Lovforslag om coronapas og test vedtaget

25. november 2021

Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v. er netop blevet vedtaget, og det træder i kraft allerede fredag den 26. november 2021.

Fremvisning af coronapas
Loven gør det nu muligt for arbejdsgivere at pålægge medarbejdere at forevise coronapas. Det betyder, at en arbejdsgiver kan bede en medarbejder om at fremvise sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”. Dokumentation kan dog også være i papirformat eller ved download af det digitale coronapas, der er adgang til på Sundhed.dk.

Der er i loven ikke knyttet et saglighedskrav til kravet om fremvisning af coronapas. Det fremgår af loven, at så længe COVID-19 er en samfundskritisk sygdom, er saglighedskravet for at pålægge medarbejdere at vise coronapas opfyldt. Virksomheder skal dog skriftligt give en begrundelse for at få forevist en medarbejders coronapas. Arbejdsgiver kan som begrundelse nøjes med at angive, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Hvis en medarbejder skal testes for at kunne forevise et coronapas, kan en ansat vælge at indhente testen udenom arbejdsgiver, men vil også kunne få taget en test i overensstemmelse med lovens § 4 og dermed i den ansattes sædvanlige arbejdstid.

Information om coronapas
Hvis en virksomhed ønsker at pålægge en medarbejder at fremvise coronapas, skal virksomheden skriftligt informere medarbejderen om dette.

Denne information kan som udgangspunkt gives samlet til medarbejderne, og virksomheden kan nøjes med at orientere én gang, hvis pålægget gælder for en længere periode. I givet fald bør den relevante periode afgrænses i informationsmaterialet. Hvis virksomheden eventuelt vil kræve fremvisning af coronapas ved stikprøvekontrol, bør det fremgå af informationsmaterialet.

Det er vigtigt, at virksomheden sørger for at informationen også tilgår eventuelle valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, samt at arbejdsgiveren hører samarbejdsudvalget/virksomhedsnævnet. Informationen kan også tilgå de ansatte via repræsentanter i samarbejdsudvalg/virksomhedsnævn m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant. Det afgørende er, at det sikres, at de ansatte, der bliver pålagt at vise coronapas, kender årsagen hertil.

Det anbefales, at man i informationsmaterialet også indsætter den begrundelse, der kræves i relation til fremvisning af coronapas, og man kan som nævnt ovenfor nøjes med at angive, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne
Adgangen til at pålægge en medarbejder at forevise coronapas er ikke omfattet af databeskyttelsesreglerne, så længe der alene er tale om en synsmæssig kontrol, hvor oplysningerne ikke indsamles, registreres eller på anden måde behandles.

Krav om test
Arbejdsgiver kan nu igen pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19 hurtigst muligt og at oplyse arbejdsgiver om resultatet. Et krav om test skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i virksomheden.

Særligt i forhold til ansatte, der er vaccinerede mod COVID-19 eller har haft et tidligere sygdomsforløb med COVID-19, vil dokumentation herfor, for eksempel via coronapasset, kunne bevirke, at det ikke vil være sagligt begrundet at pålægge test. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, vil det imidlertid kunne være anbefalet af myndigheder eller endda i visse tilfælde et krav, at også personer, der er beskyttet mod COVID-19 i forvejen, tillige lader sig teste. I så fald vil det være i overensstemmelse med saglighedskravet, at også de pålægges test.

En test pålagt af virksomheden skal så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid, og hvis dette ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen.

Som noget nyt er det med loven muligt for en virksomhed at pålægge medarbejderen at anvende selvtest på arbejdspladsen. Brugen af selvtest kan for mange arbejdsgivere være en let og hurtig måde at få en medarbejder testet. Det er et krav, at der er tale om en CE-godkendt test. En sådan selvtest vil dog ikke medføre et gyldigt coronapas.

En medarbejder, der pålægges test uden at ovenstående betingelser er opfyldt, kan tilkendes en godtgørelse.

Information om test
Hvis en virksomhed ønsker at pålægge en medarbejder at blive testet for COVID-19, skal virksomheden skriftligt informere den berørte medarbejder om dette. Der skal samtidig informeres om begrundelsen for kravet om test. Husk på, at et krav om test altid skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller væsentlige driftsmæssige hensyn i forhold til den konkrete virksomhed.

Virksomheden bør i relation til test informere om, hvorvidt test skal finde sted i medarbejderens fritid, fordi dette ikke lader sig gøre i arbejdstiden, eller om dette sker i arbejdstiden – eventuelt som selvtest på virksomhedens adresse.

Arbejdsgiver kan også pålægge en medarbejder, der i øvrigt på eget initiativ lader sig teste for COVID-19, og hvor resultatet er positivt for COVID-19, hurtigst muligt at oplyse arbejdsgiver herom – herunder også om tidspunktet.

Lige som et pålæg om forevisning af coronapas vil kunne gælde for en længere periode, vil også et pålæg om test og oplysning om positivt testresultat kunne være kontinuerligt og således gældende i en længere afgrænset periode. I forhold til pålæg af test, skal pålægget dog opfylde saglighedskravet, og det er ikke tilstrækkeligt blot at begrunde pålægget i, at covid-19 er en samfundskritisk sygdom.

Det er vigtigt, at virksomheden sørger for, at informationen også tilgår eventuelle valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, samt at arbejdsgiveren hører samarbejdsudvalget/virksomhedsnævnet. Informationen kan også tilgå de ansatte via repræsentanter i samarbejdsudvalg/virksomhedsnævn m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant. Det afgørende er, at det sikres, at de ansatte, der bliver pålagt at blive testet og oplyse om positivt testresultat, kender årsagen hertil, og at det er sagligt begrundet.

Omfattet af databeskyttelsesreglerne
Behandlingen af personoplysningerne i forbindelse med test vil skulle ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne. Der vil ske behandling af særlige kategorier af personoplysninger, herunder helbredsoplysninger. Arbejdsgiver har kun ret til at opbevare oplysningerne, så længe det er hensigtsmæssigt i forhold til lovens formål.

Ansættelsesretlige sanktioner
Hvis en medarbejder ikke vil efterkomme virksomhedens pålæg om at fremvise coronapas, eller – hvor dette er nødvendigt – ikke vil lade sig teste for COVID-19, herunder fremvise resultatet af en sådan test, vil dette kunne få ansættelsesretlige sanktioner for den pågældende medarbejder. Dette bør virksomheden skriftligt informere medarbejderne om.

Se lovforslaget her