig begrundelse, hvis den ikke kan godkende forslaget fra akkordholderen.

Det er derfor ikke tilstrækkeligt, hvis virksomheden, som det var tilfældet i sagen, blot meddeler akkordholderen, at den ikke er enig i forslaget, og i stedet fremsætter sit eget – ubegrundede – modforslag. Virksomheden anses i så fald for at have godkendt regnskaberne, da kravet om en motiveret og specificeret kritik inden fristens udløb ikke er opfyldt.

Som arbejdsgivermedlemmer i Kooperationen kan I få hjælp til at kritisere regnskaber. Kontakt vores konsulenter herom.

Ovenstående er alene bragt som et nyhedsreferat og er ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor.