Bestyrelseskursus for NGO'er

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Bestyrelsesmedlemmer i civilsamfundsorganisationer/NGO'er/Foreninger, der gerne vil klædes bedre på til bestyrelsesarbejdet.

Formål

Formålet med kurset er at give de deltagende bestyrelsesmedlemmer styrkede kompetencer til at indgå i bestyrelsesarbejdet i organisationer i civilsamfundet. Kurset giver også generel viden om bestyrelsesarbejdet, som kan bruges i andre typer af bestyrelser.

I løbet af kurset vil vi komme ind på nedenstående emner

Hvilket ansvar har man som bestyrelse? Hvordan sikrer man sig, at man har de rette oplysninger, når man skal træffe beslutninger? Hvordan sikrer man det gode samarbejde i bestyrelsen og imellem bestyrelse og sekretariat? Og hvad bør man i det hele taget beskæftige sig med i en bestyrelse?


Bestyrelsesarbejdet i NGO’er er som hovedregel ulønnet og ansvaret og kompleksiteten stor.

De fleste bestyrelseskurser henvender sig til virksomhedsbestyrelser, og mangler vigtige aspekter af det at sidde i en bestyrelse i civilsamfundet. Derfor udbyder Kooperationen et bestyrelseskursus over tre eftermiddage, der klæder bestyrelsesmedlemmer på til de særlige udfordringer, man møder som medlem af bestyrelsen i en NGO. Her vil vi komme ind på bestyrelsens ansvar, hvordan man arbejder med strategi i bestyrelsen, hvilke risici man skal være særligt opmærksom på, hvordan man sikrer det gode samarbejde med et sekretariat, hvordan man skaber den engagerende generalforsamling, læsning af årsregnskaber og meget mere.

Kurset er åbent for alle.

Kursusdag 1 – BESTYRELSENS ANSVAR OG OPGAVER – KOMPETENCER

Første kursusdag fokuserer på bestyrelsens ansvar og opgaver.
Hvornår har man levet op til sit formelle ansvar som bestyrelse?
Risikerer man at blive gjort erstatningspligtig for forhold i organisationen?
Hvad er bestyrelsens vigtigste opgaver – og hvordan løser man dem? Og hvilke kompetencer skal man have som bestyrelsesmedlem?

Vi forsøger at finde svar på spørgsmålene på denne dag og kommer samtidig omkring emner som risici i en NGO og risikoledelse.

1. Introduktion til kurset

2. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar

 • Bestyrelsens formål og rolle
  • Hvad er en bestyrelse? Hvad er bestyrelsens formål? Hvilke opgaver har en bestyrelse? Hvornår er en bestyrelse en succes?
 • Rollerne i bestyrelsen
  • Formand, medarbejderrepræsentanter, andre bestyrelsesmedlemmer og tillidshverv
  • Samarbejdet med direktør, samarbejdet med sekretariatet.
  • Bestyrelsen rolle i organisationens trivsel

3. Bestyrelsens ansvar

 • Bestyrelsens ansvar – hvordan lever man op til det?
 • Hvornår risikerer man at blive gjort personligt erstatningsansvarlig?
 • Bestyrelsesforsikring

4. Bestyrelsens opgaver

 • Bestyrelsens overordnede opgaver – tilsyn, ledelse og strategi
 • Hvor megen tid skal man forvente at bruge – og på hvad?

5. Risikoledelse i bestyrelsen

 • Typer af risici
 • Identifikation af risici
 • Håndtering af risici

6. Kompetencer i bestyrelsesarbejdet

 • Hvilke kompetencer bør en bestyrelse i en NGO have?
 • Hvordan sikrer man, at man har disse kompetencer i bestyrelsen?
 • Hvad bruger man kompetencerne til? Hvordan operationaliserer man bestyrelsens kompetencer i en NGO med et professionelt sekretariat?


Kursusdag 2
– STRATEGI, ØKONOMI OG DEMOKRATI I NGO’ER

På anden kursusdag skal vi arbejde med de vigtige emner strategi, økonomi og demokrati. Der er mange steder, man kan lægge sit fokus som bestyrelse i en civilsamfundsorganisation, og disse tre er afgjort vigtige. Vi skal diskutere bestyrelsens rolle inden for de tre områder og forskellige tilgange og metoder til arbejdet særligt med strategi og demokrati. Derudover skal vi beskæftige os generelt med økonomi og også tale om, hvad det er vigtigt at fokusere på og hvor meget, man bør fokusere på den økonomiske rapportering til bestyrelsen. Endelig skal vi beskæftige os med bestyrelsens årshjul.


1. Arbejdet med strategi i en civilsamfundsorganisation

 • Hvad er bestyrelsens rolle i strategiarbejdet?
 • Hvordan balancerer man bestyrelsens, medlemmernes og sekretariatets interesser og kompetencer i strategiprocessen?
 • Værktøjer til strategiarbejdet
 • Hvordan følger vi op på implementering af strategier?

2. Økonomi i NGO’er

 • Hvordan læser man et regnskab?
 • Det gode samarbejde med revisor
 • Hvor dygtig bør man være til tal
 • Hvordan og hvor meget skal der rapporteres til bestyrelsen om økonomi?
 • Særlige forhold for økonomien i NGO’er.
 • Må en NGO have overskud?
 • Hvornår er man økonomisk robust som NGO?

3. Årets gang i en bestyrelse

 • Året i en bestyrelse – årshjul og vigtige emner til møderne

4. Frivillighed og professionalisme

 • Samarbejde mellem den frivillige bestyrelse og det professionelle sekretariat
  • Aftaler – hvem bestemmer hvad
  • Tillid og kontrol
 • Forholdet mellem den frivillige bestyrelse og andre frivillige og medlemmer i organisationen
  • Balancen mellem fokus på økonomi og værdier/vision
 • Det stærke demokrati i den professionelle organisation
  • Hvordan skaber/styrker man det levende demokrati i organisationen?
  • Hvordan skaber man en engagerende generalforsamling?


Kursusdag 3
– DET GODE OG EFFEKTIVE BESTYRELSESSAMARBEJDE

Den tredje kursusdag handler om grundlaget for det gode bestyrelsesarbejde, nemlig samarbejdet i bestyrelsen og bestyrelsens rolle i formålsdrevne fællesskaber og organisationer.
Det gode samarbejde i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og andre aktive, ansatte og ledelse i organisationen er Alfa og Omega for et konstruktivt og givende bestyrelsesarbejde. Vi skal herunder se nærmere på hvordan samarbejder og organisationer balancerer godt mellem forskellige behov, præferencer og opgaver.


1. Hvordan fungerer et stærkt team?

 • Hvordan arbejder vi med formål for styrende for beslutninger og opgaver?
 • Hvilke roller har vi brug i bestyrelsen udover de klassisk definerede?
 • Hvordan sikrer vi et godt samarbejdsklima, hvor vi passer godt på hinandens motivation og har plads til uenigheder?
 • Hvilke konkrete normer har jeres samarbejde brug for, for at fungere bedst muligt?

2. Bestyrelsens rolle i formålsdrevne organisationer

 • Hvilken bane skal en bestyrelse spille på, hvis organisationen ønsker at arbejde deltagerdrevent og mobiliserende?
 • Hvad er den tilpasse rammesætning for, at aktivisme, et fagligt stærkt sekretariat, brugere, frivillige osv. Har de bedste udfoldelsesmuligheder?

3. Det effektive bestyrelsesarbejde

 • Hvordan kan vi effektivisere bestyrelsesarbejdet, så de vigtigste opgaver også er dem, vi kan bruge mest tid på?

4. Bestyrelsesevaluering

 • Hvordan gør man, og hvorfor skal man evaluere sig selv som bestyrelse?