Prisstigninger på materialer

25. februar 2021


Det, at der nu sker en ekstraordinær prisstigning på materialer på grund af covid-19 pandemien, medfører at entreprenøren vil kunne kræve, at bygherren betaler en godtgørelse, hvis der indtræder en ekstraordinær prisstigning på materialer, der indgår i arbejdet.

Cirkulæret om Pris- og Tid fra Bygge- og Boligstyrelsen samt Kooperationens Standardforbehold var gældende indtil AB 18, ABT 18 og AB-Forenklet blev vedtaget. Reglerne om regulering af pris m.v. er nu en del af de nye AB-regler.

Krav om godtgørelse forudsætter dog efter AB 18 § 35, stk. 2-7 , ABT 18 § 33, stk. 2-7, og AB-Forenklet § 27, stk. 2, at følgende syv betingelser alle skal være opfyldt for at få godtgørelse for prisstigninger:

  • Prisstigningen skal være ekstraordinær. Det betyder, at prisstigningen skal overstige mindst 10 pct. i forhold til prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen, og således at denne procentsats øges med 0,5 pct. for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen.
  • Prisstigningen skal vedrøre materiale, som ”i færdig form eller på sædvanlig måde” indgår i arbejdet. Omfattet er blandt andet råmaterialer, der på sædvanlig måde indgår direkte i byggeriet, idet disse råvarer netop optræder i deres ”færdige form”.
  • Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft.
  • Prisstigningen skal være generelt forekommende.
  • Prisstigningen skal fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde.
  • Prisstigningen må ikke (også) godtgøres som et statsligt indgreb efter AB 18 § 35, stk. 1, ABT 18 § 33, stk. 1, og AB-Forenklet § 27, stk. 2
  • Summen af de beregnede reguleringsbeløb skal udgøre mindst 0,5 pct. af entreprisesummen.

Hvis AB92, ABT 93 eller AB-Forbruger er vedtaget, er udgangspunktet, at entreprenøren ikke kan kræve, at bygherren betaler godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer.

I den forbindelse skal nævnes, at det af punkt 6 i Kooperationens Standardforbehold (2008) fremgår, at entreprenøren har ret til godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af ekstraordinære prisstigninger i overensstemmelse med § 9 i det nu ophævede pris- og tidscirkulære. Det forudsætter dog at Standardforbeholdets punkt 6 er vedtaget.

Godtgørelse kan også komme på tale, hvis bygherren i kontrakten har bestemt, at Pris- og Tidscirkulærets bestemmelser anvendes i aftaleforholdet.