Nye regler om ret til omsorgsorlov og mere fleksibilitet

29. juni 2022

Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget nye regler om omsorgsorlov, fleksible arbejdstider, ansættelsesretlig beskyttelse samt ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.

Ret til omsorgsorlov fem dage om året

De nye regler om omsorgsorlov, der stammer fra EU’s orlovsdirektiv, indebærer, at medarbejdere med virkning fra 1. januar 2023 har ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage hvert kalenderår. Som en overgangsordning vil medarbejdere fra 2. august 2022 og frem til 31. december 2022 have ret til to omsorgsdage.

Omsorgsorloven bruges til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand som medarbejderen. Personen, der skal ydes omsorg eller støtte til, skal have behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Omsorg og støtte kan være flere ting herunder også, at man ledsager en pårørende til hospitals- og lægebesøg.

Omsorgsorloven kan holdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Omsorgsdage, der ikke er benyttet ved kalenderårets udløb, bortfalder. Ubrugte dage kan altså ikke overføres til næste kalenderår.

Arbejdsgiver kan kræve, at medarbejderen lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte. Det kan eksempelvis være en indkaldelse til behandling. Udgiften hertil afholdes af medarbejderen.

Medarbejderen har ikke ret til løn fra virksomheden under omsorgsorloven. Hvis I allerede har lignende ordninger eller en fast praksis, hvor medarbejderen kan holde fri med eller uden løn anbefales det, at man forholder sig til, hvordan samspillet skal være til de nye regler om ret til omsorgsorlov.

Medarbejderen har også ret til at anmode om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angivet periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det er et krav, at medarbejderen har seks måneders anciennitet. Der er alene tale om en ret til at anmode om ændrede arbejdstider, og arbejdsgiver er ikke forpligtet til at acceptere anmodningen.

Særlig beskyttelse af medarbejdere, der afholder omsorgsorlov

En medarbejder, der har holdt omsorgsorlov, har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige. Med omsorgsorloven følger en beskyttelse mod opsigelse, der er helt eller delvist begrundet i anmodningen om omsorgsorloven eller fraværet i forbindelse hermed. Det kan koste en godtgørelse, hvis medarbejderen er blevet udsat for mindre gunstig behandling eller er blevet opsagt grundet anmodningen eller fraværet i forbindelse med omsorgsorloven.

Fleksible arbejdstider for medarbejdere med børn under 9 år

Der er også kommet nye regler vedrørende fleksible arbejdstider. Reglerne indebærer, at en medarbejder med et eller flere børn under ni år kan anmode virksomheden om ændrede arbejdstider- eller mønstre i en nærmere angivet periode. Der er alene tale om en ret til at anmode om ændrede arbejdstider, og man er ikke forpligtet til at acceptere anmodningen. Arbejdsgiver har pligt til at overveje og besvare anmodningen inden for et rimeligt tidsrum. Afslag på en anmodning om ændrede arbejdstider skal begrundes.

Reglen gælder fra 2. august 2022. Retten til at anmode om fleksible arbejdstider gælder også for sociale forældre, der fra 1. januar 2024 kan få del i orloven efter barselsloven.

Ansættelsesretlig beskyttelse af nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre

Fra 1. januar 2024 kan soloforældre overdrage en del af deres orlov efter barselsloven til et nærtstående familiemedlem, og en retlig forælder kan overdrage en del af deres orlov til en social forælder.

Der vil efter ligebehandlingsloven gælde den samme ansættelsesretlige beskyttelse af nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre, der afholder orlov efter barselsloven, som vi kender det fra forældre. Det betyder, at man ikke må opsige eller give en mindre gunstig behandling på baggrund af fraværet efter barselsloven, som et nærtstående familiemedlem eller en social forælder anmoder om eller afholder.

Ekstra orlov for familier med trillinger eller flere børn ved samme fødsel

Der indføres også en ret til ekstra orlov til forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel. Disse forældre vil have ret til ekstra fravær i 26 uger tilsammen med barselsdagpenge. Fraværet skal afholdes inden 18 måneder efter fødslen. Retten gælder for forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel den 1. januar 2023 eller senere.

Reglerne kan læses her