Bestyrelse

Medlemmer

Carsten Varneskov, adm. direktør, A/S Boligbeton
Tlf.:75 65 12 55, varne@boligbeton.dk

Frederik Petersen, direktør, KnowledgeWorker
T. 71 99 41 16, fp@knowledgeworker.dk

Gert R. Jonassen, ordf. direktør, Arbejdernes Landsbank
T. 38 48 30 01, gert.jonassen@al-bank.dkwww.al-bank.dk

John H. Pedersen, driftschef, BoligGruppen, Randers
T. 70 22 00 92, jhp@bolig-gruppen.dkwww.bolig-gruppen.dk

Jon Buch, Adm. direktør, Christiansen & Essenbæk A/S
T. 88 88 82 03, jbu@ceas.dk, www.ceas.dk

Klaus Andersen, direktør, Hustømrerne A/S
T. 61 62 19 53 kan@hustomrerne.dk

Lars Pehrson, direktør, Merkur Andelskasse
T. 62 65 67 00, lp@merkur.dkwww.merkur.dk

Marina Hoffmann, direktør, Fonden LO-Skolen
T. 49 28 09 01, marina@loskolen.dkwww.loskolen.dk

Mirka Mozer, direktør, Indvandrer Kvindecentret
T. 20 47 44 58, mm@i-kc.dk