Betydningen af samtaler forud for en opsigelse

26. juli 2017

I en nyligt afsagt ankedom fra Østre Landsret er det igen fastslået, at en arbejdsgiver gør klogt i at give en skriftlig advarsel forud for en eventuel opsigelse.

Arbejdsgiveren, der var en kommune, havde forud for opsigelsen haft en række samtaler med medarbejderen, og gjorde gældende, at medarbejderen herigennem var blevet bekendt med en række forhold vedrørende samarbejdet, som arbejdsgiveren ønskede forbedret. Kommunen mente derfor, at den senere opsigelse, der var begrundet i samarbejdsproblemer, var saglig.

Landsretten fandt det ikke godtgjort, at medarbejderen var blevet gjort bekendt med arbejdsgiverens opfattelse af samarbejdsproblemerne og mulighederne for at løse dem, ligesom det heller ikke blev anset for godtgjort, at medarbejderen var oplyst om, at forholdene kunne få betydning for hendes fortsatte ansættelse. Endelig fandt landsretten det ikke bevist, at kommunens tilsidesættelse af de forvaltningsretlige regler ikke kunne anses for ubetydelige i forhold til afgørelsen om at opsige medarbejderen. Medarbejderen blev derfor tilkendt en godtgørelse for usaglig opsigelse på 30.000 kr., men fik dog ikke medhold i hendes primære påstand om, at opsigelsen skulle anses som ugyldig.

Dommen er således i tråd med hidtidig praksis om, at en opsigelse begrundet i samarbejdsvanskeligheder, som der ikke er ikke givet nogen advarsel for, kan føre til, at medarbejderen tilkendes en godtgørelse for usaglighed i opsigelsen.

Ovenstående er alene et nyhedsreferat og derfor ikke juridisk rådgivning eller erstatning herfor. Kontakt vores konsulenter for konkret juridisk rådgivning i ansættelsesretlige spørgsmål.