Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde

28. februar 2024


Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde

Den 1. februar 2024 trådte nye regler i bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. Den nye bekendtgørelse samler reglerne om de formelle arbejdsmiljøkrav, herunder reglerne om arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO), i én bekendtgørelse. Med den nye bekendtgørelse er roller og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) blevet tydeligere, og de særregler, der er om AMO på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bliver ophævet, på nær inden for bygge- og anlægsbranchen.

Regler for arbejdspladsvurdering (APV) er blevet opdateret
En APV er en proces, der skal hjælpe med at systematisere arbejdsmiljøarbejdet og understøtte, at eventuelle arbejdsmiljøproblemer bliver afdækket, risikovurderet, løst og forebygget. De justerede regler i den nye bekendtgørelse skal være med til at gøre APV’en til et mere aktivt redskab i arbejdsmiljøarbejdet.

Det er fortsat arbejdsgiveren, der skal sørge for, at der gennemføres en APV af arbejdsmiljøet. Arbejdsgiveren skal samtidig sørge for, at AMO deltager i hele processen. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes AMO, skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte på tilsvarende måde deltager.

Med de nye regler om systematisk arbejdsmiljøarbejde er arbejdet med APV’en nu opdelt i fire faser (tidligere fem faser). De første to faser ”identifikation og kortlægning” og ”beskrivelse og vurdering” af arbejdsmiljøforholdene er nu samlet til én fase kaldet ”risikovurdering”. Der er alene tale om en sproglig forenkling.

En APV-proces består således nu af fire elementer:

  • En afdækning og risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær, så det er muligt at vurdere, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
  • En skriftlig handlingsplan til at løse de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart.
  • En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte tiltag og en opfølgning på, om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

Processen indebærer således fortsat, at der som det første skal foretages en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold og dernæst en risikovurdering. Herefter inddrages virksomhedens sygefravær, hvorefter handlingsplan udarbejdes, gennemføres og følges op på.

Desuden tydeliggør bekendtgørelsen, at APV’en er en proces, som også skal gennemføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne, og at APV’ens handleplan skal være til rådighed på virksomheden for virksomhedsledere, arbejdsledere samt øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Tydeliggørelse af roller i arbejdsmiljøorganisationen
I den nye bekendtgørelse præciseres de eksisterende roller i AMO, herunder hvilke opgaver AMO skal varetage, samt hvilken rolle arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og arbejdslederen har i arbejdsmiljøarbejdet. Der er ikke tale om en ændring af rollerne, men en tydeliggørelse.

De særlige regler, der tidligere gjaldt om AMO på midlertidige eller skiftende arbejdspladser, er blevet ophævet – dog med undtagelse af bygge- og anlægsbranchen. På dette område skal der fortsat etableres en AMO, når fem eller flere ansatte er beskæftiget af samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet, og arbejdet udføres i en periode på mindst 14 dage.

Som noget nyt skal arbejdsgiveren desuden kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er taget højde for det såkaldte ”nærhedsprincip” ved etablering af AMO og ved større væsentlige ændringer i virksomheden. Med nærhedsprincippet menes, at der er de nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper til at udføre opgaven.

Særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten
Den nye bekendtgørelse sikrer desuden beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke kan hente særlig beskyttelse i en overenskomst. Dermed præciserer den nye bekendtgørelse den gennemførte ændring af arbejdsmiljøloven om en særlig beskyttelse af AMR mod afskedigelse gennem en forlængelse af det til enhver tid gældende opsigelsesvarsel for AMR.

Læs bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljø her.

Læs Arbejdstilsynets vejledning om systematisk arbejdsmiljø her.