To domme fra Højesteret om 120-sygedagsreglen

7. december 2017

Højesteret har i november måned dette år afsagt to principielle domme om forståelsen af ”120-sygedagsreglen” i funktionærlovens § 5, stk. 2.

Reglen kan, hvis den er gyldigt vedtaget, medføre, at funktionæren kan opsiges med et forkortet varsel, hvis funktionæren i et tidsrum på 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i ialt 120 dage.

Optællingen af sygedagene har flere gange givet anledning til retssager, og Højesteret har nu taget stilling til, hvordan optællingen skal ske i forhold til to generelt forekommende problemstillinger:

Den ene sag handlede om, at funktionæren havde været deltidssygemeldt i en længere periode. Funktionæren var ansat til 32 timer om ugen, mandag, tirsdag, onsdag og fredag samt hver anden lørdag. Funktionæren blev først deltidssygemeldt og herefter fuldtidssygemeldt.

Arbejdsgiveren havde opgjort sygefraværet under deltidssygemeldingen på en måde, hvor det kendte sygefravær (i timer) blev fratrukket den ugentlige arbejdsnorm. Problem var imidlertid, at arbejdsgiver herudover også havde medtaget søn- og helligdage samt andre arbejdsfri dage forholdsmæssigt i sin beregning.

Højesteret fastslår i dommen, at der hverken efter ordlyden af eller formålet med funktionærlovens § 5, stk. 2, er holdepunkter til støtte for, at der ved en deltidssygemelding kan medregnes en skønnet ”faktisk fraværstid” for søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage. Ved en deltidssygemelding kan derfor alene det faktiske fravær medregnes i de 120 dage, uanset om sygefraværet er placeret som hele fraværsdage eller som fravær en del af en eller flere ugentlige arbejdsdage.

Den anden dom vedrørte en situation, hvor funktionæren ønskede at være deltidssygemeldt, men hvor arbejdsgiver, af driftsmæssige grunde, ønskede at fastholde funktionæren i en fuldtidssygemelding. Funktionæren mente, at arbejdsgiverens afslag måtte medføre, at beregningen af sygefraværet skulle ske, som hvis den delvise sygemelding var blevet accepteret af arbejdsgiver, hvilket, jf. ovenstående dom, blandt andet havde medført, at søn- og helligdage ikke kunne medtages i opgørelsen.

Højesteret fastlog, at arbejdsgiveren ikke har pligt til at acceptere et sådant tilbud, og at beregningen af de 120 sygedage derfor skulle ske efter de faktiske forhold, hvor medarbejderen altså fortsat var fuldtidssygemeldt.

Ovenstående er alene et nyhedsreferat, og derfor ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Som arbejdsgivermedlem i Kooperationen har du mulighed for at kontakte vores konsulenter om juridiske spørgsmål inden for arbejds- og ansættelsesret.