Nyt om 120 dages reglen

3. januar 2024


Nyt om 120-dages reglen

Opsigelse efter 120-dages reglen skal i almindelighed ske inden for 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage.

Det fremgår af en dom afsagt af Højesteret den 19. december 2023 i en sag, der angik opsigelse af en medarbejder efter 120-dages reglen i funktionærlovens § 5, stk. 2. Højesteret udtalte nemlig, at en opsigelse efter 120-dages reglen i almindelighed skal ske inden for 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage. Da virksomheden havde overskredet denne frist, kunne opsigelse ikke ske i henhold til 120-dages reglen. På trods af dette fandt Højesteret, at opsigelsen var saglig. Opsigelse skulle dog ske med det almindelige opsigelsesvarsel.

Om 120-dages reglen

Funktionærer kan opsiges med et forkortet varsel på løbende måned plus en måned efter 120-dages reglen. Det kræver dog, at følgende betingelser er opfyldt:

  • 120-dages reglen skal være skriftligt aftalt i funktionærens kontrakt
  • Funktionæren skal have været fraværende med løn på grund af sygdom i 120 dage inden for de seneste 12 måneder
  • Opsigelsen skal ske, mens funktionæren stadig er syg
  • Opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage

Sagen vedrørte spørgsmålet, om betingelsen om, at opsigelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, var opfyldt.

I en situation hvor funktionæren er kontinuerligt syg efter udløbet af de 120 sygedage, er det ifølge Højesterets praksis fastslået, at en opsigelse efter 128 sygedage – og ifølge landsretternes praksis efter 129,5 sygedage – opfylder betingelsen om at være sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Arbejdsgiveren er dermed indrømmet en vis tid til at undersøge, om betingelserne for opsigelse efter 120-dages reglen er opfyldt, samt til at overveje, om man ønsker at benytte opsigelsesadgangen.

Der er hverken i funktionærloven eller lovens forarbejder taget stilling til, hvordan betingelsen skal forstås i den situation, hvor funktionæren efter udløbet af de 120 sygedage, og inden opsigelse sker, genoptager arbejdet for derefter på ny at blive sygemeldt, og derfor var det op til Højesteret at tage stilling til spørgsmålet.

Højesterets dom

I den konkrete sag havde funktionæren været syg og genoptaget arbejdet med efterfølgende sygeperioder. Funktionæren mente blandt andet, at en opsigelse cirka 48 kalenderdage efter udløbet af de 120 dage ikke var sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og at hun derfor havde krav på yderligere 3 måneders opsigelsesvarsel.

Højesteret udtalte blandt andet, at hvis funktionæren efter udløbet af de 120 sygedage har raskmeldt sig og genoptaget arbejdet på fuldt ud, men på opsigelsestidspunktet er blevet syg igen, vil en opsigelse i henhold til 120-dages reglen være gyldig, hvis opsigelsen sker inden for fristen på i almindelighed under 10 kalenderdage regnet fra udløbet af de 120 sygedage.

Højesterets flertal var således enig med funktionæren.  Højesteret udtalte videre, at hvis en arbejdsgiver ikke har udnyttet sin ret til opsigelse med forkortet varsel inden for denne frist på i almindelighed under 10 kalenderdage efter udløbet af de 120 sygedage, vil arbejdsgiveren kun kunne opsige med forkortet varsel, hvis der er indtrådt 120 nye sygedage inden for 12 på hinanden følgende måneder.

På denne baggrund blev funktionæren tilkendt et yderligere opsigelsesvarsel på tre måneder.

Højesteret fandt dog – i lighed med byretten og landsretten – at opsigelsen af funktionæren var sagligt begrundet i virksomhedens forhold, og virksomheden skulle derfor ikke også betale en godtgørelse for usaglig opsigelse

Kooperationen anbefaler

Dommen skærper kravene til virksomhedernes forberedelse af en mulig opsigelse efter 120-dages reglen, og Kooperationen anbefaler vores medlemmer at være meget omhyggelige med løbende at tælle funktionærers sygefravær op, så en eventuel opsigelse efter 120-dages reglen kan effektueres, inden muligheden herfor forsvinder.

Kooperationen opfordrer desuden til, at medlemmer, der ønsker at benytte 120-dages reglen, kontakter os for rådgivning i god tid inden udløbet af de 120 sygedage.

Nyheden er baseret på Højesterets dom af 19. december 2023 i sag BS-18339/2023-HJR