Ret til sygedagpenge til særligt udsatte medarbejdere og pårørende

20. maj 2020

Folketinget har netop vedtaget en ændring af Sygedagpengeloven den 20. maj 2020, der i en midlertidig periode giver ret til sygedagpenge fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19. Ordningen vil foreløbig gælde til og med 31. august 2020.

Lovændringen giver arbejdsgivere midlertidig ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe. Tilsvarende får lønmodtagere, som ikke får udbetalt løn fra arbejdsgiveren under fraværet, ret til sygedagpenge fra kommunen. Ordningen omfatter personer, som er i ansættelse på første fraværsdag og som lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der desuden er lægelig dokumentation for, at medarbejderen konkret er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen. Ordningen omfatter medarbejdere, for hvem der er enighed om mellem medarbejder og arbejdsgiver, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er risikofyldt, og hvor hjemmearbejde ikke er muligt. Det vil således være medarbejdere, der fritages for arbejdsforpligtigelse.

Der vil være behov for en konkret, individuel lægelig vurdering, hvor det bl.a. inddrages, hvilke muligheder der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion. Sygedagpengerefusionen til arbejdsgiveren svarer til de sygedagpenge, som den ansatte ville have været berettiget til ved sygemelding. Den ansatte skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet, dog med undtagelse af kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Fravigelsen af de almindelige betingelser om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom sker som følge af den helt ekstraordinære situation, Danmark står i.

Lovændringen omfatter også ret til sygedagpenge til pårørende, så medarbejdere, der deler husstand med en person over 18 år i den særlige risikogruppe, også vil få ret til sygedagpenge fra første dag. Der skal også i forhold til den pårørende være enighed mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er risikofyldt, og hjemmearbejde ikke er muligt.

Lovændringen kan læses her.

Man kan finde Sundhedsstyrelsens materiale om personer i den særlige risikogruppe, herunder en liste over, hvilke tilstande og sygdomme der efter Sundhedsstyrelsens vurdering medfører, at personer er i en særlig risikogruppe her.