Forbehold i tilbud

20. april 2021

I en nylig afsagt kendelse fra Klagenævnet for Udbud blev det fastslået, at den vindende tilbudsgivers tilbud var ukonditionsmæssigt, idet dennes tilbud blev afgivet under forudsætning af, at tidsplanen kunne forlænges med minimum en måned.
Og såfremt dette ikke kunne lade sig gøre, skulle tilbudsprisen tillægges 200.000 kr. excl. moms.

Det fremgik af udbudsbetingelserne, at det tilbud, som var billigst, ville få opgaven. Derudover fremgik det, at deltagelse i udarbejdelse af tidsplan med udgangspunkt i start- og sluttidspunkt skulle være indeholdt i hovedentreprisen og dermed under den samlede tilbudssum.
Det fremgik endvidere af licitationsbetingelserne, at udbyder ønskede tilbud i henhold til fast tid og fast pris, og at hovedentreprisen skulle udføres i henhold til udbudstidsplanen.

Den vindende tilbudsgiver havde i sit tilbud angivet, at tilbuddet var afgivet under forudsætning af, at tidsplanen blev forlænget med minimum en måned. Såfremt dette ikke kunne lade sig gøre, skulle tilbudsprisen tillægges 200.000 kr. excl. moms.

Entreprisen blev trods disse forbehold givet til billigste tilbudsgiver, og dette fik en forbigået tilbudsgiver til at indgive klage.

Det vindende antagne tilbud var på 9.695.550 kr. eksklusiv moms, og hans tilbud blev afgivet under forudsætning af, at tidsplanen kunne forlænges med minimum en måned.

Klagenævnet fandt, at denne forudsætning ubestridt udgjorde et forbehold for udbudstidsplanen, og at forbeholdet dermed vedrørte et grundlæggende element. Dertil kom, at den vindende tilbudsgiver i sit tilbud havde anført, at entreprisesummen skulle tillægges et beløb på 200.000 kr., såfremt tidsplanen ikke kunne forlænges, hvorved den vindende tilbudsgiver reelt selv prissatte forbeholdet.

Klagenævnet fastslog endvidere, at dette kun kunne føre til, at udbyder ikke var berettiget til at antage tilbuddet med tillæg af dette beløb, samt at tildelingen af entreprisen til den indklagede entreprenør skulle annulleres.

Kendelsen fra Klagenævnet viser endnu en gang, at det er vigtigt som bydende at huske, at man skal være påpasselig med at anføre forudsætninger i sit tilbud, idet sådanne forudsætninger kan medføre en pligt for udbyder til at se bort fra tilbuddet.