Vinterbyggeri

29. november 2018

På udendørs termometeret kan man allerede nu aflæse minusgrader og dermed, skal man som entreprenør også have overblik over, hvad der er og hvad der ikke er omfattet af ens tilbud i forhold til vinterforanstaltninger.

I sidste halvdel af forrige århundrede var vinterperioden et fokuspunkt for byggeriet, idet byggerier før i tiden blev planlagt således, at vinterfølsomme arbejdsprocesser blev udført helt uden for vinterperioden og dermed, var der meget store udsving i beskæftigelsen indenfor byggeriet. Derfor blev der via en bekendtgørelse indført regler for, at byggerier over en vis størrelse, der ikke er afsluttet inden vinterperioden, skal videreføres i denne, og at arbejder, der påbegyndes i perioden, på samme vis skal gennemføres uanset vejret.

Vinterbekendtgørelsen er gældende fra 1. november til 31. marts og indtil 31.december 2018 er en henvisning til reglerne om vinterforanstaltninger en del af Kooperationens standardforbehold (punkt 5).

Imidlertid er hele standardforbeholdet blevet en integreret i AB 18 og dermed er vinterforanstaltninger også nu omtalt i AB18 § 5 stk. 4, og vinterreglerne sondrer mellem ”årstidsbestemte” og ”vejrligsbestemte” vinterforanstaltninger.

De årstidsbestemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles for flere entrepriser. At de skal være indeholdt i tilbuddet skyldes, at de er påregnelige og at de dermed skal udføres uafhængigt af vejret i vinterperioden. Dette betyder også at entreprenøren skal have dem indregnet i sit tilbud.

Hvis en årstidsbestemt vinterforanstaltning er fælles for flere entrepriser, har bygherren pligt til tydeligt at oplyse om dette i udbudsmaterialet for den entreprenør, der skal levere den årstidsbestemte fællesydelse. Dermed har entreprenøren mulighed for at medregne omkostningen i sit tilbud. Det skal dog bemærkes, at bygherren i forhold til hovedentreprenøren ikke behøver at forholde sig til fordelingen af pligterne. Det er nemlig hovedentreprenørens opgave at oplyse sine underentreprenører om,hvorledes eventuelle vejrligs- og årstidsbestemte vinterforanstaltninger der er fælles mellem flere entrepriser, skal fordeles mellem dem.

De vejrligsbestemte vinterforanstaltninger der jo ikke kan forudsiges fra vinter til vinter, iværksættes kun såfremt det aktuelle vejr kræver det. Sådanne tiltage skal betales som ekstraarbejde.

Reglerne i AB 18 § 5 stk. 4 er dog ikke til hinder for, at bygherren kan indhente entreprenørens pris på såvel årstidsbestemte- som vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Det skal i den forbindelse huskes, at grundlaget for tilbudsindhentningen skal være klar. Da vinterydelserne i nogen grad vil bero på et skøn, sker det ofte at bygherren udformer en vintertilbudsliste. Den prisliste skal angive hvilken vejrligsforanstaltning, der kræves prissat, hvilken enhed der anvendes, samt mængden. Dermed bliver en enhedsprissat vintertilbudsliste identisk med den enhedsprissatte tilbudsliste.