Ny lov - varsling af ferie

25. juni 2020

Nye regler om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode
Folketinget har den 25. juni 2020 vedtaget lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode. Loven gælder for varsel af ferie for arbejdsgivere, der er omfattet af den midlertidige lønkompensationsordning. Loven gælder dog kun i forhold til de lønmodtagere, som arbejdsgiveren har søgt lønkompensation for. For øvrige medarbejdere gælder ferielovens almindelige regler for varsling og flytning af ferie.

Afvikling af op til 15 feriedage i perioden
Den nye lov ændrer reglerne for varsling og ændring af ferie for medarbejdere, som er omfattet af lønkompensationsordningen i den forlængede periode fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020. Ændringerne vil kun finde anvendelse på betalt ferie optjent efter ferieloven. Efter de nye regler vil arbejdsgiver kunne varsle afholdelse af op til tre ugers ferie i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020. Elever er ligeledes omfattet af loven. Anden ferie eller frihed, som medarbejderne har ret til efter kollektiv eller individuel aftale, er ikke omfattet.

Virksomheder kan ikke modtage lønkompensation for de tre uger pr. medarbejder i perioden. I praksis betyder det, at virksomheden kan modtage lønkompensation i op til én måned i perioden frem til og med den 29. august 2020.

Loven giver samtidig virksomheder omfattet af lønkompensationsordningen ret til at varsle ferie med forkortet varsel, så der kan afholdes op til 15 dages optjent eller betalt ferie i den periode, hvor virksomheden søger om lønkompensation for medarbejderen i perioden fra og med den 9. juli til og med den 29. august 2020 eller dele heraf. Virksomheden skal fortsat fastsætte ferien efter aftale med medarbejderen og under hensyntagen til virksomhedens drift, så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske. Virksomheden skal fortsat varsle ferien så tidligt som muligt, men det fremgår af loven, at varslet i den sammenhæng kan være helt ned til én dag.

Ferien vil fortsat skulle fastsættes konkret. Det betyder, at virksomheden ikke kan varsle på en sådan måde, at ferien anses for afholdt i løbet af den periode, hvor virksomheden søger om lønkompensation for medarbejderen fra og med den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020. Det vil sige, at virksomheden skal aftale den konkrete placering af ferien med de medarbejdere, der er søgt om lønkompensation for.

Ændring af allerede fastlagt ferie
For at sikre, at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse i lønkompensationsperioden, er der i aftalen mulighed for at ændre en allerede fastsat ferie, som ligger helt eller delvist uden for lønkompensationsperioden. Bestemmelsen gælder kun for virksomheder, der mangler specifik arbejdskraft.

Virksomheden vil som nævnt fortsat skulle fastsætte ferien efter forhandling med medarbejderen og under hensyntagen til virksomhedens drift, så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønsker, og ferien skal fortsat varsles så tidligt som muligt. Hvis en medarbejder allerede er gået på ferie, kan virksomheden ikke varsle en ændring.

For at mindske generne af den ændrede ferie for medarbejderne skal virksomheden erstatte et eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen af ferien. Det følger af ferielovens almindelige regler eller tilsvarende regler, som medarbejderne kan være omfattet af. Efter dansk rets almindelige erstatningsregler har medarbejderen dog pligt til at begrænse sine tab mest muligt.

Kravet om, at ferien skal være optjent, indebærer, at arbejdsgiveren ikke kan anvende loven til at varsle kollektiv ferielukning i den periode, hvor arbejdsgiveren får lønkompensation i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020 med den virkning, at lønmodtageren selv skal betale for de dage, som lønmodtageren ikke har optjent efter ferielovens § 17, stk. 1.

Læs loven her.