Arbejdsfordeling – forlængede og mere fleksible regler

17. december 2020

Ved trepartsaftalen den 27. november 2020 blev arbejdsmarkedets parter enige om at forlænge muligheden for at indgå aftaler om arbejdsfordeling og samtidig gøre reglerne mere fleksible.

Lovgrundlaget for denne ændring er nu blevet vedtaget, og den nye mere fleksible arbejdsfordeling kan benyttes. De nye regler betyder, at adgangen til at lave arbejdsfordeling er forlænget, således at den gælder indtil udgangen af december 2021. Derudover er reglerne gjort mere fleksible. De mere fleksible regler gælder allerede fra den 15. december 2020.

De nye regler om arbejdsfordeling omfatter alle ansatte på private virksomheder, uanset om der er indgået en overenskomst på virksomheden eller ej. Iværksættelse af arbejdsfordelingen skal dog fortsat være saglig begrundet i forholdene på virksomheden.

Reglerne for arbejdsfordeling bliver også enkle at administrere for a-kasserne, og de ansatte, der er sendt på arbejdsfordeling, får forhøjet dagpengesats. Når den ansatte modtager dagpenge, trækkes der ikke på deres 2-årige dagpengeret.

De nye fleksible regler betyder også følgende:

  • Med den nye lov kan virksomhederne – når der er indgået en overenskomst – med overenskomstparten aftale mulighed for at nedsætte den aftalte arbejdstid med helt op til maximalt 80 pct. frem for de 50 pct. der ellers er gældende.
  • Er der ikke lavet en aftale med overenskomstparten, skal virksomheden tilrettelægge arbejdsfordelingen, så arbejdstiden for de berørte medarbejdere nedsættes med minimum 20 pct. og maksimum 50 pct. i forhold til den aftalte arbejdstid.
  • Under visse betingelser kan arbejdsgiveren indkalde ekstra personale til pludseligt opstået merarbejde under en arbejdsfordeling.
  • Virksomheden bestemmer selv, i hvilket tidsrum arbejdsfordelingen skal løbe, dog skal arbejdsfordelingen ophøre senest den 31. december 2021.
  • Virksomheder, der har iværksat en arbejdsfordeling, kan forlænge den eksisterende periode eller påbegynde en ny. Der skal i så fald foretages en ny anmeldelse til jobcenteret.

Vær opmærksom på, at før arbejdsfordeling kan sættes i gang, så skal de berørte medarbejdere som tidligere have 24 timer til at beslutte, om de vil indgå i arbejdsfordelingen. Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i en arbejdsfordeling efter ordningen, må virksomheden beslutte, om medarbejderen afskediges. Virksomheden må i givet fald opsige medarbejderen med pågældendes sædvanlige varsel og under overholdelse af øvrige vilkår.

Ordningen giver ikke i sig selv adgang til at ændre på arbejdstidens placering. En sådan ændring skal stadig ske efter reglerne i overenskomsterne eller arbejdsretslige regler.

Perioden med ledighed for timelønnede kan tilrettelægges fleksibelt på dage og timer, f.eks. ledighed hver anden dag, en dag om ugen, hver anden uge eller halvdelen af hver arbejdsdag. Hvis medarbejderen er omfattet af en overenskomst, der indeholder regler om mindstearbejdstid på en almindelig arbejdsdag, skal disse regler respekteres.

For funktionærer skal ledighed placeres i hele dage.

Virksomheden skal betale et arbejdsgiverbidrag på tre G-dage om måneden pr. medarbejder i ordningen. Bidraget beregnes forholdsmæssigt, så det reduceres, hvis virksomheden ikke anvender arbejdsfordeling i en hel kalendermåned. Pligten til at betale to G-dage ved start af en arbejdsfordeling suspenderes.

For den enkelte ansatte betyder de nye regler, at man i en arbejdsfordeling i ledighedsperioder får en forhøjet dagpengesats på maksimalt 23.000 kr. pr. måned (beregnet på fuldtidsledighed).

Medarbejdere, der ikke er medlem af en a-kasse, og medarbejdere, der er medlem af en a-kasse, men endnu ikke er dagpengeberettigede, kan opnå ret til dagpenge under den midlertidige ordning ved at betale tre måneders kontingent til en a-kasse for hver måned, de ønsker at opnå dagpenge fra a-kassen i en arbejdsfordeling.

Der er mulighed for a bruge arbejdsfordelingen til at iværksætte opkvalificeringsforløb for medarbejdere også for de perioder, hvor den pågældende medarbejder er ledig og modtager supplerende dagpenge.

Husk at virksomheder, der vil gøre brug af ordningen, skal informere og høre deres medarbejdere i henhold til reglerne i Samarbejdsaftalen.