Kan visning af en video begrunde en bortvisning?

23. januar 2020

Hvis en medarbejder misligholder ansættelsen væsentligt, kan dette danne grundlag for en bortvisning. Bortvisning er en alvorlig sanktion overfor den ansatte, som alene kan benyttes af en arbejdsgiver i særlig grove og alvorlige tilfælde af misligholdelse.
I en faglig voldgift den 13. januar 2020 tog opmanden stilling til, om en ansat kunne bortvises i en situation, hvor den ansatte havde vist en video af yderst stødende og grænseoverskridende karakter til en kollega. Fremvisningen skete på den ansattes egen foranledning og uden forudgående advarsel til kollegaen, som fik videoen fremvist.
Opmanden afgjorde, at den ansattes handling kunne begrunde en bortvisning. Arbejdsgiver havde derfor lovligt bortvist den ansatte, da arbejdsgiver blev oplyst om episoden.

Sagen kort

Den bortviste medarbejder havde været ansat på arbejdspladsen i 16 år. Under en frokostpause i januar 2019 havde den ansatte vist en kollega en video i frokostpausen. Videoen indeholdt optakten til henrettelse af en person og indeholdt voldsomme billeder, der var egnet til at virke stødende.
Videoen blev fremvist på den ansattes egen foranledning, uden at kollegaen havde opfordret til fremvisningen, og uden at den ansatte forudgående havde advaret kollegaen omkring indholdet af videoen.
Visningen af videoen blev af kollegaen oplevet som et groft psykisk overfald.

Afgørelsen

Opmanden gennemgik de forklaringer, der var kommet omkring hændelsesforløbet under frokosten.
Opmanden fastslog herefter, at det påhviler arbejdsgiver at sikre, at medarbejderne kan udføre deres arbejde i et krænkelsesfrit arbejdsmiljø. Dette fordrer blandt andet, at medarbejderne omgås hinanden med respekt og hensyntagen. Såfremt arbejdsgiver bliver opmærksom på et forhold, hvor en ansat har til hensigt eller agerer på en måde, der kan virke som et psykisk overfald eller en krænkelse af en kollega, har arbejdsgiver ret og pligt til at sanktionere opførslen på en måde, der er klar og tydelig.
Opmanden fandt efter forklaringerne, at man kunne lægge til grund, at videoen havde et indhold, der ved visningen blev oplevet og virkede som et groft psykisk overfald på kollegaen, som fik fremvist videoen uden nogen form for orientering om indholdet.
Opmanden fandt ikke, at det kunne tillægges vægt, at fremvisningen skete under en pause fra arbejdet. Opmanden tillagde det heller ikke vægt, at der på arbejdspladsen ikke var en instruks eller kontrol af fremvisning af videoer medarbejderne imellem. Opmanden fandt i stedet, at det måtte stå den ansatte klart, at det implicit lå i ansættelsesforholdet, at en ansat skal undlade at fremvise sådanne videoer til andre ansatte.
Opmanden fandt herefter, at bortvisningen var berettiget.

Hvad kan vi lære af sagen?

Kendelsen understreger, at det påhviler arbejdsgiver at sikre, at de ansatte kan udføre deres arbejde i et arbejdsmiljø fri for krænkelser. Såfremt en arbejdsgiver får kendskab til – eller bør opdage – et forhold, der er egnet til at virke krænkende for en ansat, har arbejdsgiver ikke alene ret, men også pligt til at agere på forholdet. En krænkende handling overfor en kollega kan være så grov og alvorlig, at den kan begrunde en bortvisning af den ansatte. Det vil altid være en vurdering af de konkrete forhold i en sag, om handlingen er så grov og alvorlig, at der er adgang til en bortvisning. I mindre alvorlige forhold kan en advarsel komme på tale.

Denne nyhedstekst kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte Kooperationen for at få sparring omkring jeres overenskomst og betydningen af bestemmelserne.