Leveringsvanskeligheder på visse materialer

25. marts 2021


Mange entreprenører oplever for tiden meget betydelige prisstigninger (som omtalt i sidste nyhedsbrev) og leveringsvanskeligheder på visse materialer. Det kan medføre forsinkelse på byggepladsen og rejser derfor spørgsmålet, om man som entreprenør har ret til tidsfristforlængelse.

I visse tilfælde har man som entreprenør ret til tidsfristforlængelse, hvis ens arbejder bliver forsinkede. En forsinkelse kan måske henføres til en ”force majeure” begivenhed, dvs. en begivenhed af en ekstraordinær karakter, der opstår uden, at det er entreprenørens skyld, som f.eks. usædvanligt vejrlig. Det kan også være en forsinkelse, der skyldes bygherrens forhold.

At der nu er leveringsvanskeligheder på visse materialer giver som udgangspunkt ikke entreprenøren ret til tidsfristforlængelse. Men siden årsskiftet 2020/21 har bygge- og anlægsbranchen oplevet ekstraordinære store prisstigninger og leveringsvanskeligheder på visse materialer, herunder som følge af eller foranlediget af den verserende coronapandemi og senest det historiske vintervejr i Texas og storbrandene i Californien.

Den særlige materialeknaphedssituation i de konkrete tilfælde kan betragtes som force majeure, og således kan forsinkelse som følge heraf give entreprenøren ret til tidsfristforlængelse. Men det kræver, at entreprenøren kan dokumentere, at svigtende materialeleverancer skyldes, at leverandøren, og dermed også entreprenøren er blevet forsinket på grund af den nuværende situation.

Entreprenøren skal kunne dokumentere leverandørens forsinkelse med en erklæring fra leverandøren, og derudover skal det også kunne dokumenteres, at man har forsøgt at skaffe materialet andet steds fra, men det har ikke umiddelbart været muligt. Anmodningen om tidsfristforlængelse bør altid være skriftlig. Og er man i tvivl om, hvorvidt man har ret til tidsfristforlængelse eller ej, er det altid sikrest at gøre sit krav gældende over for bygherren. For det er entreprenøren, der har bevisbyrden for, at der er ret til tidsfristforlængelse.

For så vidt angår indgåelse af nye entrepriseaftaler, vil det som udgangspunkt være vanskeligt efterfølgende at påberåbe sig den nuværende materialeknaphedssituation, da den er velkendt. Det må derfor anbefales, at man ved afgivelse af tilbud i dag tænker på, hvordan man fremadrettet vil håndtere denne situation (både tidsmæssigt og økonomisk), idet problemet sagtens kan vare hele 2021. Entreprenøren kan i den forbindelse overveje at indsætte et særligt forbehold i sit tilbud. Men der skal dog gøres opmærksom på, at er bygherren omfattet af udbudsreglerne, herunder tilbudsloven, vil bygherren være berettiget til og efter omstændighederne forpligtet til at forkaste et tilbud indeholdende forbehold.

Derudover kan entreprenøren overveje i spørgsmål/svar-fasen at få afklaret, hvordan bygherren påtænker, at potentielle forsinkelser som følge af materialeknaphedssituationen skal håndteres.