Tilbagebetaling af uberettiget løn under ferie

20. juli 2017

Sagen drejede sig, om hvorvidt arbejdsgiveren var berettiget til at foretage løntræk hos medarbejderen. Medarbejderen var ikke berettiget til løn under den ferie, som hun holdt 10. maj, 5. juni samt 11. juli til og med 31. juli 2013, idet hun ikke havde optjent ret hertil. Den afholdte ferie svarer til ca. 16,5 feriedage, og det var for disse feriedage, at arbejdsgiveren foretog løntræk på 20.054,56 kr. i hendes løn for september måned 2014.

Medarbejderen havde heller ikke for landsretten godtgjort, at hun under ansættelsessamtalen eller senere i forbindelse med ansættelsens forlængelse var blevet stillet i udsigt, at hun uden optjent ret hertil kunne oppebære løn under ferie.

Spørgsmålet var herefter, om medarbejderen vidste eller burde vide, at hun alene var berettiget til løn under den omhandlede ferie, hvis hun havde optjent ret hertil.

Landsretten tiltrådte efter omstændighederne, og da det såkaldte optjeningsprincip - hvorefter en lønmodtager alene kan modtage løn under ferie, hvis den pågældende i det foregående kalenderår har optjent ret hertil - måtte anses for alment kendt, samt under hensyn til medarbejderens uddannelse og hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, at hun ikke kunne anses for at have modtaget beløbet på 20.054,56 kr. i god tro.

Det var således med rette, at arbejdsgiveren i medarbejderens løn for september 2014 foretog løntræk, hvorfor byrettens dom stadfæstedes.

Kilde: Østre Landsrets dom af 30. maj 2017

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.