Dokumentation for prisstigninger på materialer

27. maj 2021

Hvis AB 18, ABT 18 eller AB 18-Forenklet er vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren efter omstændighederne kunne kræve, at bygherren betaler godtgørelse, hvis der indtræder prisstigninger på materialer, der indgår i arbejdet.

Hvis AB 92 eller ABT 93 er aftalt mellem parterne, er der kun mulighed for en godtgørelse, hvis Kooperationens Standardforbehold fra 2008 eller det såkaldte fastpriscirkulære er en del af aftalegrundlaget.

Prisstigningen skal være ”generelt forekommende”

For at kunne kræve prisstigningsgodtgørelse er det et krav, at prisstigningen skal omfatte hele branchen og ikke blot den enkelte entreprenør. Man kan derfor ikke som entreprenør kræve regulering, blot fordi entreprenørens normale leverandør har iværksat egne ekstraordinære prisstigninger.

Det er entreprenøren, der har bevisbyrden for, at den påberåbte prisstigning er generelt forekommende, og i den forbindelse vil f.eks. en meddelelse fra leverandørsiden om markedets generelle tilstand selvsagt være af stor betydning og ofte tilstrækkelig.

Prisstigningen skal være ”ekstraordinær”

Muligheden for at kræve prisstigningsgodtgørelse forudsætter desuden, at prisstigningen er ”ekstraordinær”. Det betyder, at prisstigningen skal overstige mindst 10 pct. i forhold til prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen, og således at denne procentsats øges med 0,5 pct. for hver hele måned, der passerer efter tilbudsdagen.

Et eksempel:
En prisstigning for et materiale, som omfattes af et tilbud af 1. oktober 2020, og som indkøbes i marts 2021, skal således overstige 13 pct., for at godtgørelse kan blive aktuel.
De 13 pct. består af 10 pct. mindste prisstigning samt tre pct. nemlig seks måneder af 0,5 pct. Det er kun den del af prisstigningen, der ligger over procentgrænsen, som entreprenøren kan kræve godtgørelse for.

Selve den procentmæssige prisstigning findes på baggrund af den almindelige konstaterbare prisudvikling for det pågældende materiale. Det er entreprenøren, der skal dokumentere prisstigningens omfang. Dette kan bl.a. gøres ved at fremlægge officielt prismateriale f.eks. detailindeks på materiale indhentet fra Danmarks Statistik.

Et eksempel:
Tilbud er afgivet den 1. oktober 2020. Entreprenøren indkøber i marts 2021 et materiale, der er omfattet af tilbuddet. Siden tilbudsdagen er materialet steget markant i pris. Ifølge Danmarks Statistik er det relevante materialeindeks steget fra 106 i oktober 2020 til 127 i marts 2021, dvs. en stigning på 20 pct.
Er det ikke muligt at fastsætte prisstigningen ud fra tal fra Danmarks Statistiks officielt registrerede tal, må entreprenøren godtgøre stigningen ud fra øvrige forekommende oplysninger f.eks. via leverandørskrivelser og priskataloger.

Hvordan beregnes godtgørelsesbeløbet?

For at kunne beregne selve godtgørelsesbeløbet må selve godtgørelsesprocenten først findes, hvilket gøres ved at tage den generelt forekommende prisstigningsprocent og trække den procentmæssige prisstigning, som entreprenøren selv skal bære, fra.

Et eksempel:
Tilbud er afgivet den 1. oktober 2020. Entreprenøren indkøber i marts 2021 et materiale. Entreprenøren dokumenterer via data fra Danmarks Statistik, at materialet siden tilbudsdagen er steget med 20 pct. Godtgørelsesprocenten er herefter syv pct., idet entreprenøren selv må bære risikoen for de første 13 pct. af prisstigningen, jf. eksemplet ovenfor.
Når godtgørelsesprocenten er fundet, kan godtgørelsesbeløbet beregnes, idet dette fremkommer ved at tage godtgørelsesprocenten og gange denne med prisen på tilbudsdagen for den materialemængde, der er sket ekstraordinære prisstigninger på.

Men spørgsmålet er nu, hvordan man dokumenterer den præcise pris på tilbudsdagen?

Ved prisen på tilbudsdagen må umiddelbart forstås den pris, som entreprenøren ville kunne have købt den pågældende mængde materiale til på tilbudsdagen.
Dette kan dokumenteres ved at fremlægge det leverandørtilbud, som måtte være indhentet til brug for tilbudsgivningen. Alternativt vil entreprenøren tænkeligt kunne dokumentere prisen ved at indhente en eller flere skriftlige bekræftelser fra leverandører på, hvilken pris entreprenøren kunne have købt den pågældende materialemængde til på tilbudsdagen.

Og hvad er den præcise materialemængde?

Er der uenighed om mængden af det materiale, der indgår i arbejdet, og som entreprenøren ønsker prisstigningsgodtgørelse for, bliver man nødt til at afklare denne ud fra tegninger, beskrivelser, mængdefortegnelser eller andet udbudsmateriale. Eventuelt kan mængden af det pågældende materiale dokumenteres ved opmåling.

Et eksempel:
Tilbud er afgivet den 1. oktober 2020. Entreprenøren indkøber i marts 2021 fem ton af et materiale til projektet. Materialet er steget markant i pris i forhold til tilbudsdagen, hvor den samme materialemængde dokumenterbart kunne indkøbes til 500.000 kr.. Entreprenøren kan påvise en godtgørelsesprocent på syv pct.
Godtgørelsesbeløbet kan herefter fastsættes til 35.000 kr. svarende til syv pct. af 500.000 kr.

Kan man ikke blive enige med bygherren, vil der være mulighed for at få en såkaldt ”hurtig afgørelse” ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Det forudsætter, at AB 18, ABT 18 eller AB 18-Forenklet er vedtaget mellem parterne.
Og i den forbindelse skal det huskes, at det er en betingelse for, at en sag om hurtig afgørelse kan opstartes, at parterne forinden har gennemført den såkaldte ”løsningstrappe”. Dette betyder, at parterne forinden opstart som udgangspunkt skal have søgt tvisten løst på både projektlederniveau og ledelsesrepræsentantniveau.

Derudover kan der ikke kræves godtgørelse for prisstigninger, der indtræffer mere end seks måneder efter tilbudsdage, idet sådanne prisstigninger vil være omfattet af den almindelige indeksregulering i henhold til AB 18 § 34.
Man skal dog være opmærksom på, at en aftale om at "Entreprisesummen er fast og reguleres ikke", nok kan fortolkes sådan, at der ikke sker en indeksregulering, men at der stadigvæk er adgang til godtgørelse for ekstraordinære stigninger. Skal der hverken være adgang til indeksregulering eller godtgørelse for ekstrardinære stigninger, er det nok den rigtige opfattelse, at så bør det udtrykkeligt fremgå af entrepriseaftalen. Men det er p.t. den fortolkning man finder rigtig.