Fleksjob og handicap

18. januar 2018

Ligebehandlingsnævnet traf den 3. oktober 2017 en afgørelse om fleksjob og forskelsbehandling på grund af handicap.

En kvinde blev efter 7,5 måneds ansættelse som rengøringsassistent i et fleksjob med en ugentlig arbejdstid på 7,5 timer afskediget. Nævnet vurderede, at kvinden havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand på grund af håndledssmerter.

Opsigelsen var begrundet i, at det var virksomhedens opfattelse, at kvinden led under arbejdsopgaverne, og at virksomheden stod over for en bygningsudvidelse, der krævede yderligere rengøringsbehov, som virksomheden ikke skønnede, at kvinden helbredsmæssigt kunne påtage sig som opgave. Kvinden havde derved påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap. Virksomheden var bekendt med, at hun havde et handicap.

Nævnet vurderede, at virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at de havde overholdt deres tilpasningsforpligtelse. Nævnet lagde vægt på, at virksomheden ikke havde undersøgt mulighederne for at imødekomme kvindens ønske om mere hensigtsmæssige arbejdsredskaber, at virksomheden ikke var gået i dialog med kvinden herom, og at de ikke havde kontaktet kommunen vedrørende hjælpemidler, selvom kvinden gjorde dem opmærksom på muligheden. Kvinden fik derfor medhold og godtgørelse på 50.000 kr.

På baggrund af sagen må det anbefales, at man ved ansættelser af fleksjobbere nøje vurderer, om de vil kunne løfte opgaverne. Hvis det konstateres at arbejdsbelastningerne er eller bliver for høje, bør det i dialog med medarbejderen undersøges, om der foreligger rimelige muligheder for at tilpasse opgaverne, herunder med tilpasning i arbejdstid eller indførelse af tekniske hjælpemidler.

Kilde: Ligebehandlingsnævnets afgørelse 2017-6810-14144 af 3. oktober 2017.

Ovenstående er ikke og kan ikke erstatte rådgivning. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning.