Tvillingeforældre får længere orlov

22. marts 2024

Fra 1. maj får tvillingeforældre længere orlov


Et enigt Folketing har den 19. marts 2024 vedtaget lovforslaget om ændring af barselsloven. Ændringen betyder blandt andet, at forældre til tvillinger får 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge.

Med de nye lovændringer vil forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel få tildelt ekstra 26 ugers orlov med barselsdagpenge. Reglerne vil gælde for forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, født den 1. maj 2024 eller senere.
De ekstra 26 ugers orlov fordeles med 13 ugers orlov til hver forældre, som skal være afholdt inden for et år. Hvis ikke orloven afholdes inden børnene fylder 1 år, bortfalder de ekstra ugers orlov. De 13 ugers ekstra orlov vil blive tildelt den enkelte retlige forælder som øremærkede uger. Orloven vil ikke kunne overdrages til den anden retlige forælder.
En lønmodtager vil dog efter aftale med arbejdsgiveren kunne genoptage arbejdet helt eller delvist under fraværet og i den forbindelse aftale, at fraværsretten forlænges med den periode, hvor arbejdet har været genoptaget, eller at fraværet holdes på et senere tidspunkt. Orloven vil dog altid skulle være afholdt, inden børnene fylder 1 år.
Reglerne omfatter alle forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel eller adoption. På den måde vil de nye regler erstatte de gældende regler om ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.

Mulighed for at overdrage til sociale forældre

Den retlige forælder vil dog kunne overdrage de ekstra 13 ugers orlov eller en del af ugerne med barselsdagpenge til en social forælder.
En social forælder kan maksimalt få overdraget 13 ugers ekstra orlov. Dermed kan to retlige forældre, som begge er tildelt 13 ugers ekstra orlov hver, ikke overføre mere end 13 uger i alt til den samme sociale forælder.
De overdragne uger skal være afholdt af den sociale forælder inden 1 år efter fødslen, og de almindelige betingelser for ret til barselsdagpenge skal være opfyldt, når orloven skal afholdes.

Soloforældre

Med de nye lovændringer tildeles også soloforældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, 13 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge
Udgangspunktet er, at der kun tildeles ret til 13 ugers ekstra orlov, som skal afholdes inden for 1 år, men en soloforælder får mulighed for at ansøge om ekstra 13 ugers orlov som tildeles til et konkret angivet nærtstående familiemedlem eller en social forælder.
De tildelte uger kan således deles mellem nærtstående familiemedlemmer og/eller sociale forældre. Der er ikke tale om ubetinget tildeling af ekstra uger til soloforælderen selv, som soloforælderen frit kan disponere over, men en tildeling til en anden person. Det er samtidig en betingelse for tildelingen, at det nærtstående familiemedlem eller den sociale forælder er omfattet af definitionen i barselsloven.
Et nærtstående familiemedlem vil skulle varsle afholdelse af de op til 13 ugers orlov, der tildeles efter ansøgning fra en soloforælder, med en frist på 8 uger før orloven påbegyndes.

Særligt omkring sorgorlov

Efter gældende regler har begge forældre ret til 26 ugers sorgorlov med dagpenge, hvis barnet er dødfødt eller dør, inden det fylder 18 år.
Det betyder, at hvis ét af tvillingebørnene er dødfødt, vil begge forældre have ret til 26 ugers sorgorlov i forbindelse med det ene barns død. Forældrene får i denne situation ikke 13 ugers ekstra orlov, da der ikke er to levendefødte børn ved samme fødsel.
Dør ét af børnene på et tidspunkt efter fødslen beholder de retlige forældre de ekstra 13 ugers orlov uanset, at begge forældre også vil have ret til 26 ugers sorgorlov i forbindelse med det ene barns død.

Særligt omkring nærtstående familiemedlemmers mulighed for at afholde overdraget orlov

Det følger af de gældende regler, at soloforældre kan overdrage deres ret til orlov med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem, dog med undtagelse af de øremærkede 9 uger.
De nye lovændringer præciserer, at et nærtstående familiemedlem, der har fået overdraget orlov, kan aftale med sin arbejdsgiver at afholde den overdragne orlov på nedsat tid eller genoptage arbejdet på fuld tid og derved evt. forlænge fraværsretten. Fraværet vil fortsat skulle være afholdt inden 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse.

Fleksibel mulighed for forlængelse af fraværsretten efter § 9

Med de nye vedtagne regler gøres barselslovens regler om forældres ret til at forlænge orloven mere fleksible med henblik på at sikre en bedre overensstemmelse mellem forældres ret til fravær og ret til barselsdagpenge.
Det fremgår af de gældende regler, at efter den 10. uge efter fødslen/modtagelse af barnet har hver af forældrene ret til fravær i 32 uger. Hver af forældrene har ret til at forlænge fraværet fra 32 uger til 40 uger, dvs. med 8 uger. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har desuden ret til at forlænge fraværet fra 32 uger til 46 uger, dvs. med 14 uger.
Med de nye regler får hver forælder mulighed for retmæssigt at forlænge fraværsretten med det antal uger, som forælderen ønsker, dog inden for de eksisterende rammer. En forælder vil således kunne forlænge med op til 8 uger fra 32 til 40 uger, og lønmodtagere og selvstændige vil kunne forlænge med op til 14 uger fra 32 til 46 uger.

Læs lovforslaget som vedtaget her