Domstol eller voldgift?

1. oktober 2019

I entrepriseforhold er det standardvilkår, at når AB92 eller AB18 er vedtaget, skal eventuelle tvister afgøres ved voldgift.

Og efter en afsagt kendelse fra foråret 2019 fra Vestre Landsret står det nu klart, at hvis man som entreprenør vil være sikker på, at alle tvister mellem byggeriets parter løses ved voldgift, er det nødvendigt, at også aftalepartens aftaler med andre indeholder vilkår om voldgiftsbehandling.

Sagen drejede sig om, at en boligforening indgik en aftale med en hovedentreprenør, som indgik en aftale med en underentreprenør om renovering af tagdækket på en af boligforeningens ejendomme.
I begge entreprisekontrakter var det aftalt, at eventuelle tvister skulle løses ved voldgift.

Boligforeningen havde en bygningsbrandforsikring, der også dækkede entreprenører, som boligforeningen måtte indgå aftaler med.

Da underentreprenøren var i gang med renoveringen, udbrød der brand i tagbelægningen, og forsikringsselskabet bad nu om isoleret bevisoptagelse. Altså en uafhængig og sagkyndig person skulle besigtige og dokumentere nogle konkrete forhold i en såkaldt skønserklæring. Skønsmanden skulle bistå med nærmere at afklare årsagen til og omfanget af branden.

Problemet var nu, om forsikringsselskabet kunne anmode om isoleret bevisoptagelse hos domstolene. Det var nemlig aftalt mellem forsikringsselskabet og boligforeningen. Eller om det skulle ske ved voldgiftsnævnet som aftalt mellem boligforeningen og entreprenørerne.

Forsikringsselskabet ønskede bevisoptagelsen ved domstolene, da de to entreprenører var sikrede under den tegnede bygningsforsikring. Det protesterede de to entreprenører imod, idet bygherren var skadelidte, og bygherren havde aftalt voldgift med de to entreprenører.

Såvel byretten som landsretten nåede dog frem til, at bevisoptagelsen skulle gennemføres ved de almindelige domstole. Baggrunden herfor var, at forsikringsselskabets regreskrav var baseret på forsikringsaftalen mellem boligforeningen og forsikringsselskabet, hvor både hoved- og underentreprenøren var optaget som medsikrede.

Afgørelsen – der dog er kæret til Højesteret – betyder, at man som entreprenør skal huske, at man kan blive bundet af bygherrens aftalevilkår med en anden part, selvom disse vilkår ikke er anerkendt af entreprenøren.