Ekspertgruppe om demokratiske virksomheder lancerer anbefalinger

21. juni 2022

Ekspertarbejdsgruppen om demokratiske virksomheder præsenterer i dag sine anbefalinger til, hvordan demokratisk ejerskab kan fremmes i Danmark. Kooperationen håber på et højt ambitionsniveau, når der skal følges op politisk.

Ekspertarbejdsgruppen, der med bred politisk opbakning blev etableret i sommeren 2021, præsenterer i sin rapport ni anbefalinger, der skal skabe bedre muligheder for hhv. at etablere, omdanne/generationsskifte til samt drive og udvikle demokratiske virksomheder i Danmark.

En unik mulighed

Ifølge Kooperationens direktør Susanne Westhausen, der har deltaget i ekspertgruppen, udgør de ni anbefalinger et rigtigt godt grundlag for at forbedre de kooperative rammevilkår i Danmark. Dog havde hun på flere områder gerne set ambitionsniveauet sat højere:

”En fælles anbefalingsrapport, der som denne skal samle meget forskellige aktører og interesser kræver naturligvis kompromiser. Og det er desværre ikke lykkedes os at skabe samlet opbakning omkring hhv. en specialiseret vejledningsindsats og klarere juridiske rammer omkring den kooperative, demokratiske virksomhedsform. Dette ændrer dog ikke på, at vi med anbefalingsrapporten står med en unik mulighed for at give den kooperative, demokratiske sektor i Danmark et historisk løft.”

Susanne Westhausen håber dog, at de vigtige indsatsområder alligevel kan blive en del af en fremadrettet indsats for demokratiske virksomheder:

”Vi overrækker nu anbefalingerne til et folketing, der rigtigt gerne vil gøre noget for at udbrede denne virksomhedsform, og det bliver nu op til dem at sætte tingene i gang. Kooperationen vil i den forbindelse arbejde målrettet for, at der ikke bliver forsøgt et ”quick fix”, men i stedet vedtaget en omfattende og længerevarende indsats for at forbedre rammevilkårene for demokratiske virksomheder. Vi håber, at politikerne særligt vil prioritere at forbedre mulighederne for de demokratiske iværksættere, som i vores optik godt kunne have været givet endnu større opmærksomhed i ekspertgruppens anbefalinger”.

Processen har ikke været optimal

Sammen med anbefalingsrapporten offentliggøres fire omfattende analyser, der har indgået i ekspertgruppens arbejde. Analyserne er udført under stort tidspres af Roskilde Universitet, IT-universitetet og Copenhagen Business School, og udgør tilsammen 1024 siders ny viden om demokratiske virksomheder, og de barrierer virksomhedstypen møder.

Susanne Westhausen håber, at det solide vidensgrundlag i rapporterne i sig selv vil gøre en positiv forskel, og at analyseresultaterne vil blive anvendt til at kvalificere kommende initiativer og indsatser:

”Der er en fantastisk høj detaljeringsgrad i rapporterne, hvilket er vigtigt, da bl.a. de lovgivningsmæssige barrierer er meget tekniske og kan være svære at forstå. Desværre har processen omkring ekspertgruppens arbejde været tilrettelagt, så rapporterne ikke er kommet til deres fulde ret. Men forhåbentligt vil det ske fremadrettet.”

Susanne Westhausen henviser her til, at ekspertgruppens diskussion af en bred række emner er foregået inden analyseresultaterne lå klar i midten af marts 2022. Ekspertarbejdsgruppen har i alt holdt 11. møder fra september 2021 til juni 2022.

Fire veje til flere kooperative virksomheder

Anbefalingsrapporten indeholder i alt ni overordnede anbefalinger, hvoraf to omhandler etablering af nye virksomheder, to omhandler omdannelse og generationsskifte, og fem indeholder muligheder for at drive og udvikle demokratiske virksomheder.

Selvom hun gerne havde set en stærkere prioritering af iværksætteri, er Susanne Westhausen overordnet glad for anbefalingernes indhold:

”Der er rigtig meget godt at arbejde videre med i rapporten, og fra Kooperationens side vil vi særligt arbejde for at anbefalingerne vedrørende Erhvervsvirksomhedsloven, vidensløft, omdannelse og finansiering bliver førte ud i livet.”

Dermed udpeger Susanne Westhausen fire indsatsområder, der går på tværs af rapportens anbefalinger.

Erhvervsvirksomhedsloven (anbefaling 2, 5.1 og 8)

Anbefalingsrapporten indeholder tre anbefalinger til en modernisering af virksomhedsformerne andelsvirksomheder (a.m.b.a.) og foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.):

  • Det skal gøres tydeligt, at disse virksomhedsformer kan være medarbejderejede (anbefaling 2).

  • Der skal indføres mulighed for en ”udelelig reserve”. Herved forstås, at virksomheder kan langtidssikre deres aktiver således, at efterfølgende medarbejdere/deltagere ikke kan sælge ud af eller opløse virksomheden og dermed inkassere den formue, andre frivilligt har afgivet for at opbygge virksomhedens robusthed (anbefaling 8).

  • Der skal i lighed med den svenske lovgivning indføres mulighed for at have et mindretal af passive medlemmer, der alene skyder penge ind i virksomhederne uden nødvendigvis at være kunde, leverandør eller medarbejder (delanbefaling 5.1).

Kooperationens vurdering:
Disse anbefalinger adresserer tre vigtige mangler, der i dag står i vejen for, at a.m.b.a. og f.m.b.a. kan møde kooperative iværksætteres behov. Det er dog Kooperationens opfattelse, at der kan gøres yderligere for at skabe helt klare og tydelige juridiske rammer omkring disse virksomhedsformer, særligt hvad angår afgrænsning og kommunikation over for demokratiske iværksættere, private rådgiver m.fl. Der har ikke været enighed omkring dette i ekspertgruppen, og Kooperationen deltager derfor i en mindretalsudtalelse, der ønsker emnet yderligere belyst (anbefaling 1 nederst).

Vidensløft og iværksætteri (anbefaling 1)

Det anbefales, at viden og kendskab til demokratiske virksomheder skal styrkes i Erhvervsfremmesystemet, Erhvervsstyrelsen og relevante steder i uddannelsessystemet for herved at forbedre demokratiske virksomheder og demokratiske iværksætteres mulighed for vejledning om start og drift af deres virksomheder.

Kooperationens vurdering: 
Der er et kæmpe behov for at udbred viden om og kendskab til demokratiske virksomheder og iværksætteri. Ambitionsniveauet i ekspertgruppens anbefalinger på dette område, herunder også omfanget af mulige indsatser, er dog i vores optik uklart. De gennemførte analyser identificerer et betydeligt potentiale i at fremme demokratisk iværksætteri, men understreger også, at opgaven i at styrke forståelsen og rådgivningen af demokratiske virksomheder er betragtelig. Kooperationen vil derfor arbejde for, at ekspertgruppens anbefalinger vil lede til betydelige og varige ændringer i erhvervsfremmesystemet, således at der fremadrettet vil blive tilbudt den efterspurgte specialiserede viden og rådgivning til de demokratiske iværksættere.

Omdannelse og generationsskifte (anbefaling 3 og 4)

Det anbefales, at der skabes bedre og mere attraktive muligheder for at omdanne til demokratisk ejerskab, herunder særligt medarbejdereje. Blandt andet anbefales det, at der indføres en ny ejer-model, der med inspiration i Storbritanniens Employee Ownership Trusts giver mulighed for at overdrage en eksisterende virksomhed til medarbejderne. Herudover skal det være muligt for kapitalselskaber at omdanne sig til a.m.b.a. eller f.m.b.a. uden ophørsbeskatning.

Kooperationens vurdering: 
Vi bakker stærkt op om disse anbefalinger og ser et stort potentiale i at lette omdannelsen til bl.a. medarbejderejede virksomheder. Det vil ifm. implementeringen af anbefaling 3 og 4 være helt essentielt, at der sikres mulighed for at omdanne uden ophørsbeskatning.

Finansiering (anbefaling 5)

Det anbefales, at finansieringsmulighederne for demokratiske virksomheder forbedres og sidestilles med andre virksomhedsformers både i forbindelse med opstart, men også ifm. senere udvikling af virksomheden. Blandt andet skal der gennemføres et vidensløft og prioriteres ressourcer hos Vækstfonden. Herudover anbefales det også, at det undersøges nærmere, hvilke fordele og ulemper, der vil være ved at genindføre muligheden for at etablere andels- og garantsparekasser.

Kooperationens vurdering: 
Det er vigtigt, at det i denne anbefaling indgår, at der skal prioriteres ressourcer i Vækstfonden til at arbejde med demokratiske virksomheder. Herudover er vi meget glade, at det er lykkedes at skabe opbakning til at anbefale, at det skal undersøges, om det igen kan blive muligt at etablere nye andels- og sparekasser.

Mere viden 
Find anbefalingsrapporten og de fire analyser på Erhvervsministeriets hjemmeside her