Overgangsaftale med FH

17. november 2022


Overgangsaftale for løn under barsel på overenskomstområdet

Kooperationen og FH har indgået en aftale om at tiltræde DA og FH’s aftale om overgangsordning om løn under barsel på overenskomstområdet.
Aftalen gælder for overenskomster indgået mellem Kooperationen og medlemsorganisationerne under FH og overenskomsterne på DA og FH området, som Kooperationen har tiltrådt, hvor overenskomstparterne ikke har etableret egne overgangsordninger.
Aftalen har virkning fra 7. november 2022.

Baggrunden for overgangsordningen er den nye barselslov, der trådte i kraft den 2. august 2022, og som gælder for medarbejdere, der er blevet forældre den 2. august eller senere. Formålet er at tilpasse de eksisterende barselsregler i overenskomsterne til de ændrede orlovsperioder i den nye barselslov.

Overenskomsternes nuværende betalingsregler bliver justeret på følgende måde

  • De 14 ugers barselsorlov med løn, som i de fleste overenskomster er tildelt mor, bliver justeret til 10 ugers barselsorlov, og 4 ugers øremærket forældreorlov. Det betyder, at mor samlet har ret til løn under 10 ugers barselsorlov og 9 ugers forældreorlov efter fødsel (inkl. de 5 ugers øremærket forældreorlov, der allerede er i overenskomsterne).
  • Resten af betalingsreglerne for fravær under graviditetsorlov, fædreorlov, og forældreorlov ændres ikke.
  • For adoptanter justeres de nuværende regler med betaling, så der er ret til op til 10 ugers løn i de første 10 uger efter modtagelsen af barnet, under forudsætning af, at virksomheden er berettiget til barselsdagpengerefusion. De 4 overskydende uger med løn overføres til 4 ugers løn til mødre under forældreorloven, hvilket betyder, at løn under forældreorlov vil følge samme regler som for biologiske forældre.

Overordnet set betyder aftalen, at der er samme antal ugers orlov med løn som efter de hidtidige regler, og fordelingen er også den samme.

Oversigt over de nye betalingsregler:

 

Nye Betalingsregler Barsel


Se tiltrædelsesaftalen og bilag