OK2020

1. april 2020

I det følgende redegøres for hovedindholdet i forligsforslaget mellem Dansk Byggeri og 3F:

Lønsatser

Mindstebetalings- og minimallønssatser hæves med 2,50 kr. pr. time d. 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

Det betyder, at satserne er følgende pr. 1. maj 2020:

Bygge- og anlæg, 3F/Industri beton), Jord- og beton 128,65 kr. pr. time
3F/Industri (Stenhuggere) 128,40 kr. pr. time
3F/Industri (Industrilakerere) 122,10 kr. pr. time
Murer- og murerarbejdsmænd 128,40 kr. pr. time
Bygningsoverenskomsten 128,40 kr. pr. time
Gulvoverenskomsten 128,40 kr. pr. time


Satsstigningerne træder i kraft pr. 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

Gene betalingssatser

Gene betalingssatser (overtid, forskudt arbejdstid, holddrift, rådighedsvagt, smudstillæg m.v.) forhøjes med 1,6% pr. 1. maj 2020.

På nogle områder, f.eks. Bygge- og anlæg, forhøjes overarbejdsbetalingen med ændringerne i mindstebetalingssatsen. På andre områder, f.eks. Bygningsoverenskomsten, sker forhøjelsen sammen med en eventuel stigning i den personlige løn.

Priskuranter

Priskuranter/Prislister forhøjes med 2,1% pr. 1. maj 2020, med 2,1% pr. 1. januar 2021 og med 2,1% pr. 1. marts 2022. Priskuranterne/prislisterne vil snarest blive genoptrykt.

Minutfaktor

Minutfaktoren (Bygge- og anlæg, Jord- og beton og 3F/Industri) forhøjes med 6 øre pr. 1. maj 2020, med yderligere 5 øre pr. 1. januar 2021 og med yderligere 5 øre pr. 1. marts 2022.

Søgnehelligdage og feriefridage

Søgnehelligdags- og feriefridagskontoen forhøjes med 1,0% og udgør derfor 10,9% pr. 1. maj 2020. Pr. 1. januar 2021 forhøjes bidraget med yderligere 1,0% til 11,90%, og igen pr. 1. marts 2022 forhøjes bidraget med 1,0% til 12,90%.

Forskudsbetalingen udgør pr. dag:

For voksne: 1.300,- kr.
For ungarbejdere:    700,- kr.


Parterne har endvidere aftalt, at medarbejderne og virksomhederne kan aftale at få udbetalt den del af søgnehelligdags- og feriefridagsbidraget, der overstiger 5,9%, løbende sammen med medarbejderens løn, i stedet for at bidragene udbetales på en søgnehelligdag, feriefridage eller lignende.

Elever

Elev- og lærlingesatser forhøjes med 3 x 1,7%, henholdsvis 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

Der indføres i lighed med andre overenskomstområder en særlig opsparing til elever på i alt 3% med 1% pr. 1. maj 2020, yderligere 1% pr. 1. januar 2021 og yderligere 1% pr. 1. marts 2022.

Elever ydes pension, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde. I første omgang udgør bidragssatserne 4% fra virksomheden og 2% fra medarbejderen i elevernes 18. og 19. år. Hvis det vedtages i Folketinget, at udgifterne til elevernes pensionsordning kan finansieres gennem AUB-ordningen, hæves satserne til 8% fra arbejdsgiveren og 4% fra eleven.

Samarbejde og Arbejdsmiljø

Bidraget til fonden Samarbejde og Arbejdsmiljø forhøjes med 5 øre og udgør pr. 1. maj 2020 55 øre pr. time.

”Bløde pakker”

 

Maksimumssatser

Maksimumsatserne ved løn under sygdom, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse, graviditets- og barselsorlov forhøjes med 2,50 kr. pr. henholdsvis 1. maj 2020, 1. januar 2021 og 1. marts 2022.

Pr. 1. maj 2020 udgør maksimumsatserne herefter følgende:

Bygge- og Anlæg 149,50 kr.
3F/Industri 149,50 kr.
Jord- og Beton 149,50 kr.
Murer og murerarbejdsmænd 149,50 kr.
Bygning, Gulv 147,50 kr.


For stenhuggere og industrilakerere i 3F/Industrioverenskomsten er sygelønssatsen, betalingen under børns hospitalsindlæggelse og under graviditets- og barselsorlov den samme som anført oven for, mens betalingen for barns 1. sygedag udgør følgende:

3F/Industri (Stenhuggere) 129,50 kr.
3F/Industri (Industrilakerere) 134,50 kr.

Arbejdsgiverperioden på 4 uger ved sygdom og 8 uger ved tilskadekomst (Stenhuggere dog henholdsvis 21 dage og 8 uger – Industrilakerere henholdsvis 28 dage og 8 uger) fortsætter uændret.

Forældreorlov

Forældreorlovsperioden udvides med tre uger til i alt 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger. Hvis orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke holdes, bortfalder betalingen, og de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.

Betaling under forældreorlov er fortsat fuld løn, idet parterne dog har aftalt, at virksomhederne kan søge om fondsrefusion for en betaling på over 225,- kr. pr. time.

Barns første sygedag og børns lægebesøg

Reglerne om børns første sygedag udvides, således at hvis barnet er sygt efter første hele fraværsdag, har medarbejderen ret til yderligere en fridag, dog uden løn. Medarbejderen kan i stedet få udbetalt et beløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen.

Medarbejderne får også ret til at holde fri til lægebesøg sammen med barnet. Friheden afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra søgnehelligdags- og feriefridagskontoen.

Øvrige ændringer

 

Opsigelse under sygdom

Der indføres en bestemmelse om, at medarbejdere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, ikke kan opsiges inden for de første 8 uger af den periode, hvori vedkommende er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse

Det er aftalt, at parterne skal undersøge mulighederne for, at virksomheder i forbindelse med medarbejdernes afskedigelse - med støtte fra Bygge og Anlægsbranchens Udviklingsfond – kan lade fratrådte medarbejdere gennemføre uddannelse også efter udløbet af opsigelsesperioden. I så fald har medarbejdere med 6 måneders anciennitet ret til to ugers frihed til efter- og videreuddannelse med støtte fra fonden. Det er en betingelse, at der er modtaget tilsagn fra fonden om støtte til et konkret kursus inden udløbet af opsigelsesperioden. For medarbejdere med kortere opsigelsesvarsel, skal tilsagnet være meddelt medarbejderen senest to uger efter opsigelsesvarslet er afgivet.

Udenlandske medarbejdere

Parterne har aftalt, at der nedsættes et udvalg, der bl.a. skal se på lønstrukturen i byggebranchen set i forholdet mellem danske og udenlandske medarbejdere, og på hvordan lønfastsættelsen foregår i bygge- og anlægsbranchen – herunder om lønfastsættelsen er tilstrækkeligt beskrevet i de kollektive overenskomster.