Bagatelgrænser for udbetaling af feriepenge

3. januar 2024


Nu er der igen bagatelgrænser for udbetaling af feriepenge

Den 7. december 2023 vedtog folketinget en ny lov med mindre, men stadig relevante ændringer i ferieloven.
Loven gælder fra den 31. december 2023, og I kan læse, hvad det nærmere betyder for jer nedenfor.

Loven medfører bl.a. ændringer af følgende regler:

  • Automatisk udbetaling efter ferieafholdelsesperiodens udløb
  • Udbetaling af mindre beløb ved fratrædelse
  • Udbetaling af ikke hele feriedage
  • Arbejdsgiveres årlige bekræftelse om tilgodehavende feriemidler udgår

De nye regler finder anvendelse på ferie optjent fra den 1. september 2022. Læs mere her 

Automatisk udbetaling efter ferieafholdelsesperiodens udløb

Man troede at overgangen til samtidighedsferie ville gøre, at feriepenge i højere grad ville blive hævet løbende. Det holdt ikke stik, og mange medarbejdere har alligevel har haft mindre beløb stående i uhævede feriepenge efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Efter den gamle ferielov (uden samtidighedsferie) blev mindre beløb inden for en bagatelgrænse automatisk udbetalt, hvis betingelserne i øvrigt var opfyldt.

Med den nye ændring til ferieloven genindføres en bagateludbetalingsregel, så beløb på højst 5.000 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag under visse omstændigheder automatisk skal udbetales efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Hvis de uhævede feriepenge står hos FerieKonto eller en feriekasse, er beløbet dog højst 3.000 kr. efter skat og arbejdsmarkedsbidrag, da beløbet allerede er beskattet ved indbetalingen til FerieKonto eller en feriekasse.

Beløbsgrænserne på henholdsvis 5.000 kr. og 3.000 kr. er endelige. Større beløb kan altså ikke udbetales efter disse regler.

I skal udbetale feriepenge op til bagatelgrænserne, uanset om medarbejderen i ferieafholdelsesperioden har modtaget offentlige ydelser som f.eks. sygedagpenge.

Men der skal ikke udfyldes nogen erklæring på borger.dk som ved f.eks. femte ferieuge, hvis de ikke har været ansat på fuld tid eller ikke har været ansat hele ferieafholdelsesperioden.

Udbetaling af mindre beløb i forbindelse med fratræden uden ferieafholdelse

I dag skal arbejdsgivere indberette feriegodtgørelse til indkomstregisteret og eventuelt indbetale til FerieKonto.

For at fjerne lidt administration er det nu muligt at udbetale et beløb på højst 2.500 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag direkte til medarbejderen i forbindelse med dennes fratrædelse. Feriepengene skal dermed ikke indberettes som sådan til indkomstregisteret eller indbetales til FerieKonto.

Man kan dog kun udbetale på den måde to gange i hvert ferieår.

Reglerne om udbetaling af mindre beløb ved fratræden gælder fra den 31. december 2023.

Udbetaling af ikke hele feriedage

I situationer, hvor en medarbejder til- eller fratræder i løbet af ferieåret, kan medarbejderen have optjent ”decimalferie”. Det kan eksempelvis være en medarbejder, som blev ansat den 1. oktober 2022.

Medarbejderen vil ved ferieårets afslutning have optjent 22,88 feriedage til afholdelse inden den 31. december 2023. Da det følger af ferieloven, at ferie skal holdes i hele dage, har virksomheder som udgangspunkt ikke haft mulighed for at varsle, at medarbejderne skal holde mindre end en hel dags ferie.

Håndtering af de 0,88 feriedage har derfor været baseret på en praksis om, at en decimalferiedag kan udbetales, hvis de 0,88 feriedage indgår i ferie ud over 20 dage.

Hvis en medarbejder derimod har optjent mindre end 20 feriedage, kan I efter fast praksis udbetale en decimalferiedag i forbindelse med, at medarbejderen afholder den sidste feriedag. Hvis medarbejderen ikke afholder alle feriedagene, vil der være tale om direktivbeskyttet ferie, I skal afregne til en feriefond.

Muligheden for at udbetale en decimalferiedag, selv om det er ferie under 20 dage, begrundes i, at arbejdsgivere ikke kan varsle afholdelse af en decimalferiedage, jf. ovenfor.

Derfor bliver det nu indført, at hvis der efter ferieårets udløb er mindre end én feriedag, udbetales feriepengene efter medarbejderens anmodning. Det skal altså ikke ske automatisk, men kun hvis medarbejderen anmoder om det. Kommer der ikke sådan en anmodning om udbetaling, skal I enten udbetale decimalferien eller overføre efter aftale i henhold til ferielovens øvrige regler.

Den lovfæstede adgang til at udbetale decimalferie ændrer ikke på, at en medarbejder, der har været ansat hele ferieåret, optjener 25 hele feriedage, og at der for august måneds ferieoptjening rundes op med 0,04 feriedage til 25 hele feriedage (12 x 2,08 = 24,96 oprundes til 25). Medarbejdere vil derfor ikke kunne få udbetalt 0,96 feriedag fra august måned, da denne sidste feriedag fortsat skal oprundes til én hel feriedag.

Arbejdsgivers årlige bekræftelse vedrørende tilgodehavende feriemidler for indefrysningsperioden ved overgangen til den nuværende ferielov

Virksomheder skulle frem til den 31. december 2020 indberette tilgodehavende feriemidler for deres medarbejdere til Lønmodtagernes Feriemidler. I kan som udgangspunkt vælge frivilligt at indbetale de tilgodehavende feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, eller I kan vælge at beholde midlerne, indtil midlerne forfalder til betaling og opkræves af fonden.

Hvis I har valgt at beholde de tilgodehavende feriemidler i virksomheden, indtil de skal udbetales, har I indtil nu hvert år skullet bekræfte over for Lønmodtagernes Feriemidler, at I fortsat ønsker at beholde feriemidlerne i virksomheden.

Med de nye ændringer bortfalder kravet om årlig bekræftelse, og Lønmodtagernes Feriemidler vil selv overvåge arbejdsgiveres status via CVR og opkræve tilgodehavende feriemidler, f.eks. hvis en virksomhed bliver opløst, ophører eller bliver erklæret konkurs.