Lønkompensationsordning

13. april 2021

Justering af lønkompensationsordning

I forbindelse med den igangværende genåbning af Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 13. april 2021 besluttet at justere lønkompensationsordningen.
Justeringen betyder, at virksomhederne får den mulighed, at medarbejdere, omfattet af lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning, uden at dette påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Muligheden vil gælde både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. Den kan benyttes én gang for hver lønkompenserede medarbejder, som desuden skal have været omfattet af ordningen i mindst 30 dage i alt.
Den generelle lønkompensationsordning gælder fortsat til og med den 30. juni 2021, mens ordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter, indtil de pågældende virksomheder får lov til at genåbne.

Læs mere her.

26. marts 2021
Trepartsaftale om lønkompensation forlænget.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge ordningen om lønkompensation frem til den 30. juni 2021 med henblik på at skabe tryghed for virksomheder og lønmodtagere i den kommende tid. Det sker i forlængelse af rammeaftalen om plan for genåbning af Danmark, hvor et bredt politisk flertal blev enige om en gradvis genåbning af samfundet. Som følge heraf vil dele af erhvervslivet fortsat være ramt af restriktioner.

Forlængelsen vil følge de aftalte forudsætninger fra trepartsaftalen i januar.

Læs pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet her.

3. marts 2021
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med ”Trepartsaftale om genindførsel af lønkompensationsordningen i 38 kommuner som følge af indførsel af restriktioner” og tilhørende tillægsaftale af den 10. december 2020 været enige om, at lønkompensationsordningen vil gælde frem til, at de skærpede restriktioner ophører med tillæg af en omstillingsperiode på syv kalenderdage.

Efter regeringens beslutning om at forlænge restriktionerne, viderefører regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier de eksisterende hjælpepakker, herunder ordningen om lønkompensation, frem til og med den 5. april 2021 svarende til den 12. april 2021, hvis man medregner omstillingsperioden på syv kalenderdage.

Videreførelse af de eksisterende hjælpepakker, herunder ordningen om lønkompensation, skal nu udmøntes i de enkelte bekendtgørelser, herunder i Bekendtgørelse om en midlertidig og målrettet lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af covid-19.

14. januar 2021
Den 14. januar 2021 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftale om, at lønkompensationsordningen forlænges som følge af udmeldingen om, at de skærpede covid-19-restriktioner for hele landet foreløbigt fortsætter indtil den 7. februar 2021. Parterne har aftalt, at når de skærpede restriktioner ophører, vil der være en omstillingsperiode på syv kalenderdage, hvor virksomheden fortsat kan søge om lønkompensation. Det vil sige, at ordningen foreløbigt løber frem til den 14. februar 2021.

Parterne er enige om, at virksomhederne med forlængelsen af lønkompensationsordningen skal have mulighed for at varsle, at den enkelte medarbejder, som virksomheden søger lønkompensation for, skal bidrage med en feriedag optjent efter ferieloven eller en afspadseringsdag med løn. Hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag, skal vedkommende holde tjenestefri i en dag uden løn pr. lønkompenserende måned (svarende til 28 kalenderdage).

Der afholdes dog en feriedag eller fridag uden løn i løbet af de første 21 fulde kalenderdage, medarbejderen er hjemsendt med lønkompensation. Det vil sige, at en medarbejder, der er hjemsendt i under 21 dage, ikke skal afholde en feriedag eller fridag uden løn.

Herefter vil der skulle afholdes yderligere en feriedag pr. lønkompenserende måned, indtil de nuværende skærpede restriktioner ophører – dog kan lønmodtageren maksimalt pålægges at bidrage med fem feriedage mv. i perioden omfattet af denne aftale. Kravet om ferieafholdelse gælder ikke for elever, praktikanter og lærlinge.

De øvrige regler for den tidligere generelle lønkompensationsordning finder fortsat anvendelse.

Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse og aftaleteksten i sin helhed kan læses her.

16. december 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 10. december 2020 en ny trepartsaftale om genindførelse af lønkompensationsordningen for virksomheder, der rammes af de nye nedlukninger og restriktioner. Aftalen er stort set identisk med forårets lønkompensationsordning. Aftalen vil gælde alle virksomheder i hele landet fra den 9. december 2020, og indtil restriktionerne ophører, hvilket indtil videre er den 3. januar 2021. Når restriktionerne ophører, så ophører den almindelige lønkompensationsordning og erstattes af ordningen for arbejdsfordeling. Lønkompensationsordningen for virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, vil fortsætte frem til, at forbuddet ophæves.

Virksomheder, leverandører og kulturelle institutioner, som modtager mindre end 50 pct. i offentligt tilskud, som oplever at skulle varsle afskedigelser på 30 pct. af de ansatte eller 50 medarbejdere som følge af de nye nedlukninger og restriktioner vil kunne få adgang til den genindførte lønkompensationsordning.

Lønkompensationsordningen vil basere sig på de samme forudsætninger som den tidligere generelle lønkompensationsordning, som fungerede fra og med den 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020. Dette indebærer, at det er et krav for at få lønkompensation

  • At virksomheden står overfor at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
  • Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
  • Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat. Modsat forårets ordning kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden. Ovennævnte kriterier og vilkår vil, hvor der søges om kompensation for enkelte arbejdssteder, finde anvendelse for det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden samlet set.

Muligheden for lønkompensation løber henover juleferien, hvor der er flere fridage, og derfor indebærer aftalen, at virksomheder ikke vil modtage kompensation for tre dage i den lønkompenserende periode, hvor en stor del af virksomhederne i forvejen vil være nedlukket. Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det må forventes, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage over juleferien. Det forudsættes, at allerede aftalt ferie eller fridage, som er aftalt forud for den 9. december 2020, afholdes som planlagt.

Parterne er blevet enige om ikke at gøre brug af ferielovens bestemmelse om varsling ned til en dag i forbindelse med modtagelse af lønkompensation, og at ferielovens almindelige regler i øvrigt gør sig gældende. Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have afskediget medarbejdere, fremrykkes til den 9. december 2020. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før den 7. december 2020. Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte generelle lønkompensationsordning. Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Kooperationen følger naturligvis udviklingen med implementeringen af den nye lønkompensationsordning og vil løbende opdatere ved nye initiativer.

Læs trepartsaftalen samt tillægsaftalen her.