Kontrol af underentreprenørens arbejde

26. oktober 2017

I et entrepriseforhold mellem en hovedentreprenør og underentreprenør er det som udgangspunkt ikke hovedentreprenørens opgave at kontrollere underentreprenørens arbejde. Som hovedregel er underentreprenøren ansvarlig for at udføre sit arbejde korrekt.

Hvis det viser sig, at underentreprenørens arbejde er mangelfuldt, ses det til tider, at underentreprenøren i sådanne sager gør gældende, at bygherren (hovedentreprenøren) eller dettes tilsyn burde have opdaget, at det arbejde, underentreprenøren har udført, ikke er håndværksmæssigt korrekt. Og som følger gøres det gældende, at underentreprenøren ikke er ansvarlig for manglen.

I en for nylig afsagt voldgiftskendelse var der tale om, at en underentreprenørs montering af gulvvarmeledninger var mangelfulde, idet fødeslangerne ikke var isolerede. Underentreprenøren gjorde gældende at hovedentreprenøren havde svigtet sin tilsynsforpligtelse. Derudover mente underentreprenøren blandt andet, at det var hovedentreprenøren, der havde ansvaret for, at udlægningen af gulvvarmerørene skete håndværksmæssigt korrekt.

Voldgiftsretten kom imidlertid frem til, at der ikke var grundlag for at antage, at hovedentreprenøren havde svigtet nogen tilsynsopgave vedrørende VVS-entreprisen. Ligeledes fandt voldgiftsretten frem til, at der heller ikke var grundlag for at antage, at hovedentreprenøren havde været klar over, at fødeslangerne blev eller ville blive udlagt uden forskriftsmæssig isolering.

Spørgsmålet er derfor: Har hovedentreprenøren overhovedet en pligt til at kontrollere underentreprenørens arbejde?

Ja er svaret, hvis dette er aftalt mellem parterne. Men hovedentreprenøren vil dog altid kunne ifalde ansvar, hvis han konkret bliver opmærksom på fejl og mangler og undlader at gøre underentreprenøren opmærksom herpå. Eller decideret har godkendt den mangelfulde udførelse eller de mangelfulde materialer. I sådanne tilfælde vil hovedentreprenøren være ansvarlig overfor sin bygherre.