Trepartsaftale om adgang til syge- og barselsdagpenge ved covid-relateret fravær

23. november 2021

Adgang til sygedagpenge og barselsdagpenge ved covid-relateret fravær

Regeringen har i dag indgået en bred aftale med arbejdsmarkedets parter om at genindføre to tidligere tiltag som følge af stigende coronasmitte.

Sygedagpengerefusion fra første fraværsdag
Med aftalen vil arbejdsgivere igen kunne få tidligere sygedagpengerefusion ved covid-19 relateret fravær, idet der indføres en midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden, der giver arbejdsgivere ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er dokumenteret smittede med covid-19.

Med ordningen får arbejdsgivere ligeledes ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet. Personer, der er omfattet af ordningen som ”nær kontakt”, der skal gå i selvisolation, skal på tro og love erklære, at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af ”nære kontakter”. Det er et krav, at personen ikke kan arbejde hjemmefra.

Barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn 
Derudover genindføres ordningen med barselsdagpenge til forældre til børn, der hjemsendes som følge af covid-19. Ordningen omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19 eller som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes, uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem. Datoen for hjemsendelsen skal fremgå.

Ordningen omfatter forældre til børn i alderen til og med 13 år. Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag. De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn eller holdes ferie for samme dag.

Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse samt selvstændige. Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering, som de kan bruge i forbindelse pasning af barnet.

Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.

I en situation med stigende smitte skal de to ordninger sikre, at virksomheder, selvstændige og lønmodtagere bakker op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derudover skal ordningerne sikre økonomisk sikkerhed for virksomheder og børnefamilier i en situation, hvor flere medarbejdere samt børn smittes med covid-19.

Skal vedtages ved lov inden ikrafttræden
Det er vigtigt at bemærke, at aftalen først skal behandles i Folketinget og vedtages ved lov, før den træder i kraft. Der er lagt op til, at ordningerne skal træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og de skal udløbe 28. februar 2022.

Læs trepartsaftalen her