Sygdom og fravær - tekster og skabeloner

19. marts 2020

Hvordan forholder vi os ved sygdom og fravær i forbindelse med CORONA/COVID-19?

(Opdateret 19. marts 2020)

Klik på billedet - Tekst følger under billedet. 
Sygdom Og Fravaer – Corona Covid19 Web2 650Px

Regeringen opfordrer alle private arbejdsgivere til at sikre, at flest mulige arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktsmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.

Der er tale om en alvorlig opfordring med henblik på, så vidt muligt at kunne tage vare på alle, der bliver syge, undgå at for mange bliver smittede og sikre, at virksomheder, arbejdspladser og økonomien kommer så godt igennem denne periode, som muligt.

I dette dokument kan I finde svar på følgende spørgsmål:

  1. Hvordan forholder man sig, hvis en medarbejder bliver smittet med coronavirus?
  2. Hvordan skal virksomheden forholde sig, hvis en medarbejder oplyser, at vedkommende skal/er i karantæne i sit hjem på grund af risiko for at være smittet?
  3. Hvad hvis der er tale om ”selvbestaltet karantæne”?
  4. Har medarbejderen ret til løn, hvis virksomheden sender ham/hende hjem som en sikkerhedsforanstaltning?
  5. Har medarbejderen ret til løn, hvis medarbejderen er på ferie i et område, der under rejsen pludselig bliver omfattet af en karantæne/isolation, således at medarbejderen ikke kan komme hjem?
  6. Hvad kan virksomheden gøre, hvis en medarbejder ønsker at fastholde at rejse på ferie til et risikoområde?
  7. Hvordan skal virksomheden forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan få sit barn passet, fordi barnets daginstitution er lukket på grund af coronavirus?
  8. Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperioden 


Sundhedsstyrelsens hjemmeside
 med information til virksomheder og arbejdspladser om forholdsregler kan med stor fordel benyttes. Hjemmesiden Virksomhedsguiden, der administreres af Erhvervsstyrelsen, har et samlet overblik over, hvilke forholdsregler virksomheder kan tage i forbindelse med coronavirus både i forhold til medarbejderne, men også i forhold til forretningsaftaler, hvis produktion og handel bliver påvirket af coronavirussen.


1) Hvordan forholder man sig, hvis en medarbejder bliver smittet med coronavirus?
 

Hold jer løbende orienteret om sundhedsmyndighedernes anbefalinger på www.coronasmitte.dk

Medarbejdere som bliver smittet med coronavirus skal naturligvis blive hjemme.

Som ”syg i eget hjem” anbefaler Sundhedsmyndighederne, at man bliver i sit hjem og minimerer social kontakt med personer uden for husstanden, indtil man er uden symptomer og dermed smittefri.

Formålet med anbefalingen er naturligvis at forhindre, at andre udsættes for mulig smitte.

Arbejdsgivere bør understøtte Sundhedsstyrelsens generelle råd til befolkningen, og oplyse om og sikre let adgang til god hygiejne, have særlig fokus på rengøring og være ekstra opmærksom på at sende medarbejdere hjem, hvis de viser tegn til sygdom.

Medarbejdere, der har været i nær eller tæt kontakt med en person med bekræftet COVID-19 bør:

  • Informeres om COVID-19 og hvilke symptomer, de skal være opmærksom på, herunder feber og/eller tegn på luftvejsinfektion, til og med 14. dag efter kontakt.
  • Blive hjemme eller straks gå hjem, hvis de får symptomer. De skal kun kontakte læge ved svære symptomer.

Anbefalingerne gælder i skærpet grad for arbejdsgivere i sundheds-, ældre- og socialsektoren. 

2) Hvordan skal virksomheden forholde sig, hvis en medarbejder oplyser, at vedkommende skal/er i karantæne i sit hjem på grund af risiko for at være smittet?

For at det skal behandles som sygdom skal der være tale om et pålæg eller lægelig henstilling, som kan dokumenteres skriftligt over for arbejdsgiver f.eks. i form af en lægeerklæring.

I så fald betragtes det som sygdom og behandles efter de almindelige gældende sygdomsregler i ansættelsesforholdet, herunder også med hensyn til betaling under fraværet. Det gælder uanset om medarbejderen er syg eller kun under mistanke for smitte.

Det er selvfølgelig en mulighed, at I kan drøfte med medarbejderen, om der under karantænen/isolationen er opgaver, som han/hun kan udføre under karantænen/isolationen. 

3) Hvad hvis der er tale om ”selvbestaltet karantæne”?

Hvis der er tale om, at en medarbejder, uden at det er aftalt, ikke møder på arbejde på grund af ”selvbestaltet karantæne” fx fordi medarbejderen er nervøs for smitte på arbejdspladsen eller under transport til arbejdet, vil det blive anset for en almindelig udeblivelsessituation.

I bør naturligvis sikre jer, at medarbejderens udeblivelse ikke bygger på en misforståelse.

4) Har medarbejderen ret til løn, hvis virksomheden sender ham/hende hjem som en sikkerhedsforanstaltning?

Som udgangspunkt skal medarbejderen have løn, hvis det er virksomhedens beslutning at sende ham/hende hjem som en sikkerhedsforanstaltning på grund af coronavirus, fx fordi medarbejderen har været på rejse i et risikoområde (hele verden betragtes nu som risikoområde), eller fordi medarbejderen har smittede pårørende.

Hvis det er muligt, kan man aftale at der arbejdes hjemmefra i perioden. 

5) Har medarbejderen ret til løn, hvis medarbejderen er på ferie i et område, der under rejsen pludselig bliver omfattet af en karantæne/isolation, således at medarbejderen ikke kan komme hjem?

Medarbejderen har som udgangspunkt ret til arbejdsfrihed, men ikke til løn.
Medarbejderen har pligt til, hvis det er muligt, at minimere sit fravær.

Hvis medarbejderen er i karantæne/isolation, på grund af smitte med coronavirus, eller der er formodning herom, vil medarbejderen skulle sygemeldes, og forholdet vil falde ind under de almindelige regler om sygefravær og sygeløn.

Hvis medarbejderen har handlet i strid med rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet eller i øvrigt har ageret groft uforsvarligt, vil der efter omstændighederne kunne være tale om ulovligt fravær. 

6) Hvad kan virksomheden gøre, hvis en medarbejder ønsker at fastholde at rejse på ferie til et risikoområde og dermed bevidst handler i strid med anbefalingerne i Udenrigsministeriets rejsevejledning?

Virksomheden kan ikke forhindre medarbejderen i at foretage rejsen, men virksomheden bør skriftligt henstille til, at medarbejderen ikke rejser, ligesom man bør indskærpe, at det vil blive anset for selvforskyldt sygdom uden ret til løn, hvis medarbejderen bliver smittet med coronavirus under rejsen og efterfølgende skal i karantæne/isolation med fravær til følge. Efter omstændighederne vil der også kunne være tale om ulovligt fravær, som vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Da myndighederne anbefaler, at personer skal blive hjemme indtil 14. dag, efter de er kommet tilbage fra udlandet, bør det også indskærpes skriftligt over for medarbejderen, at et sådant fravær i givet fald vil ske uden løn, hvis medarbejderen vælger at gennemføre rejsen. Efter omstændighederne vil der også kunne være tale om ulovligt fravær, som vil kunne sanktioneres ansættelsesretligt.

Husk at sørge for skriftlig dokumentation for meddelelsen til medarbejderen. 

7) Hvordan skal virksomheden forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan få sit barn passet, fordi barnets daginstitution er lukket på grund af coronavirus?

En medarbejder er forpligtet til at møde på arbejde, selv om medarbejderen mangler pasning til sit barn. Det gælder også i den situation, hvor daginstitutionen er lukket som følge af coronavirus. Det er således op til medarbejderen at finde alternative pasningsmuligheder, så medarbejderen kan møde på arbejde.

Virksomheden og medarbejderen vil dog kunne indgå aftale om, at medarbejderen f.eks. arbejder hjemme eller bruger afspadsering, ferie eller feriefridage til at løse situationen. 

8) Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperioden

Hvis fraværet skyldes at medarbejderen er smittet med coronavirus/covid-19 eller en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19 ydes der refusion fra første sygedag.
Der ydes med andre ord refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge også i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden).

Corona/Covid 19 skal ikke være konstateret af en læge, men medarbejderen skal på tro og love erklære, at vedkommende har en realistisk formodning om, at der er/var tale om fravær på grund af coronavirus/covid-19.
Skabelon til tro og love erklæring finder I her (Word-fil)

Husk, at sygedagpengelovens almindelige betingelser, herunder beskæftigelseskravet, fortsat skal være opfyldt for, at der kan opnås refusion.

Loven har tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020, og gælder frem til den 1. januar 2021.
For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler.