Fravær i forbindelse med vaccination for covid-19

3. marts 2021

I takt med at udrulningen af vaccinationsprogrammet tager fart, vil virksomheder opleve, at medarbejdere får mulighed for at blive vaccineret. Det giver anledning til en række spørgsmål vedrørende et eventuelt fravær i forbindelse med og efter vaccinationen.

Vaccination i arbejdstiden
Det er som udgangspunkt frivilligt, om en medarbejder vil vaccineres, og arbejdsgiveren kan således ikke normalt pålægge en medarbejder at blive vaccineret.

Af samme grund har medarbejderen som udgangspunkt ikke krav på at kunne blive vaccineret i arbejdstiden, og der er dermed ikke ret til løn for den tid, der medgår ved vaccinationen.

Det er dog i alles interesse at få fremskyndet tidspunktet for vaccination, og det anbefales derfor, at en arbejdsgiver sammen med medarbejderen finder en løsning på, at medarbejderen kan blive vaccineret hurtigst muligt, når medarbejderen ønsker dette. Hvis det viser sig at være i arbejdstiden, og det i øvrigt driftsmæssigt lader sig gøre, kan det eventuelt aftales, at medarbejderen anvender fx afspadsering, anden frihed (eventuelt uden løn) således at man tilgodeser medarbejderens behov for at opnå frihed til at blive vaccineret. Hvordan arbejdsgiver og medarbejdere griber det an hos jer, er et emne, der også er egnet til en drøftelse i virksomhedsnævnet eller på anden måde mellem arbejdsgiver og repræsentanter for de ansatte.

At vaccinationsprogrammet er frivilligt, betyder også, at medarbejdere, der får tid til vaccination uden for arbejdstiden, ikke har krav på betaling for medgået tid ved vaccinationen. Dette gælder også, selvom arbejdsgiveren måtte have givet udtryk for, at denne gerne ser, at medarbejderne bliver vaccineret.

Der kan dog være tilfælde, hvor det kan være nødvendigt for medarbejderen at blive vaccineret for at kunne udføre arbejdet, således at arbejdsgiveren principielt vil kunne pålægge medarbejderen at blive vaccineret. Det vil dog formentlig kun være relevant i meget få tilfælde, og det er endnu uafklaret, om det vil kunne have ansættelsesretlige sanktioner for en medarbejder, der nægter at lade sig vaccinere. Det vil altid være en konkret vurdering.

Hvis medarbejderen får bivirkninger, der nødvendiggør fravær
Hvis medarbejderen oplever bivirkninger som følge af vaccinen og bliver uarbejdsdygtig, kan det betragtes som sygdom. Medarbejdere, der har krav på løn under sygdom, for eksempel funktionærer eller medarbejdere dækket af en overenskomst med aftale om løn, vil have krav på løn, hvis de bliver uarbejdsdygtige.

I sådanne tilfælde giver særbestemmelsen i sygedagpengelovens § 53b, arbejdsgivere, der betaler løn under sygdom, ret til sygedagpengerefusion fra første sygedag og ikke først efter den normale arbejdsgiverperiode på 30 dage. Særbestemmelsen gælder i følgende situationer:

  1. Når medarbejderen er uarbejdsdygtig på grund af covid-19, fx som følge af smitte med covid-19, symptomer på covid-19, eller hvis medarbejderen har en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med covid-19.
  2. Når medarbejderen har hjemmeophold efter anbefaling af myndighederne på baggrund af covid-19.

Bestemmelsen omfatter således ikke medarbejdere, der oplever covid-19 lignende symptomer, efter det ved test er konstateret, at vedkommende ikke er syg på grund af smitte med covid-19, men hvor sygefraværet skyldes andre forhold, fx bivirkninger af vaccinen mod covid-19.

Derfor vil der ved fravær, der skyldes bivirkninger af vaccinen mod covid-19, som ikke er covid-19 lignende symptomer, ikke være en realistisk formodning for, at personen kan være smittet med covid-19, og fraværet vil derfor ikke være omfattet af bestemmelsen. Arbejdsgiver vil derfor som udgangspunkt ikke kunne opnå sygedagpengerefusion fra første sygedag ved sygdom på grund af bivirkninger ved vaccine.

Ovenstående er baseret på de p.t. gældende regler og vejledninger. Kooperationen tager forbehold for eventuelle fremtidige ændringer og vil orientere nærmere herom, hvis reglerne måtte blive ændret.