Principiel Højesteretsdom om erstatningsansvar

19. september 2019

Højesteret har netop afsagte en principiel dom, som fastslår, at en hovedentreprenør også kan hæfte for en underentreprenørs erstatningsansvar.

Hovedentreprenøren i denne sag skulle blandt andet etablere en ny trykledning over en strækning på 10 km., og arbejdet skulle udføres ved en styret underboring.
Til dette arbejde indgik hovedentreprenøren en aftale med en underentreprenør om arbejdets udførelse. Desværre kom underentreprenøren til at beskadige et lyslederkabel, der tilhørte en ledningsejer. Det viste sig, at skaden skyldtes, at underentreprenøren havde begået en fejl i forbindelse med planlægningen af borearbejdet.

Ledningsejeren stævnede underentreprenøren, der imidlertid gik konkurs, og underentreprenøren havde på skadetidspunktet ikke tegnet en ansvarsforsikring. Ledningsejeren stævnede derfor så hovedentreprenøren.

Både i byretten og i landsretten behandlede man spørgsmålet om, hvorvidt hovedentreprenøren havde et selvstændigt ansvar. Man behandlede også spørgsmålet om, hvorvidt hovedentreprenøren hæftede for underentreprenørens fejl. Byretten og landsretten var enige om, at hovedentreprenøren ikke havde et selvstændigt ansvar. Men de to retsinstanser var ikke enige om, hvorvidt hovedentreprenøren hæftede for underentreprenørens fejl.

Sagen kom derfor for højesteret, der fastslog, at en hovedentreprenør som udgangspunkt ikke har et hæftelsesansvar for underentreprenørens skadegørende handling uden for kontrakt. Men i den foreliggende sag fandt højesteret, at der var tale om et risikobetonet arbejde, når der skulle udføres en styret underboring. Hovedentreprenøren var bekendt med, at der var ledninger, så derfor burde han have sikret sig, at underentreprenøren havde indhentet oplysninger om ledningernes placering. Derudover burde hovedentreprenøren have sikret sig, at underentreprenøren havde en ansvarsforsikring, som dækkede ansvar for skade ved jordboringsarbejde.

Så højesteret kom - som byretten - frem til, at hovedentreprenøren var den nærmeste til at betale de skader, der var påført ledningsejeren som følge af underentreprenørens uforsvarlige underboring.

Dommen viser, at man som hovedentreprenør ved risikobetonede arbejder kan komme til at hæfte for skade på andet end entreprisen både overfor bygherren og tredjemand.