Udvidelse af hjælpepakker den 27. oktober 2020

29. oktober 2020

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier (S, V, R, SF, EL, K og ALT) har den 27. oktober 2020 indgået en aftale, der forlænger hjælpepakkerne til den 31. januar 2021. Ordningerne bliver samtidig udvidet for bl.a. leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler. Flere puljer til kulturen, idrætten og foreningslivet videreføres.

Vi har vurderet, at følgende punkter i aftalen kan have jeres interesse:

Kompensations- og garantiordninger

 • En række kompensationsordninger udvides, således at der gives kompensation til: (1) virksomheder ramt af det skærpede forsamlingsforbud; (2) virksomheder mv. ved forbud mod at sælge alkohol efter kl. 22.00; (3) de facto nedlukkede virksomheder; (4) folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet.
 • Endvidere forbedres kompensationsordning for faste omkostninger, således at EU’s statsstøtteregler, der er lempet grundet covid-19, udnyttes fuldt ud. Det indebærer bl.a., at adgangskravet for virksomhedernes omsætningsnedgang vil blive nedsat fra 35 til 30 pct., og at kompensationsprocenterne for mindre virksomheder blive forhøjet til 90 pct.
 • Større virksomheder vil maksimalt få 70 pct. kompensation af faste omkostninger dækket. Der vil kunne gives kompensation på op til ca. 22,3 mio. kr. pr. virksomhed ind til den 30. juni 2021.

Øget likviditet til erhvervslivet

 • Genåbning af moms-låneordning mv. for små og mellemstore virksomheder. Der giver mulighed for godt 28 mia. kr. i øget likviditet til virksomhederne. Samtidig udskydes tilbagebetalingstidspunktet for alle lån i ordningen til den 1. november 2021.
 • Forhøjelse af garantiprocenten i de to SMV-garantiordninger i hhv. Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit fra 80 til 90 pct. Forhøjelsen af garantiprocenten vil gøre det lettere for virksomheder at låne i banken, da staten påtager sig en større del af risikoen ved det samlede udlån.
 • Den statslige garantidækning for virksomhedernes handel og eksport, som står til at udløbe ultimo 2020, forlænges indtil den 30. juni 2021 med mulighed for yderligere seks måneders forlængelse. Med ordningen sikres det, at virksomhederne fortsat har mulighed for at forsikre sig mod manglende betaling fra deres kunder, hvilket særligt kommer danske eksportvirksomheder til gode. Der er i 2020 afsat en garantiramme på 30 mia. kr., heraf en tabsramme på 5 mia. kr., til ordningen.
 • Udvidelse af matchfinansieringsordningen for iværksættere i de tidlige faser med en samlet ramme på 500 mio. kr., heraf en tabsramme på 165 mio. kr. samt en statsgaranteret lånefacilitet til Vækstfonden på 335 mio. kr.
 • Regeringen vil primo marts 2021 indkalde aftalepartierne til drøftelse af status på eksporterhvervenes situation og udsigter samt drøfte opfølgning med yderligere eksportrettet indsats. Forud herfor vil regeringen invitere formændene for genstartsteamene til at drøfte deres vurdering af eksporterhvervenes situation.

 

Sygedagpenge

 • Aftalepartierne er enige om at forlænge retten til sygedagpenge, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 2021.
 • Udvidelsen skal ske ved, at sygedagpengemodtagere kan få forlænget deres sygedagpengeperiode med tre måneder efter en midlertidig forlængelsesregel, hvis de når revurderingstidspunktet, eller den nugældende forlængelse ophører, og udbetalingen ikke kan forlænges efter de almindelige regler, i perioden fra og med den 31. oktober 2020 til og med den 31. januar 2021.

Opkvalificering

 • Aftalepartierne er desuden enige om at styrke opkvalificeringen inden for områder med mangel på arbejdskraft.
 • Aftalepartierne er enige om at tilføre yderligere 30 mio. kr. i 2021 til den regionale uddannelsespulje, som sikrer, at ledige hurtigt og fleksibelt kan omstilles til nye job og brancher.
 • Forslaget vil give flere ledige adgang til jobrettede kurser fra første ledighedsdag. Kurset skal fremgå af de regionale positivlister. Alternativt har den ledige ret til kurset, hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring om ansættelse.
 • Der afsættes desuden 10 mio. kr. i 2021 til en ny ansøgningspulje, hvor brancheorganisationer, virksomheder med mangel på arbejdskraft, faglige organisationer og a-kasser kan søge om midler til koordinatorer, der udvikler og understøtter opkvalificeringsforløb. Kurserne skal gennemføres efter Job-VEU modellen i tæt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Omstillingsfonden

 • Omstillingsfonden har til formål at give faglærte, der er i beskæftigelse, mulighed for deltagelse i akademi- og diplomuddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 • Under den aktuelle covid-19-krise har der været et større træk på omstillingsfonden, og midlerne for 2020 er derfor opbrugt.
 • Aftalepartierne er enige om, at fonden tilføres 10 mio. kr. i 2020.